Thông báo 282/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
4
download

Thông báo 282/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 282/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 282/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 282/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C TR C TUY N V I LÃNH O T NH QU NG TRN Ngày 26 tháng 8 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì bu i làm vi c tr c tuy n v i lãnh o t nh Qu ng Tr . Cùng d v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công thương, Y t , N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam. Sau khi nghe Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i 7 tháng u năm c a T nh, nhi m v , gi i pháp tr ng tâm nh ng tháng còn l i c a năm 2009 và m t s ki n ngh ; ý ki n c a Văn phòng Chính ph (sau khi ã trao i, t ng h p ý ki n c a các B , ngành liên quan) v hư ng x lý các ngh c a T nh, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG ng b , chính quy n, nhân dân các dân t c t nh Qu ng Tr ã có nhi u c g ng vư t qua khó khăn, thách th c ph n u th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i mà Ngh quy t i h i T nh ng b ra; tăng trư ng kinh t 6 tháng u năm t 9,1% so v i cùng kỳ năm trư c, trong ó nông nghi p tăng 5,3%; công nghi p tăng 14,4%; d ch v tăng 7,9%; huy ng v n u tư tăng 11,3%. Vi c tri n khai các chương trình xoá ói gi m nghèo làm nhà cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p nhà cho công nhân ang t ng bư c ư c tri n khai. i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân ư c c i thi n; an ninh chính tr ư c gi v ng; tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Tuy nhiên, Qu ng tr là T nh nghèo, quy mô kinh t nh , thu nh p bình quân u ngư i th p, s h nghèo chi m t l cao so v i trung bình c a c nư c; gi i ngân các ngu n v n u tư ch m, xu t khNu gi m, thu ngân sách t th p. T nh c n ti p t c t p trung ch o Ny m nh s n xu t, kinh doanh, ph n u hoàn thành nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TRONG TH I GIAN T I 1. T p trung tháo g khó khăn t o i u ki n cho doanh nghi p và doanh nhân Ny m nh s n xu t, kinh doanh và xu t khNu; ch ng t ch c th c hi n các gi i pháp c
  2. th , phù h p, Ny nhanh ti n th c hi n gi i ngân v n, trư c h t là d án, công trình s d ng v n trái phi u Chính ph trong lĩnh v c giáo d c, y t , h t ng giao thông, th y l i s m ưa nh ng công trình này vào khai thác s d ng phát huy hi u qu . Ph n u hoàn thành m c cao nh t các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2009 c a T nh. 2. Trên cơ s các quy h ach ã ư c phê duy t, T nh ch o vi c xây d ng, phê duy t các d án c th có căn c theo các hình th c thích h p th c hi n. 3. Ch o các c p, các ngành a phương b o m năm h c 2009 - 2010 h c sinh có i u ki n c n thi t bư c vào năm h c m i, ph n u t l h c sinh n trư ng t m c cao nh t. T nh c n tri n khai th c hi n t t Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c g n v i nhà cho giáo viên các th y, cô giáo yên tâm công tác; quan tâm và t o i u ki n h c sinh, sinh viên nghèo ư c vay v n i h c. 4. Ti p t c tri n khai t t các chính sách an sinh xã h i ã ra, t ch c th c hi n khNn trương án gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i huy n nghèo akrông theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph . 5. T ch c t t vi c công b công khai B th t c hành chính nhân dân bi t, th c hi n; ng th i ti p t c rà soát lo i b nh ng th t c hành chính không phù h p, s a i, b sung, các quy nh c n thi t nh m t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p yên tâm s n xu t, kinh doanh và n nh cu c s ng. 6. B o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. K t h p t t yêu c u xoá ói gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân v i vi c b o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. III. V NH NG KI N NGHN C A T NH 1. ng ý ch trương b sung c ng nư c sâu M Thu (huy n H i Lăng) vào Quy ho ch h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn 2020 t nh Qu ng Tr có căn c kêu g i và thu hút u tư theo các hình th c thích h p. 2. V ngh T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam ưa ngu n khí ngoài khơi bi n Qu ng Tr vào t nh Qu ng Tr : giao B Công thương ch o T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam nghiên c u phương th c khai thác, s d ng m khí; n u h p lý và có hi u qu thì tri n khai, th c hi n. 3. V ngh cho phép T p oàn Giant Group (Malaysia) kh o sát, thi t k và xây d ng tuy n ư ng s t Lao B o - ông Hà - C ng M Th y: giao B Giao thông v n t i nghiên c u xu t c a T nh, báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. V vi c t nh Qu ng Tr tham gia Chương trình ng phó v i bi n i khí h u toàn c u: ng ý v ch trương, T nh làm vi c c th v i các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh rõ n i dung tham gia và kh năng th c hi n. 5. V vi c u tư xây d ng c u qua sông Hi u (thành ph ông Hà): T nh l p d án và hoàn t t th t c u tư theo quy nh; trên cơ s ó, B K ho ch và u tư ch trì,
  3. ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i xem xét, h tr m t ph n cho T nh th c hi n d án. 6. ng ý v ch trương u tư xây d ng công trình Di tích Thành c Qu ng Tr . T nh làm vi c v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch và các B , ngành liên quan xác nh rõ quy mô công trình, phân kỳ u tư có cơ s b trí v n h tr th c hi n theo ti n . 7. V vi c thành l p Khu Kinh t ông Nam t nh Qu ng Tr : giao B K ho ch và u tư ph i h p v i T nh rà soát theo các tiêu chí v Khu kinh t , n u i u ki n thì báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t c a c nư c. 8. ng ý ng trư c v n k ho ch năm 2010 thanh toán kh i lư ng hoàn thành c u C a Vi t; T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giao thông v n t i x lý c th . 9. Vi c ch nh th u d án u tư ư ng tránh lũ, c u h , c u n n huy n H i Lăng và huy n Tri u Phong: ng ý v nguyên t c, T nh làm vi c c th v i B K ho ch và u tư thNm nh, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 10. V ngh h tr v n l p quy ho ch vùng toàn T nh: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo U ban nhân dân t nh Qu ng Tr và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản