intTypePromotion=1

Thông báo 2759/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
7
download

Thông báo 2759/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 2759/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu mũ giầy may sẵn để gia công xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 2759/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o  c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è   m  S 2769 T M/ X N K  n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  nhËp   hÈu   ò   k m giÊy m a y  s ½ n  ® Ó  gia c«n g  xu Êt k h È u   Th«ng b¸o Thùc hiÖn  kiÕn  ý  kÕt luËn  cña  Phã Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh  m   CÇ trong  cuéc häp bµn    vÒ c«ng    t¸cxuÊt khÈu  cña    hai ngµnh hµng dÖt may   da  vµ  giÇy  (C«ng    132/TB­ v¨n sè  VPCP   ngµy  th¸ng 10  03    n¨m  2001 cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ). Nh»m   trîcho  hç    ngµnh  s¶n  xuÊt da    giÇy  tõng    bíc ph¸ttr     iÓn,khuyÕn  khÝch    c¸c doanh nghiÖp      sö  t¨ng tû lÖ  dông  nguån nguyªn  liÖu trong níc vµ        æn   ®Þnh  viÖc  lµm cho ngêilao®éng      trong kh©u    s¶n xuÊtmò     giÇy; Bé  Th¬ng    m¹ith«ng  b¸o: ViÖc nhËp khÈu    mò giÇy may  s½n      ®Ó giac«ng xuÊtkhÈu    vÉn tiÕp tôc     thùc hiÖn    theo Th«ng   ªntÞch  02/2000/TTLT­ tli   sè  BTM­BCN   ngµy 18/2/2000   cña  Th¬ng    Bé  Bé  m¹ivµ  C«ng  nghiÖp.Cô    thÓ lµ: ­ Kh«ng    nhËp khÈu    i   c¸clo¹  giÇy  mò may  s½n  trong níccã      kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt®Ó     s¶n  xuÊtvµ      giac«ng  hµng xuÊtkhÈu.   ­ §èivíilo¹          i giÇy  c«ng  mò cã  nghÖ s¶n xuÊt míitrong níccha          s¶n xuÊt  ® îc,c¸cdoanh      nghiÖp  nhu  cã  cÇu nhËp khÈu ph¶icã      x¸cnhËn  b»ng    v¨n b¶n  cña  C«ng  Bé  nghiÖp. Trªn c¬  x¸c nhËn      së    cña  C«ng  Bé  nghiÖp, Tæng     côc  H¶i quan    lµm      thñ tôcnhËp  khÈu cho doanh  nghiÖp. Bé Th¬ng    m¹i th«ng b¸o      quan  ®Ó c¸c c¬  h÷u quan biÕt vµ      ®Ò nghÞ  chØ  ®¹o thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2