Thông báo 271/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
3
download

Thông báo 271/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 271/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 29 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 271/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 271/TB-VPCP Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I PHIÊN H P L N TH 29 C A H I NG THI UA – KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG Ngày 10 tháng 8 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương ã h p phiên th 29 ánh giá k t qu công tác c a H i ng trong 6 tháng u năm và tri n khai nhi m v công tác tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2009. Sau khi nghe báo cáo c a Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương và ý ki n phát bi u c a các ng chí thành viên H i ng, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng, Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương ã k t lu n như sau: Năm 2009, dư i s lãnh o c a ng, s oàn k t, ng tâm hi p l c c a c h th ng chính tr , n n kinh t nư c ta v n duy trì ư c t c tăng trư ng khá trong b i c nh kinh t toàn c u suy gi m; kinh t vĩ mô n nh, an sinh xã h i và phúc l i xã h i ti p t c ư c m b o; c i cách hành chính và phòng ch ng tham nhũng ã có ti n b ; an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Công tác thi ua khen thư ng th i gian qua có nhi u chuy n bi n tích c c, thi t th c góp ph n vào thành t u chung c a t nư c, trong ó c bi t ghi nh n s n l c c a các thành viên H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương. Trong 6 tháng u năm 2009, các B , ngành, a phương ã t ch c ư c nhi u phong trào thi ua sôi n i, g n v i m c tiêu, ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i, văn hóa giáo d c và c ng c an ninh qu c phòng. Ch t lư ng xét duy t phong t ng danh hi u Anh hùng và các hình th c khen thư ng b c cao ã có ti n b ; ho t ng c a các C m, Kh i thi ua ư c duy trì có n n n p; M t tr n T qu c, các oàn th nhân dân và nhi u B , ngành, a phương ã phát ng ư c nh ng phong trào thi ua thi t th c. c bi t, thông qua các phong trào thi ua ã xu t hi n nhi u t m gương i n hình tiên ti n. Tuy nhiên, v n còn tình tr ng phong trào thi ua ư c phát ng nhưng duy trì không thư ng xuyên; công tác ki m tra, ôn c làm chưa t t; m t s B , ngành, a phương còn n ng v khen thư ng, trong ch o chưa coi tr ng khen thư ng cho công nhân, nông dân, ngư i lao ng, ngư i tr c ti p s n xu t. Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương c n ch ng ngh s a i, b sung các quy nh vi c khen thư ng ch t ch hơn và không t v n phong t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c cho cán b là lãnh o t c p t nh tr lên.
  2. V nhi m v tr ng tâm c a công tác thi ua, khen thư ng nh ng tháng cu i năm, yêu c u các B , ngành, a phương c n t p trung th c hi n t t nh ng n i dung c th sau ây: 1. Ti p t c Ny m nh các phong trào Thi ua yêu nư c, g n v i cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh; t ng B , ngành, a phương c n có k ho ch c th ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c các ch tiêu ã ra, t p trung ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì m c tăng trư ng kinh t và m b o an sinh xã h i, ra s c thi ua, l p thành tích thi t th c chào m ng i h i ng các c p và i h i ng toàn qu c l n th XI, k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i và k ni m các ngày tr ng i c a t nư c trong năm 2009 và 2010. 2. Khen thư ng ph i m b o tính tiêu bi u, nêu gương, giáo d c, chú ý khen thư ng k p th i các trư ng h p có thành tích t xu t, khen thư ng cho công nhân, nông dân, ngư i lao ng, ngư i tr c ti p s n xu t b ng các hình th c phù h p. 3. Ban Tuyên giáo Trung ương, B Thông tin và Truy n thông, Ban Thi ua Khen thư ng Trung ương ph i h p ch o các cơ quan truy n thông Trung ương và a phương, tuyên truy n nhi u hơn v phong trào thi ua và các i n hình tiên ti n, gương ngư i t t vi c t t, t o không khí thi ua sôi n i hư ng t i i h i Thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII. 4. KhNn trương hoàn ch nh d th o Ngh nh c a Chính ph thay th Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và d th o Quy ch “Qu n lý t ch c tôn vinh danh hi u và trao gi i thư ng ch t lư ng s n phNm cho doanh nhân, doanh nghi p” s m trình Th tư ng Chính ph và Chính ph xem xét, quy t nh. 5. Ti p t c c ng c , ki n toàn t ch c b máy làm công tác thi ua, khen thư ng. Trư ng ban Thi ua – Khen thư ng c p t nh, thành ph ph i là Phó Giám c S N i v . Nâng cao hơn n a vai trò, trách nhi m c a các t ch c và cán b chuyên trách làm công tác thi ua, khen thư ng các c p. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương bi t, tri n khai th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng ( b/c); - Phó Ch t ch nư c Nguy n Th Doan; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n Xuân Phúc - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban T KT Trung ương; - VPCP: B trư ng CN, các Phó Ch nhi m, các V : KGVX, TH,
  3. C ng TT T; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản