Thông báo 284/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Thông báo 284/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 284/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 284/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 284/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG, CH NHI M NGUY N XUÂN PHÚC T I BU I LÀM VI C V I H I NG TƯ V N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH Ngày 26 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Nguy n Xuân Phúc ã có bu i làm vi c v i các thành viên H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính. Sau khi nghe các thành viên H i ng th o lu n v d th o Quy ch làm vi c, d ki n phân công và nhi m v tr ng tâm c a H i ng t nay n cu i năm, B trư ng, Ch nhi m Nguy n Xuân Phúc có ý ki n k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, các thành viên H i ng ã tham gia các công vi c c a H i ng m t cách ch ng, tích c c, trí tu , trách nhi m, có tác d ng t t trong vi c góp ph n thúc Ny ho t ng có hi u qu c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph . 2. V d th o Quy ch làm vi c c a H i ng, giao T Thư ký ti p thu ý ki n các thành viên H i ng, làm rõ hơn trách nhi m các thành viên, m i quan h gi a H i ng v i T Thư ký, H i ng v i T công tác chuyên trách và gi a các thành viên H i ng v i nhau. Vi c phân công công vi c cho các thành viên H i ng ư c th c hi n trên nguyên t c t nguy n và d a vào l i th chuyên môn c a t ng thành viên. Trên cơ s ó, khNn trương hoàn ch nh d th o Quy ch làm vi c và các văn b n có liên quan, g i xin ý ki n các thành viên H i ng trư c khi trình ký, ban hành. 3. t ch c tri n khai công vi c có hi u qu , ngh các thành viên H i ng ch ng huy ng và s d ng i ngũ chuyên gia, b máy c a mình nghiên c u, xu t các phương án, gi i pháp ơn gi n hoá các th t c hành chính trên các lĩnh v c theo t hàng c a H i ng. Trư c m t, H i ng c n t p trung vào vi c nghiên c u, xu t ơn gi n hoá các th t c hành chính liên quan n doanh nghi p, n i s ng c a ngư i dân hi n có nhi u b c xúc mà T công tác chuyên trách ang t p trung rà soát. 4. Trong quý IV/2008, H i ng s t ch c m t s bu i g p, nghe các doanh nghi p, hi p h i doanh nghi p tr c ti p ph n ánh, ki n ngh các gi i pháp tháo g vư ng m c v th t c hành chính liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong tháng 10/2008, H i ng t ch c 3 bu i g p v i: Các doanh nghi p Hàn qu c u tư t i Vi t Nam; Hi p h i Ch bi n và xu t khNu th y s n Vi t Nam; Hi p h i doanh nghi p tr thành ph H Chí Minh.
  2. ngh các thành viên H i ng có liên quan ch ng xây d ng k ho ch, l ch làm vi c c th và thông báo s m Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p, c thành viên tham gia. Sau cu c g p, có t ng h p ý ki n, nêu xu t. Trư ng h p ã cơ s ki n ngh ơn gi n hoá thì chuy n n T công tác chuyên trách x lý theo quy trình, không c u toàn, ch i. 6. V kinh phí b o m duy trì ho t ng c a H i ng, các thành viên H i ng ch ng s d ng i ngũ chuyên gia, b máy và ngu n kinh phí c a cơ quan, t ch c mình. Trư c m t, ng ý v i ý ki n c a các thành viên H i ng, Văn phòng Chính ph s báo cáo Th tư ng Chính ph vi c b trí m t ph n ngân sách nhà nư c b o m cho các ho t ng t i thi u c a H i ng. ng th i, tăng cư ng huy ng s h tr c a các t ch c qu c t . 7. Cu c h p thư ng kỳ c a H i ng ư c duy trì thư ng xuyên. T Thư ký có trách nhi m ch ng chuNn b và xu t v i Ch t ch H i ng v n i dung các cu c h p sao cho th t thi t th c, hi u qu . Cu c h p tháng 10/2008 c a H i ng ư c t ch c vào cu i tháng, s h p chung v i T công tác chuyên trách và báo cáo, m i Th tư ng tham d . Th a l nh B trư ng, Ch nhi m, V T ch c hành chính Nhà nư c và công v xin thông báo các ơn v bi t, th c hi n./. TL. B TRƯ NG, CH NHI M V TRƯ NG V T CH C HÀNH Nơi nh n: CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ CÔNG V - Th tư ng CP, các PTTg CP ( báo cáo); - Các thành viên H TV CCTTHC; - T trư ng, T Phó TCTCT CCTTHC c a TTgCP; - BTCN, các PCN ( báo cáo); - Các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: VT, TCCV (5). Nguy n Minh M n
Đồng bộ tài khoản