Thông báo 283/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo 283/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 283/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 283/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 283/TB-VPCP Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C TR C TUY N V I LÃNH O T NH NINH THU N Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì bu i làm vi c tr c tuy n v i lãnh o t nh Ninh Thu n. Cùng d v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Y t , N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam. Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i 7 tháng u năm c a T nh, nhi m v , các gi i pháp tr ng tâm nh ng tháng còn l i c a năm 2009 và m t s ki n ngh ; ý ki n c a Văn phòng Chính ph sau khi trao i, t ng h p ý ki n c a các B , ngành liên quan v hư ng x lý các ki n ngh c a T nh, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG ng b , chính quy n, nhân dân các dân t c t nh Ninh Thu n ã có nhi u c g ng, vư t qua khó khăn thách th c, ph n u vươn lên th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i do Ngh quy t i h i T nh ng b ra. Tăng trư ng kinh t c a T nh t 3,5% so v i cùng kỳ năm trư c; giá tr s n xu t ngành nông nghi p tăng 4,5%; ngành d ch v tăng 10,2%; huy ng v n u tư tăng 55,8%. ng th i, T nh ã tri n khai th c hi n t t chính sách kích c u u tư c a Chính ph và tích c c tháo g khó khăn, t o i u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh phát tri n. Vi c tri n khai các chương trình xóa ói gi m nghèo, làm nhà cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p, nhà cho công nhân ang t ng bư c ư c tri n khai. i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân ư c c i thi n; an ninh chính tr ư c gi v ng; tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Tuy nhiên, Ninh Thu n là T nh nghèo, quy mô kinh t nh , thu nh p bình quân u ngư i th p, s h nghèo chi m t l cao so v i trung bình c nư c. Tri n khai các d án, công trình gi i ngân ch m, thu ngân sách t th p. T nh c n t p trung ch o huy ng t t m i ngu n l c vào s n xu t, Ny nhanh t c phát tri n trong nh ng năm t i. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TRONG TH I GIAN T I
  2. T nh c n t p trung ch o và tri n khai t t các nhi m v , gi i pháp c th sau ây: 1. Trên cơ s tri n khai ng b các gi i pháp th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ- CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph , T nh c n phân công nhi m v c th cho t ng ng chí lãnh o ch o quy t li t có hi u qu , ph n u hoàn thành m c cao nh t các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2009. 2. T p trung rà soát, s a i, b sung nh ng quy nh không còn phù h p tháo g khó khăn, vư ng m c t o i u ki n cho phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu, có gi i pháp c th huy ng m i ngu n l c t các thành ph n kinh t cho u tư phát tri n. Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n u tư phát tri n, nh t là ngu n v n trái phi u Chính ph cho kiên c hóa trư ng, l p h c; v n cho u tư b nh vi n tuy n huy n s m ưa vào s d ng ph c v công tác khám, ch a b nh cho nhân dân, ng th i gi m t i cho b nh vi n tuy n trên, v n cho h t ng giao thông, th y l i. Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng các công trình không th t thoát, tiêu c c x y ra. 3. Ch o các c p, các ngành a phương b o m năm h c 2009 – 2010 h c sinh có i u ki n c n thi t bư c vào năm h c m i, ph n u t l h c sinh n trư ng t m c cao nh t. T nh c n tri n khai th c hi n t t Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c g n v i nhà cho giáo viên các th y, cô giáo yên tâm công tác; quan tâm và t o i u ki n h c sinh, sinh viên nghèo ư c vay v n i h c. 4. Ti p t c tri n khai t t các chính sách an sinh xã h i ã ra: t ch c th c hi n khNn trương án gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i huy n nghèo Bác Ái theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph . 5. T ch c t t vi c công b công khai B th t c hành chính nhân dân bi t, th c hi n; ng th i ti p t c rà soát lo i b nh ng th t c hành chính không phù h p, s a i, b sung, các quy nh c n thi t nh m t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p yên tâm s n xu t, kinh doanh và n nh cu c s ng. 6. B o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. K t h p t t yêu c u xóa ói gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân v i vi c b o m v an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. III. V NH NG KI N NGHN C A T NH. 1. Các B , ngành liên quan ph i h p v i y ban nhân dân t nh Ninh Thu n rà soát và ti p t c tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i các Thông báo s 26/TB-VPCP ngày 26 tháng 02 năm 2007; s 196/TB-VPCP ngày 07 tháng 08 năm 2008 và s 143/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph . 2. ng ý b sung v n t ngân sách trung ương cho T nh s m tri n khai th c hi n và hoàn thành các công trình ch ng s t l b sông, b bi n. T nh làm vi c v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính b trí ngu n v n th c hi n theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3465/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph .
  3. 3. ng ý b sung v n n bù gi i phóng m t b ng D án khu kinh t mu i công nghi p và xu t khNu Quán Th . B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh c th m c tăng thêm do thay i chính sách v giá t c n b sung T nh th c hi n. 4. V b sung v n u tư hoàn thành Tr s làm vi c H i ng nhân dân và oàn i bi u Qu c h i t nh: giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i trong ngân sách chung T nh tri n khai, th c hi n. 5. ng ý ch trương u tư tuy n ư ng ven bi n Binh Tiên – Cà Ná t nh Ninh Thu n. T nh làm vi c v i các B K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i xu t ngu n v n và cơ ch th c hi n. 6. V u tư xây d ng p h lưu Sông Dinh, h Ki n Ki n: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t ngu n h tr T nh th c hi n. 7. V h tr T nh tri n khai th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Thu n n năm 2020, t m nhìn n năm 2030, Quy ho ch phát tri n d i ven bi n và Quy ho ch chung xây d ng thành ph Phan Rang – Tháp Chàm n năm 2025, t m nhìn n năm 2025: T nh làm vi c c th v i B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý theo quy nh. 8. V ch trương tri n khai xây d ng d án nhà máy bia trên a bàn t nh Ninh Thu n: giao B Công Thương ch o Công ty c ph n Bia - Rư u – Nư c gi i khát Sài Gòn kh o sát, n u i u ki n thì b sung vào Quy ho ch, có căn c th c hi n theo quy nh. 9. V u tư xây d ng Trung tâm hành chính m i c a T nh: T nh l p phương án c th trong ó nêu rõ phương án b o m kinh phí u tư, báo cáo Th tư ng Chính ph . 10. V vi c tri n khai th c hi n cơ ch bù giá i n i v i các d án i n gió: B Công Thương ang tri n khai Quy ho ch năng lư ng tái t o. Vi c bù giá i n i v i các d án i n gió c a t nh Ninh Thu n s xem xét sau khi Quy ho ch ư c phê duy t. 11. ng ý ch trương nâng c p Trư ng trung c p Ngh thành Trư ng cao ng Ngh c a T nh. Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i T nh tri n khai, th c hi n theo quy nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Ninh Thu n và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./
  4. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công thương, Y t , N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Xây d ng, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - T nh y, H ND, UBND t nh Ninh Thu n; Ph m Văn Phư ng - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX; Lưu: VT, P (5)
Đồng bộ tài khoản