Thông báo 295/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo 295/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 295/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị ban chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 295/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 295/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGHN BAN CH O TÂY B C Trong các ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2009 t i Yên Bái, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Trư ng Ban Ch o Tây B c ã ch trì H i ngh doanh nghi p h tr các huy n nghèo th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph ; H i ngh Ban Ch o Tây B c ánh giá công tác 8 tháng u năm 2009 và tri n khai nhi m v tr ng tâm nh ng tháng cu i năm 2009. Tham d các H i ngh trên có các thành viên Ban Ch o, m t s doanh nghi p và lãnh o c a 43 huy n nghèo thu c vùng Tây B c T i H i ngh Ban Ch o Tây B c, sau khi nghe Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c báo cáo k t qu ho t ng trong 8 tháng u năm và phương hư ng, nhi m v nh ng tháng cu i năm 2009, các B : Lao ng – Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư báo cáo các chuyên và ý ki n c a các i bi u, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã có ý ki n k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Trong 8 tháng u năm 2009 v a qua, trong i u ki n khó khăn do tác ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i, suy gi m kinh t trong nư c và thiên tai liên ti p x y ra, gây thi t h i l n v ngư i, tài s n cho m t s t nh trong Vùng, nhưng ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c trong Vùng ã có nhi u n l c, vư t qua khó khăn, ti p t c t ư c k t qu toàn di n: kinh t các t nh cơ b n gi ư c n nh t c , tăng t ng s n phNm trong nư c (GDP) toàn Vùng ư c t 7,81%; cơ c u s n xu t nông nghi p, lâm nghi p chuy n d ch tích c c, cây cao su và cây nguyên li u gi y phát tri n nhanh, hình thành các vùng s n xu t t p trung; s n xu t công nghi p, d ch v ư c duy trì và ang ph c h i; các d án giao thông ư ng b tr ng i m ư c Ny nhanh; văn hóa, xã h i có nhi u ti n b , i s ng ng bào các dân t c cơ b n n nh; qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i ư c gi v ng; h th ng chính tr ti p t c ư c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng. Tuy nhiên, t c tăng trư ng GDP toàn Vùng gi m 2,1% so v i cùng kỳ năm 2008; s n xu t công nghi p c a m t s a phương g p nhi u khó khăn, thương m i, d ch v tăng ch m; m t s a phương chưa t n d ng phát huy t t các gói kích c u, ti n tri n khai nhi u d án còn ch m so v i ch o c a Chính ph , nh t là các d án thu c lĩnh v c y t , giáo d c thu c ngu n v n trái phi u Chính ph ; i s ng nhân dân còn nhi u khó khăn, nh t là ng bào vùng cao và vùng b thiên tai; tình tr ng di cư t do, ho t ng truy n o trái pháp lu t, khi u ki n, vư t biên trái phép, buôn bán ph n , tr em qua biên gi i, buôn bán ma túy v n còn di n bi n ph c t p; h th ng chính
  2. tr cơ s nhi u nơi chưa th c s v ng m nh, năng l c i ngũ cán b còn h n ch và chưa áp ng yêu c u ngày càng cao c a tình hình m i. 2. Các a phương có huy n nghèo và nhi u doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ã tích c c tri n khai th c hi n nhi m v theo tinh th n Ngh quy t 30a/2008/NQ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 57/TB-VPCP ngày 23 tháng 2 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ; ã có 41 Doanh nghi p ăng ký, cam k t h tr , giúp 62 huy n nghèo trên 1.600 t ng, trong ó có 33 doanh nghi p nh n h tr 36 huy n nghèo c a vùng Tây B c là 1.290,9 t ng u tư cho chương trình xóa nhà d t nát, xây d ng cơ s y t , giáo d c và k t c u h t ng xã h i; h tr h c b ng cho h c sinh, sinh viên nghèo; h tr s n xu t, chuy n giao k thu t, ào t o ngh mi n phí và ti p nh n lao ng vào làm vi c t i các ơn v tr c thu c tăng thu nh p cho các h dân. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, vi c tri n khai h tr , giúp huy n nghèo c a các doanh nghi p th c hi n còn ch m; m t s doanh nghi p chưa ti n hành kh o sát, xây d ng chương trình h tr , giúp c th , sát h p v i yêu c u gi i quy t khó khăn c a a phương. Vi c kh o sát ti m năng, l i th m i vùng u tư, m r ng s n xu t, kinh doanh nh m t o vi c làm và thu nh p n nh cho h nghèo chưa ư c nhi u. Chính quy n các c p m t vài a phương chưa ch ng, ph i h p ch t ch v i các doanh nghi p tri n khai, th c hi n nhi m v . 3. V ho t ng c a Ban Ch o: Trong th i gian qua, Ban Ch o ã có nhi u n l c, cao tinh th n ch ng, l a ch n nh ng n i dung công tác tr ng tâm t p trung ch o. Các ho t ng c a Cơ quan chuyên trách, các thành viên kiêm nhi m t i các B , ngành, a phương ã tích c c và có hi u qu hơn. Quá trình tri n khai th c hi n nhi m v có nhi u sáng t o và ph i h p ch t ch v i các B , ngành, a phương liên quan; nhi u n i dung công tác c a Ban ã giúp cho các a phương trong Vùng gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c. Lưu ý m t s i m: vi c n m thông tin m t s lĩnh v c, a phương chưa y và k p th i; công tác ki m tra, ôn c chưa thư ng xuyên, chưa t p trung vào các chương trình, d án tr ng i m, khó khăn tháo g ; k t qu nghiên c u, tham mưu xu t chưa ư c nhi u. II. NHI M V TH I GIAN T I Ti p t c th c hi n các nhi m v tr ng tâm năm 2009 ã ra; rà soát, b sung thêm các gi i pháp, chú tr ng m t s nhi m v cơ b n sau: 1. V vi c tri n khai các bi n pháp h tr các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph . - Các B , ngành liên quan c n khNn trương hoàn thành các văn b n hư ng d n v th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP theo ch o c a Chính ph ; ti p t c v n ng các doanh nghi p h tr , giúp các huy n nghèo; kh o sát th c t , xây d ng chương trình, huy ng ngu n l c và tri n khai các ho t ng h tr t hi u qu cao nh t;
  3. - y ban nhân dân các t nh khNn trương thNm nh, phê duy t án gi m nghèo c a các huy n chưa phê duy t; ch o các huy n nghèo cân i các ngu n kinh phí, s d ng ngu n v n t m ng, l ng ghép v i ngu n v n các chương trình, d án và ngu n h tr c a doanh nghi p, th c hi n ngay các chính sách c thù quy nh t i Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph ; ph i h p ch t ch v i các doanh nghi p tri n khai các ho t ng h tr phát tri n s n xu t, ào t o ngh , xu t khNu lao ng, t o vi c làm cho con em h nghèo; th c hi n t t quy ch dân ch , công khai, phát huy vai trò ngư i dân trong vi c tham gia giám sát quá trình th c hi n các chính sách, d án trên a bàn. - Các doanh nghi p ư c phân công giúp huy n nghèo: nh ng ơn v ã có chương trình, k ho ch c th , c n tri n khai th c hi n ngay các cam k t v i a phương; các ơn v chưa tri n khai, c n khNn trương hoàn thành công tác kh o sát, th ng nh t v i a phương v kh năng kinh phí, các n i dung công vi c, phương th c h tr và s m tri n khai th c hi n h tr cho a phương theo cam k t; i v i các kho n h tr tr c ti p cho ngư i nghèo, h tr nhà cho h nghèo … c n trao i th ng nh t v i a phương l a ch n phương th c h tr phù h p v i t ng i tư ng, hoàn c nh c th và phong t c t p quán c a a phương nâng cao hi u qu c a vi c h tr ; ph i thư ng xuyên trao i, giám sát b o m các ngu n h tr n úng i tư ng, tránh th t thoát, lãng phí. 2. i v i các t nh trong Vùng Các t nh c n t p trung th c hi n hoàn thành t t các ch tiêu, nhi m v v kinh t - xã h i năm 2009 c a a phương ã ra, góp ph n cùng c nư c th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, ng th i rút ng n kho ng cách chênh l ch v phát tri n, v m c s ng c a t ng a phương so v i các a phương c a các vùng khác, chú tr ng các nhi m v sau: - Ti p t c th c hi n các gi i pháp n nh kinh t , ngăn ch n suy gi m kinh t , phòng ng a l m phát theo ch o c a Chính ph ; th c hi n có hi u qu các gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng; rà soát, tháo g nh ng khó khăn trong công tác gi i phóng m t b ng; ph i h p, ôn c các ơn v liên quan b trí l c lư ng thi công m b o ti n các tuy n giao thông huy t m ch, các tuy n ư ng tu n tra biên gi i …; Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng các d án giáo d c, y t …; - Ch o quy t li t các gi i pháp tiêu th nông, lâm s n, nh t là chè, cây nguyên li u g , gi y, …; tăng cư ng l c lư ng, ch ng phòng, ch ng d ch b nh cây tr ng, v t nuôi, u tranh có hi u qu v i n n phá r ng; tri n khai các d án tr ng cao su; t o qu t phát tri n cao su i i n, g n v i hình thành các t ch c liên k t gi a doanh nghi p v i h nông dân chăm sóc, b o v cây tr ng, g n l i ích lâu dài c a ngư i dân v i doanh nghi p trong su t quá trình tri n khai th c hi n; - Tri n khai m nh m các ho t ng m b o an sinh xã h i; t p trung cao cho vi c t ch c th c hi n các án gi m nghèo nhanh và b n v ng 43 huy n nghèo trong Vùng theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph ; tăng cư ng ch o công tác phòng ch ng thiên tai, khNn trương di d i dân cư kh i các a bàn có nguy cơ cao v lũ quét, s t l t; chuNn b y phương ti n, l c lư ng theo phương châm “4 t i ch ” t ch c c u tr k p th i khi có thiên tai x y ra;
  4. - T p trung cao hơn cho công tác giáo d c vùng cao, vùng xa; b ng kinh nghi m th c ti n a phương và các chính sách c thù, t ch c các hình th c giáo d c ph thông dân t c bán trú, b o m cho h c sinh các thôn, b n xa trung tâm có i u ki n theo h c ph thông, t o ngu n nâng cao dân trí và ào t o cán b t i ch ; - Căn c k t lu n c a B Chính tr v ti p t c tri n khai Ngh quy t s 24-NQ/TW v công tác dân t c, Ngh quy t s 25-NQ/TW v công tác tôn giáo; K t lu n c a Ban Bí thư Trung ương ti p t c th c hi n Thông báo s 160-TB/TW v ch trương công tác i v i o Tin lành, các a phương v n d ng vào tình hình th c ti n c a m i a bàn có k ho ch và t ch c th c hi n nghiêm túc, b o m quy n bình ng, quy n t do tín ngư ng, s ng t t i p o; không các th l c thù ch l i d ng, kích ng, chia r , ch ng phá ta; - u tranh có hi u qu v i âm mưu “di n bi n hòa bình”; th o n tuyên truy n l p “Vương qu c Mông”; tăng cư ng công tác phòng ng a, u tranh, tr n áp các lo i t i ph m và t n n xã h i, nh t là t n n ma túy; - Ti p t c quan tâm xây d ng h th ng chính tr các c p, nh t là c p cơ s , vùng nhi u ng bào dân t c thi u s ; làm t t công tác tư tư ng, thông tin tuyên truy n trong nhân dân, t o s ng thu n xã h i. 3. i v i Ban Ch o Tây B c Nhi m v c a Ban Ch o t nay n h t năm 2009, c n t p trung th c hi n t t m t s n i dung sau: - Tăng cư ng ch o, ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t 30/2008/NQ-CP và Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph ; các chương trình an sinh xã h i; chương trình 135; các Quy t nh: s 167/2008/Q -TTg, s 120/2003/Q -TTg; Ch th : s 01/CT-TTg, s 14/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ; các d án kinh t - xã h i tr ng i m; ch o, ôn c các doanh nghi p th c hi n t t chương trình h tr các huy n nghèo m mang ho t ng s n xu t kinh doanh trên a bàn Tây B c; chú tr ng công tác phòng tránh thiên tai, d ch b nh trong mùa mưa lũ, mùa rét; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và m t s a phương nghiên c u, tr ng thí i m m t s cây, con gi ng m i như: cây sâm, các lo i cây dư c li u … nh ng vùng phù h p; - T p trung ki m i m, ánh giá 5 năm th c hi n Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr , 4 năm th c hi n Quy t nh s 79/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Trên cơ s ó, B K ho ch và u tư ph i h p v i Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c rà soát kh năng th c hi n các m c tiêu, ch tiêu Ngh quy t s 37-NQ/TW, tham mưu, xu t v i B Chính tr , Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph nh ng n i dung c n i u ch nh, b sung và xu t gi i pháp, cơ ch , chính sách phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c B trong giai o n ti p theo; - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c; tăng cư ng công tác qu n lý, ch o và nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên a bàn vùng cao nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o;
  5. - Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách cho lo i hình ph thông dân t c bán trú trong quý IV/2009 theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 251/TB-VPCP ngày 25 tháng 8 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ; rà soát, ki m tra các chính sách c thù i v i vùng Tây B c; - Ph i h p ch o, t ch c t t “ i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam” các c p; nghiên c u, xu t gi i pháp “ i m i phương th c lãnh o c a ng i v i h th ng chính tr cơ s vùng Tây B c”. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, cơ quan và các t nh trong Vùng liên quan bi t và th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Ban Ch o Tây B c; Văn Tr ng Lý - T nh y, H ND, UBND các t nh vùng Tây B c; - Huy n y, H ND, UBND các huy n nghèo thu c vùng Tây B c; - Các thành viên Ban Ch o Tây B c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT, TKBT; - Lưu: VT, P (5b).
Đồng bộ tài khoản