Thông báo 288/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
4
download

Thông báo 288/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 288/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 288/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 288/TB-VPCP Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH CÀ MAU Ngày 17 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã i thăm và làm vi c t i t nh Cà Mau. T i bu i làm vi c, sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 7 tháng u năm, phương hư ng th c hi n nhi m v trong th i gian t i và m t s ngh c a T nh, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Th i gian qua, m c dù g p nhi u khó khăn do suy gi m kinh t nhưng ng b , chính quy n và nhân dân t nh Cà Mau ã n l c, c g ng trong vi c th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và t ư c k t qu khá toàn di n: t c tăng trư ng kinh t ư c duy trì m c khá (6,14%); s n lư ng lúa, th y s n ti p t c tăng cao; th trư ng xu t khNu truy n th ng ư c gi v ng; công tác an sinh xã h i ư c quan tâm úng m c; an ninh chính tr ; tr t t an toàn xã h i ư c b o m; i s ng nhân dân ư c c i thi n; công tác xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm t nhi u k t qu . II. M T S NHI M V TRONG TH I GIAN T I T nh c n t p trung ph n u th c hi n th ng l i các m c tiêu ã ra v phát tri n kinh t - xã h i, ng th i chuNn b t t các i u ki n ph c v i h i ng các c p; trư c m t, c n t p trung làm t t m t s nhi m v sau ây: 1. Ti p t c ch o, tháo g khó khăn phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu; ng th i có các cơ ch , chính sách và gi i pháp c th , huy ng m i ngu n l c t p trung phát tri n k t c u h t ng, nh t là ư ng giao thông, th y l i. 2. Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n u tư, nh t là ngu n v n trái phi u Chính ph cho u tư các d án, công trình trư ng h c, th y l i, giao thông g n v i vi c m b o ch t lư ng công trình, không x y ra th t thoát, tiêu c c. 3. Th c hi n t t công tác an sinh xã h i, phúc l i công c ng; quan tâm hơn n a n vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu giáo d c – ào t o. Các c p, các ngành c n t p trung ch o t t vi c u tư cho các cơ s y t , phòng ch ng d ch b nh, kiên c hóa trư ng h c, nhà cho giáo viên và nhi m v khai gi ng năm h c m i h c sinh các c p n trư ng t t l cao nh t, h n ch th p nh t t l h c sinh b h c.
  2. 4. B o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn; k t h p t t công tác xóa ói gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân v i vi c b o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. III. V M T S NGHN C A T NH. 1. V vi c b sung v n Trái phi u chính ph th c hi n các d án u tư cho giao thông, th y l i, y t , giáo d c: - Các d án ư ng ô tô n trung tâm xã: ng ý b trí v n theo ti n th c hi n i v i các d án ã có trong danh m c v n trái phi u Chính ph ; i v i các d án chưa có trong danh m c, T nh rà soát, t p h p g i B K ho ch và u tư t ng h p chung ưa vào danh m c s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2010-2015. - Các d án h t ng th y l i: T nh ph i h p v i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính khNn trương tri n khai th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 238/TB-VPCP ngày 05/8/2009 c a Văn phòng Chính ph ; ng th i Ny m nh ti n gi i ngân s v n ã ư c b trí; i m i nh ng d án còn thi u v n, T nh ti p t c rà soát, xác nh danh m c công trình c th , g i K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét, b trí vào k ho ch năm 2010. - Các d án h t ng y t : B Y t ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính t ng h p chung nhu c u tăng thêm v n cho h t ng y t c a các a phương (trong ó có t nh Cà Mau), báo cáo Th tư ng Chính ph . - Các d án thu c Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên: giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét, tăng m c h tr giúp T nh s m hoàn thành các d án thu c Chương trình này. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, h tr t ngu n v n có m c tiêu cho T nh t ng bư c u tư xây d ng b kè ven sông n i ô thành ph Cà Mau; trư c m t, u tư d t i m o n t c u Cà Mau n c u Ph ng Hi p, B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí v n th c hi n. 3. V vi c u tư xây d ng ư ng giao thông nông thôn: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tìm ngu n v n giúp T nh; trư c m t, B Tài chính ng trư c 100 t ng t ngu n v n ngân sách Trung ương cho T nh u tư các công trình c p bách, ng th i hư ng d n T nh hoàn tr theo quy nh. 4. V vi c nâng c p tuy n ư ng T c Th - Vàm á B c: T nh l p d án u tư, trình duy t theo quy nh; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xu t ngu n v n h tr T nh th c hi n sau khi d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. V vi c u tư, xây d ng tuy n ư ng Rau D a – R ch Ráng – Sông c: ng ý v ch trương, trư c m t T nh huy ng và s d ng các ngu n c a a phương
  3. th c hi n; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Giao thông v n t i xem xét, h tr m t ph n kinh phí cho T nh th c hi n d án trên. 6. V vi c u tư xây d ng c u Năm Căn b c qua sông C a L n trên tuy n ư ng H Chí Minh; ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i ch trì l p d án, trình duy t theo quy nh; ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính b sung vào d án tuy n ư ng H Chí Minh và khNn trương tri n khai th c hi n thông tuy n ư ng này vào cu i năm 2012. 7. V vi c u tư o n cu i tuy n ư ng hành lang ven bi n phía Nam ( o n t ư ng vào khu Khí – i n – m n i vào Qu c l 1A): ng ý, T nh làm vi c v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i t ng h p vào danh m c s d ng ngu n v n Trái phi u Chính ph giai o n 2010-2015. 8. V vi c tri n khai xây d ng khu công nghi p Hòa Trung: ng ý v nguyên t c; T nh ph i rà soát, cân nh c phân chia giai o n u tư phù h p và có hi u qu . 9. V vi c h tr u tư h t ng k thu t khu v c th tr n sông c: ng ý, T nh l p d án u tư, trình duy t theo quy nh; trong ó c n tính toán k gi a phương án nâng c p lên th xã ho c u tư xây d ng thành Khu kinh t bi n sông c. 10. T nh làm vi c v i B Giáo d c và ào t o s m tri n khai vi c thành l p trư ng i h c Cà Mau; trư c m t, n u chưa i u ki n thành l p thì liên k t v i các trư ng i h c m phân hi u t i T nh; ng th i, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i Ny nhanh vi c tri n khai u tư xây d ng 02 trư ng Cao ng d y ngh . 11. V vi c h tr ti n ò cho h c sinh nghèo: ng ý, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét, gi i quy t ngh c a T nh, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 12. V vi c thành l p và ban hành quy ch ho t ng Khu kinh t Năm Căn: B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan khNn trương hoàn ch nh h sơ, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Cà Mau và các B , cơ quan có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg, các Phó TTg Chính ph ; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Giáo d c và ào t o, Y t ; - T nh y, H ND, UBND t nh Cà Mau; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTN, Ph m Văn Phư ng KTTH, TKBT; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản