Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. TH¤NG B¸O CñA V¡N PHßNG CHÝNH PHñ Sè 25/TB-VPVP NGµY 04 TH¸NG 02 N¡M 2005 VÒ KÕT LUËN CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ VÒ VIÖC THùC HIÖN GI¸ B¸N §IÖN Ngµy 4-2-2005, t¹i cuéc häp thêng trùc ChÝnh phñ, Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i vµ c¸c Phã Thñ tíng ®· lµm viÖc víi l·nh ®¹o c¸c Bé C«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Trëng ban nghiªn cøu cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ l·nh ®¹o V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 215/2004/Q§-TTg ngµy 29/12/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸ b¸n ®iÖn. Sau khi nghe l·nh ®¹o Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam b¸o c¸o, ý kiÕn cña c¸c Phã Thñ tíng, Trëng ban nghiªn cøu cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ l·nh ®¹o V¨n phßng ChÝnh phñ, Thñ tíng kÕt luËn: T¹m thêi cha thùc hiÖn biÓu gi¸ ®iÖn sinh ho¹t quy ®Þnh t¹i môc 3 trong phô lôc gi¸ b¸n ®iÖn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 215/2004/Q§-TTg ngµy 29-12- 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸ b¸n ®iÖn. TiÕp tôc thùc hiÖn gi¸ b¸n ®iÖn sinh ho¹t quy ®Þnh t¹i môc C vÒ gi¸ b¸n ®iÖn sinh ho¹t trong phô lôc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 124/2002/Q§-TTg ngµy 20-9-2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. BiÓu gi¸ nµy ®îc ¸p dông cho c¶ ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam. Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ cho kh¸ch hµng kho¶n chªnh lÖch ®· thu do t¹m thêi cha ¸p dông gi¸ ®iÖn sinh ho¹t nãi trªn. Giao Bé c«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam nghiªn cøu x©y dùng ph¬ng ¸n gi¸ b¸n ®iÖn hoµn chØnh, sím tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ph¬ng ¸n gi¸ ®iÖn nãi trªn cÇn tham kh¶o ý kiÕn réng r·i c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ khoa häc, ngêi tiªu dïng vµ b¸o chÝ. Yªu cÇu Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam ph¶i ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng vµ h¹ chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản