Thông báo 2936/CT-KK-Đ4

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
6
download

Thông báo 2936/CT-KK-Đ4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 2936/CT-KK-Đ4 về việc nộp tiền thuế của các tổ chức-cá nhân thuộc Chi Cục thuế quận huyện quản lý do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 2936/CT-KK-Đ4

  1. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP.H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2936/CT-KK- 4 TP.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C N P TI N THU C A CÁC T CH C-CÁ NHÂN THU C CHI C C THU QU N HUY N QU N LÝ Căn c thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 B Tài Chính, v/v hư ng d n thu và qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c (NSNN) qua Kho b c Nhà nư c; Căn c quy t nh s 33/2008/Q -BTC ngày 02/06/2008 c a B Tài Chính, v/v ban hành h th ng M c L c ngân sách Nhà Nư c; Căn c quy t nh s 1027/Q -BTC ngày 19 tháng 05 năm 2009 c a B Tài Chính, v/v ban hành quy trình qu n lý thu ngân sách nhà nư c theo d án hi n i hoá thu, n p ngân sách nhà nưóc; Căn c thông tư s 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 c a B Tài Chính, v/v Hư ng d n thi hành Q s 75/1998/Q -TTg ngày 04/04/1998 c a Th tư ng chính Ph quy nh v mã s i tư ng nôp thu ; C c Thu thông báo m t s v n liên quan n vi c n p ti n thu c a các t ch c, cá nhân thu c Chi C c Thu qu n lý như sau: I/ V N P TI N THU : 1/ N p thu b ng ti n m t: T ch c, cá nhân n p thu b ng ti n m t t i KBNN thì qui trình thu n p ti n thu như sau: - Ngư i n p thu (NNT) n KBNN n p thu b ng ti n m t không ph i vi t gi y n p ti n, thay vào ó s vi t b ng kê n p thu (theo m u s 01/BKNT kèm theo thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 c a B Tài Chính). - N u n p thu l n u, ph i ghi y các n i dung trên b ng kê n p thu . i v i các l n n p thu ti p theo, NNT ch c n ghi tên t ch c, cá nhân ph i n p thu , mã s thu , ti u m c và s ti n thu tương ng v i t ng ti u m c. - Sau khi nh n ti n thu , nhân viên KBNN in 2 liên “gi y n p ti n vào NSNN” t chương trình máy tính (m u s C1-02/NS kèm theo TT128/2008/TT-BTC), ký tên, óng d u “ ã thu ti n” và d u “KTKB” giao cho NNT liên 2. 2/ N p thu b ng chuy n kho n:
  2. 2.1/ Trư ng h p NNT m tài kho n t i KBNN: Ngư i n p thu n KBNN nơi m tài kho n, l p b ng kê theo m u s 01/BKNT và th c hi n qui trình thu n p ti n thu như i m 1 nêu trên. KBNN s trích tài kho n cûa NNT n p NSNN, NNT nh n ư c liên 2 gi y n p ti n vào NSNN có ký tên, óng d u “KTKB” 2.2/ Trư ng h p NNT m tài kho n t i các ngân hàng: NNT l p 4 liên gi y n p ti n vào NSNN (m u s C1-02/NS kèm theo TT128/2008/TT-BTC) g i ngân hàng nơi m tài kho n, ngân hàng trích tài kho n ti n g i c a NNTchuy n vào tài kho n c a cơ quan thu m t i KBNN. II/ V GHI MÃ S THU TRÊN CH NG T N P TI N: Khi ghi gi y n p ti n ho c b ng kê n p ti n thu ngư i n p thu ph i ghi úng c u trúc mã s thu (MST) như sau: - MST ơn v chính g m 10 ch s vi t liên t c. Ví d : 0300866833 - MST ơn v ph thu c 13 ch s , g m 10 ch s c a ơn v chính và 3 ch s c a ơn v ph thu c, cách nhau 1 g ch n i (- ). Ví d : 0300866833-001 Lưu ý: Các trư ng h p ghi c u trúc MST không úng thư ng g p: GHI ÚNG GHI SAI 0300866833 0300866833-1 0300866833-012 03008668331 0300866833-012-1 03008668330121 0300866833012 Ghi MST không úng c u trúc, thì không ư c cơ quan thu ghi nh n úng vi c th c hi n nghĩa v n p thu c a NNT, nên NNT s b n thu và ph t n p ch m ti n thu . Do v y, NNT ph i ghi úng MST và yêu c u ngân hàng ghi MST y , khi c p nh t l i thông tin trên ch ng t i n t chuy n KBNN ho c ngân hàng trung gian, s ti n thu v úng MST c a NNT. III/ V M C L C NGÂN SÁCH:
  3. K t ngày 01-01-2009 khi vi t gi y n p ti n n p ti n thu và các kho n thu khác vào NSNN, ngư i n p thu ch ghi Chương, Kho n, Ti u m c. Cơ quan thu ã thông báo chương ( C ), kho n ( K ) m i và các ti u m c ( TM ) thu thư ng dùng n t ng ngư i n p thu . Lưu ý: M t s chương, kho n c bi t: - Trư ng h p n p thu TNCN t ti n lương ti n công c a ngưòi lao ng Vi t Nam, ngưòi lao ng nư c ngoài, thì ghi gi y n p ti n theo m c l c ngân sách như sau: C 757, K 345, TM 1001. - Trư ng h p n p ph t v thu , ghi chương c a ơn v , kho n 369, ti u m c 4254. - Trư ng h p n p thu GTGT hàng nh p khNu, thu xu t khNu, thu nh p khNu, ghi chương c a ơn v và kho n 191, ti u m c tương ng v i t ng lo i thu . IV/ V TÀI KHO N N P THU : 1/ N p thu vào NSNN: Các ơn v thu c Chi C c Thu qu n huy n qu n lý, n p thu và các kho n ph i n p ngân sách vào tài kho n m t i KBNN qu n huy n như sau: STT Tên cơ quan kho b c Nhà Nư c S hi u tài kho n (1) (2) (3) 02 Chi nhánh KBNN qu n 1 741.01.00.00199 03 Chi nhánh KBNN qu n 2 741.01.00.01999 04 Chi nhánh KBNN qu n 3 741.01.00.00399 05 Chi nhánh KBNN qu n 4 741.01.00.00499 06 Chi nhánh KBNN qu n 5 741.01.00.00599 07 Chi nhánh KBNN qu n 6 741.01.00.00699 08 Chi nhánh KBNN qu n 7 741.01.00.02099 09 Chi nhánh KBNN qu n 8 741.01.00.00899 10 Chi nhánh KBNN qu n 9 741.01.00.02199 11 Chi nhánh KBNN qu n 10 741.01.00.01099 12 Chi nhánh KBNN qu n 11 741.01.00.01199 13 Chi nhánh KBNN qu n 12 741.01.00.02299 14 Chi nhánh KBNN qu n Bình Th nh 741.01.00.00799 15 Chi nhánh KBNN qu n Gò V p 741.01.00.00999 16 Chi nhánh KBNN qu n Phú Nhu n 741.01.00.00299 17 Chi nhánh KBNN qu n Tân Bình 741.01.00.01299
  4. 18 Chi nhánh KBNN qu n Th c 741.01.00.01399 19 Chi nhánh KBNN huy n Nhà Bè 741.01.00.01799 20 Chi nhánh KBNN huy n H c Môn 741.01.00.01499 21 Chi nhánh KBNN huy n C chi 741.01.00.01599 22 Chi nhánh KBNN huy n Bình Chánh 741.01.00.01699 23 Chi nhánh KBNN huy n C n Gi 741.01.00.01899 24 Chi nhánh KBNN qu n Tân Phú 741.01.00.02499 25 Chi nhánh KBNN huy n Bình Tân 741.01.00.02399 2/ N p thu vào Tài kho n t m gi - Tài kho n t m gi n p thu truy thu, thu ph t theo quy t nh x lý c a cơ quan thu . Khi vi t gi y n p ti n n p ti n thu vào tài kho n t m gi , NNT ph i ghi rõ s Q , ngày Q , chương, kh an, ti u m c, s ti n thu tương ng v i t ng ti u m c; cơ quan thu c p nh t theo dõi vi c n p thu úng qui nh. Trư ng h p NNT t tính ph t thì không n p ti n thu vào tài kho n t m gi mà n p vào tài kho n n p ngân sách nêu trên. S hi u tài kho n t m gi c a các Chi C c Thu như sau: S HI U TÀI STT CHI C C THU KH AN M T I KBNN 1 QU N 1 921.03.01.00019 QU N 1 2 QU N 2 921.03.19.00001 QU N 2 3 QU N 3 921.03.03.00006 QU N 3 4 QU N 4 921.03.04.00002 QU N 4 5 QU N 5 921.03.05.00004 QU N 5 6 QU N 6 921.03.06.00001 QU N 6 7 QU N 7 921.03.20.00001 QU N 7 8 QU N 8 921.03.08.0003 QU N 8 9 QU N 9 921.03.21.0001 QU N 9 10 QU N 10 921.03.10.00005 QU N 10 11 QU N 11 921.03.11.00001 QU N 11 12 QU N 12 921.03.22.00001 QU N 12 13 Q. BÌNH TH NH 921.03.07.00001 Q. BÌNH TH NH 14 Q. GÒ V P 921.03.09.00003 Q. GÒ V P 15 Q. PHÚ NHU N 921.03.02.00004 Q. PHÚ NHU N 16 Q.TÂN BÌNH 921.03.12.00006 Q.TÂN BÌNH
  5. 17 Q. TH C 921.03.13.0001 Q. TH C 18 Q.BÌNH TÂN 921.03.23.00002 Q.BÌNH TÂN 19 Q.TÂN PHÚ 921.03.24.00001 Q.TÂN PHÚ 20 H.NHÀ BÈ 921.03.17.00002 H.NHÀ BÈ 21 H.H C MÔN 921.03.14.00001 H.H C MÔN 22 H.C CHI 921.03.15.00004 H.C CHI 23 H.BÌNH CHÁNH 921.03.16.00001 H.BÌNH CHÁNH 24 H.C N GI 921.03.18.00001 H.C N GI 3/ N p thu vào tài kho n thu h i ti n hoàn thu : Tài kho n thu h i ti n hoàn thu : TK 670.02.00.00001 m t i KBNN TP.HCM, dùng n p các kho n thu GTGT ã hoàn b thu h i theo Q c a cơ quan thu . M i vư ng m c v vi c n p ti n thu (n u có), ngh liên h Chi C c Thu qu n, huy n ư c hư ng d n./. KT.C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - P.TTHT “ tuyên truy n” - KBNN TP“ ph i h p hư ng d n” - Lưu Tr n Ng c Tâm
Đồng bộ tài khoản