Thông báo 279/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
6
download

Thông báo 279/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 279/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo lần II) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 279/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 279/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TH Ô HÀ N I N NĂM 2030 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 (BÁO CÁO L N II) Ngày 21 tháng 8 năm 2009, t i Trung tâm h i ngh Qu c t , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph nghe Báo cáo l n II v án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i n năm 2030 và t m nhìn n năm 2050. Tham d cu c h p có Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i; Bí thư Thành y Hà N i; Văn phòng Qu c h i; lãnh o các B : Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn hóa, Th thao và Du l ch; y ban nhân dân thành ph Hà N i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe Tư v n báo cáo công tác l p Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i và ý ki n c a các i bi u d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1. Hoan nghênh Ban ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng Th ô Hà N i, B Xây d ng và y ban nhân dân thành ph Hà N i ã t p trung ch o và s n l c c g ng c a Liên danh Tư v n PPJ trong quá trình tri n khai l p án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i. Công tác ph i h p c a Tư v n v i các B , ngành và Hà N i ã ư c quan tâm và t hi u qu . Báo cáo c a Tư v n v công tác l p Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i ã bám sát nhi m v Quy ho ch chung, phù h p v i Quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i cu c h p nghe Báo cáo l n I. Yêu c u Ban ch o quy ho ch và u tư xây d ng vùng Th ô Hà N i, B Xây d ng và y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o Tư v n ti p t c nghiên c u sâu hơn, hoàn thi n phương án quy ho ch báo cáo Chính ph vào cu i năm 2009 và báo cáo Qu c h i vào tháng 5 năm 2010. Cùng v i quá trình tri n khai l p Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i, yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p ch t ch v i B Xây d ng, khNn trương l p k ho ch tri n khai các án quy ho ch chi ti t ph c v k p th i yêu c u xây d ng, phát tri n c a Th ô. 2. M c tiêu công tác quy ho ch Hà N i là xây d ng Th ô c a nư c Vi t Nam có l ch s nghìn năm văn hi n, Th ô văn minh, hi n i, phát tri n b n v ng, Th ô c a nư c công nghi p phát tri n v i kho ng 120 tri u dân. Trong quá trình l p quy ho ch, yêu c u Tư v n nghiên c u xu t tiêu chí c trưng chung ph n ánh m c tiêu công tác quy ho ch xây ng Th ô trong tương lai, ng th i th hi n ư c nh ng nét c thù riêng có c a thành ph Hà N i.
  2. Quy ho ch Th ô g m ô th trung tâm và các ô th v tinh ư c k t n i b ng các h th ng h t ng k thu t hi n i, có t l không gian dành cho cây xanh phù h p, áp ng yêu c u phát tri n b n v ng. 3 . M t s n i dung c th a) ng ý ti p t c nghiên c u phát tri n phương án C, trên cơ s ánh giá, phân tích k ưu, như c i m c a phương án A và phương án B. Tư v n ti p t c c p nh p d li u, nghiên c u sâu hơn, xu t gi i pháp t ch c không gian m t cách khoa h c. Trên cơ s các ch tiêu quy ho ch xu t, c n nghiên c u tính toán ưa ra các phương án s d ng t theo t ng giai o n h p lý, hi u qu và ti t ki m, kh c ph c ư c nh ng v n t n t i do quy ho ch mà Th ô m t s nư c ang g p ph i . b) áp ng yêu c u phát tri n b n v ng, ng ý quy ho ch theo hư ng dành kho ng 70% di n tích cho hành lang xanh và kho ng 30% di n tích cho phát tri n ô th . Trong nghiên c u phương án C, chú ý b o m tính kh p n i c a Th ô Hà N i v i vùng, v i c nư c và khu v c. Chú ý v trí a lý c a Hà N i trong chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i, c bi t là trong không gian phát tri n hai hành lang, m t vành ai kinh t . Nghiên c u Quy ho ch Hà N i c n chú ý n v n b o t n, tôn t o các khu trung tâm ô th c , khu ô th cũ và di s n Hoàng thành Thăng Long. c) Trong th i gian t i, Tư v n c n nghiên c u, xác minh c th phương án xây d ng k t c u h t ng như: giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t, công trình ng m…, b o m yêu c u ng b , hi n i, giao thông thông su t. C ng hàng không qu c t N i Bài ư c quy ho ch ph c v cho 50 tri u lư t hành khách/năm n năm 2030. Tuy nhiên, c n nghiên c u phương án xây d ng thêm m t sân bay d phòng, v trí không nh t thi t ph i th ô. d) V phân lũ, tiêu thoát lũ: tính toán theo t n su t 500 năm/l n và khu v c Th ô không còn vùng phân lũ, ch m lũ. Các con sông qua Hà N i c n ư c tôn t o, gi gìn b o m làm p không gian, s ch môi trư ng, óng vai trò i u hòa không khí trong ô th . y ban nhân dân thành ph Hà N i rà soát và có bi n pháp gi gìn h th ng sông, h ; không l p h phát tri n ô th , không u tư xây d ng công trình d c b sông. ) V Trung tâm hành chính qu c gia: Tư v n c n nghiên c u nh hư ng v trí d phòng cho Trung tâm hành chính m i, có tính chi n lư c và t m nhìn dài h n, b o m phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô vào năm 2050. Nghiên c u l a ch n a i m xây d ng Tư ng ài cl p v trí thích h p, g n v i l ch s Hà N i, v i truy n th ng dân t c Vi t Nam. 4. V phân công nhi m v : - B Xây d ng ch o Tư v n khNn trương ti p thu các ý ki n c a các B , ngành b sung k ho ch tri n khai th c hi n quy ho ch, xây d ng các phương án tài chính, xu t danh m c các d án ưu tiên u tư b o m khi Quy ho ch ư c phê duy t có th tri n khai ư c ngay.
  3. - B Xây d ng khNn trương hoàn thành vi c tuy n ch n Tư v n qu c t th c hi n công tác ph n bi n, ph c v thNm nh án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i, báo cáo Th tư ng Chính ph . T ch c tri n khai công tác l p mô hình quy ho ch Hà N i ng b v i quá trình l p Quy ho ch chung trưng bày t i Cung Quy ho ch xây d ng qu c gia. - B Xây d ng s m thành l p H i ng thNm nh c p Nhà nư c thNm nh án Quy ho ch, ph c v báo cáo và phê duy t án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i. - B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i B Xây d ng thNm nh Báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c c a án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i. - Yêu c u các B , ngành và y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o rà soát, nghiên c u, i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch h t ng ô th khi Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i ư c phê duy t thì quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch phát tri n h t ng ư c thông qua, b o m yêu c u v u tư phát tri n. - y ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan xây d ng quy ch qu n lý quy ho ch, b o m công tác u tư phát tri n ư c th c hi n theo quy ho ch ư c duy t; c n chú ý quan tâm b o t n khu ph c , ph cũ; t p trung u tư xây d ng các d án khu v c vành ai 4, h n ch u tư xây d ng công trình trong khu v c trung tâm. - y ban nhân dân thành ph Hà N i ti p t c rà soát, báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép các án, d án u tư xây d ng phù h p v i nh hư ng quy ho ch chung ư c ti p t c tri n khai th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Các B : XD, CA, QP, KH và T, NN và PTNT, TN và MT, GTVT, CT, TC, VH-TT và L; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, P, TH, KGVX; - Lưu: VT, KTN (5b), Nghĩa (35) Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản