Thông báo 302/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
4
download

Thông báo 302/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 302/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 302/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 302/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P BAN CH O NHÀ NƯ C QUY HO CH I N VI (Phiên h p th sáu) Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI ã ch trì phiên h p th sáu ki m i m tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI. Tham gia cu c h p có các thành viên Ban Ch o Nhà nư c; i di n y ban Khoa h c – Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; các T p oàn: i n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam; các T ng công ty: L p máy Vi t Nam, Sông à. Sau khi nghe B Công Thương báo cáo t ng h p tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI; các T p oàn và các T ng công ty báo cáo b sung; ý ki n c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI và các i bi u tham d h p; Phó Th tư ng Hoàng Trung H i k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Nh t trí v i báo cáo c a B Công Thương, c a các T p oàn và các T ng công ty v ti n th c hi n các d án ngu n và lư i i n. Trong th i gian qua các ch u tư, các ơn v tư v n ã có nhi u n l c trong vi c chuNn b các d án; ã kh i công ư c các d án ngu n i n; M o Khê, Vũng Áng I, Nhơn Tr ch II. Quy ho ch các Trung tâm i n l c ã ư c B Công Thương ch ng l p và phê duy t. Tuy nhiên, m t s d án có th i gian th c hi n h p ng EPC dài hơn so v i thông l . Trong quá trình th c hi n c n tính n y u t c nh tranh, h p lý và hi u qu ; vì v y các ơn v c n th c hi n t t t t c các khâu, t l p và Báo cáo u tư, D án u tư n thi t k , ch t o, … m b o tính c nh tranh. T c tăng nhu c u i n có tương quan ch t v i phát tri n kinh t ; sáu tháng u năm GDP tăng 3,9%, i n tăng g n 8%; n h t tháng 8 t c tăng nhu c u i n bình quân c a 8 tháng u năm ã t trên 10%. D ki n, t năm 2010 kinh t s ph c h i và phát tri n, nhu c u i n s tăng nhanh. N u không có các gi i pháp Ny nhanh ti n các ngu n i n, có th x y ra thi u i n. II. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG VÀ CÁC ƠN VN LIÊN QUAN 1. B Công Thương:
  2. - Thúc Ny thNm nh, phê duy t các Trung tâm i n l c còn l i công b tri n khai, có a i m chuNn b cho vi c l p Quy ho ch i n VII; i v i Trung tâm i n l c H i Hà, n u không m b o các i u ki n k thu t, không hi u qu thì không th c hi n. - ôn c các ch u tư ã ư c giao phát tri n các d án i n Ny nhanh ti n th c hi n. Yêu c u ch u tư ph i thư ng kỳ báo cáo ti n t ng d án. D ki n các d án ưa vào v n hành và kh i công các năm 2009 và 2010 trong Ph l c kèm theo. - KhNn trương hoàn thành vi c hi u ch nh l i Chi n lư c và Quy ho ch phát tri n ngu n năng lư ng m i, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ph i h p v i các a phương, rà soát l i các d án th y i n nh ; ch u tư nào không có kh năng th c hi n thì kiên quy t thu h i. - KhNn trương hoàn thành, trình Chính ph xem xét, ban hành Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t năng lư ng nguyên t v Nhà máy i n h t nhân. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư d th o T trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư D án i n h t nhân Ninh Thu n. - Ph i h p v i các B : Khoa h c và Công ngh , Xây d ng l p d án chi ti t ch t o t máy nhi t i n t than công su t 600 MW. - T ch c l p Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n VII, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trong năm 2010. - Làm vi c v i các a phương xây d ng cơ ch bán i n cho các huy n o, theo nguyên t c m b o thu h i ư c các chi phí. N u có khó khăn, nghiên c u xu t cơ ch h tr t ngân sách a phương. - Ch trì, ch o T p oàn công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam và T p oàn Tân T o khNn trương th c hi n D án c ng than Nam Du theo hư ng ch u tư c ng than, v i s h tr c a Chính ph , nh p khNu than cung c p cho các nhà máy nhi t i n khu v c mi n Nam. - V d án th y i n B o Lâm: xem xét Quy ho ch b c thang sông Gâm, trên cơ s các d án th y i n d ki n phát tri n ph i m b o hi u qu v kinh t và không làm nh hư ng l n n môi trư ng. - Báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n àm phán giá mua bán i n t các d án th y i n c a Lào theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph . - Ch o vi c phân b v n c a các công trình dùng chung trong các Trung tâm i n l c, các công trình ư ng dây t i i n. Ph n v n c a các công trình này ư c h ch toán vào giá i n c a ch u tư, không c n thi t ph i phân b n u v n u tư không quá l n.
  3. - ThNm tra, trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh t ng m c u tư D án c p i n cho các buôn thôn chưa có i n c a 5 t nh Tây Nguyên theo ngh c a EVN. - Ch o EVN th c hi n các gi i pháp m b o c p i n cho thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. xu t các d án i n c p bách, cơ ch th c hi n, trên cơ s ó tri n khai l p quy ho ch phát tri n lư i i n. Báo cáo Th tư ng Chính ph tri n khai th c hi n theo cơ ch , chính sách quy nh t i Quy t nh 1195/Q -TTg ngày 9 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph i v i các d án lư i i n n u ch m s nh hư ng n vi c cung c p i n cho các thành ph . - Ch o TKV cân i l i ngu n than c p cho i n, trên nguyên t c ưu tiên cho các d án có ti n ch c ch n, các nhà máy g n m s d ng than ch t lư ng th p, các nhà máy ph i v n chuy n xa dùng than có ch t lư ng t t hơn. - S m ban hành các quy nh Ny nhanh ti n àm phán h p ng mua bán i n v i các nhà máy i n. - S m ban hành quy nh hư ng d n v l p, phê duy t, ki m tra vi c th c hi n phương th c v n hành h th ng i n, các k ho ch ng n h n và trung h n mb o an ninh cung c p i n. - KhNn trương ánh giá và ra các gi i pháp kh c ph c nh hư ng khi D án th y i n k My 4 vào v n hành có th gây thi u nư c cho thành ph à N ng. - KhNn trương àm phán h p ng BOT các d án nhi t i n: Nghi Sơn II, Vũng Áng II, Vĩnh Tân I, H i Dương. 2. B K ho ch và u tư: - Ph i h p v i B Công Thương hư ng d n ch u tư các d án ngu n i n c n báo cáo Qu c h i xin ch trương u tư theo quy nh t i Ngh quy t s 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i. - S m báo cáo Th tư ng Chính ph thông qua ch trương b sung v n vay Ngân hàng Th gi i (WB) cho các d án Truy n t i và Phân ph i 2 (tín d ng 4107-VN) cho EVN tri n khai các d án lư i i n truy n t i u n i các Trung tâm i n l c. - Ph i h p v i B Tài chính xem xét b trí v n ngân sách năm 2010 cho các d án i n ã có ch trương. Trư c m t ưu tiên gi i quy t 250 t ng cho công trình th y l i, th y i n Qu ng Tr . Các d án: c p i n cho 5 t nh Tây Nguyên; các t nh Trà Vinh, Sóc Trăng, i n Biên, Lai Châu, … cân i theo kh năng ngu n ngân sách. - Trong k ho ch năm 2010, ti p t c ưu tiên b trí các ngu n v n ODA cho các d án i n. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy trình v n hành liên h ch a th y i n.
  4. - Ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, cùng EVN làm vi c v i các a phương t o i u ki n trong vi c c p t, th a thu n hành lang tuy n ư ng dây i v i các d án i n ã ư c phê duy t trong quy ho ch, c bi t trên a bàn các thành ph l n như Hà N i, TP H Chí Minh và các vùng ph c n. - Ny nhanh công tác i u tra cơ b n a ch t i v i ngu n urani, báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. B Khoa h c và Công ngh : KhNn trương hoàn thành, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n, ng d ng năng lư ng nguyên t . 5. B Xây d ng: Nghiên c u ban hành ho c l a ch n, công b ng d ng c a nư c ngoài tiêu chuNn thi công các d án nhi t i n. 6. B Giao thông v n t i: - Cân i lưu lư ng v n chuy n qua kênh Chánh B , trên cơ s quy ho ch có th v n chuy n 2 chi u qua kênh. - Ph i h p v i ch u tư các d án i n t i Trung tâm i n l c Duyên H i xem xét b trí c ng than c a các d án i n n m trong khu v c kênh Chánh B . 7. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: S m có ý ki n v nh hư ng c a vi c xây d ng Trung tâm i n l c H i Phòng III n di tích bãi c c B ch ng. 8. B Lao ng – Thương binh và Xã h i: Nghiên c u, xây d ng ch ti n lương thu hút lao ng và khuy n khích u tư t i công trình th y i n t i Lào. 9. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ph i h p các ơn v có liên quan, hoàn thành t t công tác gi i phóng m t b ng, n bù, tái nh cư các d án i n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - y ban nhân dân t nh Ti n Giang và thành ph H Chí Minh c n th c hi n nghiêm túc ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 2218/VPCP-KTN ngày 08 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph trong công tác gi i phóng m t b ng tuy n ư ng dây 500 kV Nhà Bè – Cai L y. - y ban nhân dân t nh Hưng Yên ch o công tác gi i phóng m t b ng tuy n ư ng dây 500 kV Qu ng Ninh – Thư ng Tín có th khai thác các ngu n i n khu v c t nh Qu ng Ninh.
  5. - y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o công tác gi i phóng m t b ng các tuy n ư ng dây 220 kV trên a bàn thành ph . 10. T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN): - ng ý th c hi n àm phán v i các nhà th u tham gia gói th u Vĩnh Tân II cho d án Duyên H i 1. - Th c hi n các bư c chuNn b u tư d án nhi t i n Duyên H i 3. - D án th y i n Hu i Qu ng c n ư c kh c ph c s m m b o th c hi n tích nư c c a th y i n Sơn La trong tháng 5 năm 2010. - u tư xây d ng h th ng truy n t i i n ng b v i ti n c a d án ngu n i n. KhNn trương àm phán, ký k t h p ng mua bán i n v i ch u tư d án ngu n i n không thu c EVN. 11. T p oàn D u khí Vi t Nam (PVN): - Thúc Ny h p ng mua bán khí t Lô B s m ưa khí vào b , làm cơ s cho vi c tri n khai các d án i n trong Trung tâm i n l c Ô Môn. - Cho phép PVN tri n khai l p Thi t k chi ti t các d án Long Phú 1 và Thái Bình 2 ng th i v i quá trình xem xét, quy t nh ch trương u tư c a Qu c h i m b o ti n ưa vào v n hành. 12. T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam: - KhNn trương th c hi n san g t m t b ng Trung tâm i n l c Vĩnh Tân không làm nh hư ng n ti n các d án i n. - Kh c ph c và hoàn thi n s m ưa vào v n hành tin c y các t máy c a nhi t i n Sơn ng và CNm Ph I. - Ch o thi công nhi t i n Nông Sơn d án có th ưa vào v n hành u năm 2010. 13. T ng công ty Sông à: Ph i h p v i EVN, t p trung ch o các ơn v tham gia thi công trên công trư ng Ny nhanh ti n thi công th y i n B n V m b o m c tiêu tích nư c h ch a vào cu i tháng 11 năm 2009. 14. T ng công ty L p máy Vi t Nam: - X lý các v n còn l i c a d án Uông Bí MR 1, s m ưa nhà máy vào v n hành n nh. - KhNn trương thương th o, ký h p ng cung c p thi t b chính cho nhà máy i n Vũng Áng 1.
  6. Yêu c u các B , ngành, a phương và các ch u tư, nhà th u ti p t c th c hi n k t lu n c a Trư ng Ban Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI trong cu c h p Ban Ch o l n th năm t i Thông báo s 167/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Ngân hàng Nhà nư c VN, NH Phát tri n VN; - Các Ngân hàng thương m i: Công thương, Ngo i thương, Nông nghi p và Phát tri n NT, u tư và Phát tri n Vi t Nam; - Các T p oàn: i n l c VN, D u khí VN, CN Than – Văn Tr ng Lý Khoáng s n VN; - Các TCT: Sông à, L p máy Vi t Nam; - Các CTCP H i Phòng, Qu ng Ninh, CNm Ph ; - Thành viên BC Nhà nư c QH i n VI; - /c Thái Ph ng Nê, Phái Viên TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, KTTH, QHQT, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5). PH L C I T NG H P TI N CÁC D ÁN ANG THI CÔNG (Ban hành kèm theo Thông báo s 302/TB-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) TT Tên nhà máy Công su t Ch u tư Ti n Ti n phát i n hi u l p máy phát i n ch nh tháng (quý)/năm (MW) theo Phát i n Phát i n QH VI t máy I t máy cu i cùng 1 N H i phòng I 2x300 CTCPN H i 2008- 11/2009 quý Phòng 2009 II/2010 2 N H i phòng 2x300 CTCPN H i 2009- 2011 2012 II Phòng 2010 3 N Qu ng 2x300 CTCPN Qu ng 2009 10/2009 quý I/2010 Ninh I Ninh 4 N Qu ng 2x300 CTCPN Qu ng 2010- 2011 2012 Ninh II Ninh 2011 5 N CNm Ph I 1x300 TKV 2009 9/2009
  7. 6 N CNm Ph II 1x300 TKV 2010 10/2010 7 N Uông Bí 1x300 EVN 2011 quý MR II IV/2011 8 N Sơn ng 2x110 TKV 2008 9/2009 9/2009 9 N Nông Sơn 30 TKV 2009 2010 10 N M o Khê 2x220 TKV 2009- 2012 2012 2010 11 N Vũng Áng I 2x600 PVN 2010- quý quý 2011 III/2012 II/2013 12 N L c d u 104 PVN 2009 2009 Dung Qu t 13 TBKHH Nhơn 1x150 PVN 2008 7/2009 Tr ch I – uôi hơi 14 TBKHH Nhơn 3x250 PVN 2011- 5/2011 12/2011 Tr ch II 2012 15 Ô Môn 1x300 EVN 2009 2009 16 T Hu i Qu ng 2x260 EVN 2012 2013 2014 17 T B n Chát 2x110 EVN 2011 2012 2012 18 T B c Hà 2x45 LICOGI 2010 quý quý II/2011 III/2011 19 T Nho Qu 3 2x55 CTCPPT i n l c 2013 quý quý VN II/2011 III/2011 20 T C a t 2x48,5 CTCP C a t 2009 quý I/2010 quý II/2010 21 T B n V 2x150 EVN 2008- quý I/2010 quý 2009 II/2010 22 T N m Chi n 2x100 TCT Sông à 2011 2011 2011 23 T ăk rinh 2x62,5 CTCP T 2011 quý quý ăk rinh III/2013 IV/2013 24 T H a Na 2x90 CTCP T H a Na 2012 8/2012 11/2012 25 T Sơn La 6x400 EVN 2012 12/2010 2012 26 T Buôn Ku p 2x140 EVN 2008 5/2009 9/2009 27 T Buôn Tua 2x43 EVN 2009 9/2009 11/2009 Srah 28 T Srêpok 3 2x110 EVN 2010 6/2010 9/2010 29 T Srêpok 4 2x40 CTCP TPT i n 2012 9/2010 11/2010 iH i
  8. 30 T A Lư i 2x85 CTCPT Mi n 2011 quý quý Trung IV/2011 IV/2011 31 T Sông Tranh 2x95 EVN 2010 quý quý 2 IV/2010 IV/2010 32 T Sông Côn 2 3+60 CTCPT Grusco- 2009 b c 1: b c 2: Sông Côn 4/2009 9/2009 33 T k My 4 2x74 + IDICO 2011 6/2011 2011 2x21 34 T Pleikrông 2x50 EVN 2008 9/2009 12/2009 35 T Sê San 4 3x120 EVN 2009- 9/2009 quý 2010 IV/2009 36 T Sê San 4A 63 CTCPT Sê San 2010 2011 4A 37 T An Khê – 2x80 + EVN 2009 quý quý I/2011 Kanak 2x6,5 IV/2010 38 T Sông Ba H 2x110 EVN 2008 6/2009 11/2009 39 T k R’Tih 2x41+2x31 TCT Xây d ng s 2010 2011 2011 1 40 T ng Nai 3 2x90 EVN 2009 10/2010 12/2010 41 T ng Nai 4 2x170 EVN 2010 2011 2011 42 T Xe Ka Man 2x125 CTCPT Vi t Lào 2010 quý I/2011 quý 3 II/2011 PH L C II D KI N TI N KH I CÔNG CÁC D ÁN NGU N I N (Ban hành kèm theo Thông báo s 302/TB-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) TT Tên nhà máy Công Ch u tư Ti n Ti n Ti n su t l p phát i n phát i n kh i công máy theo hi u (MW) QH VI ch nh N Thái Bình I 2x300 EVN 2013- 2011 1 2014 N Thái Bình II 2x600 PVN 2013- 2010 2 2014 N Mông Dương I 2x500 EVN 2011- 2013- quý 3 2012 2014 I/2010
  9. N Mông Dương 2x600 AES (BOT) 2011- 2013- 4 II 2012 2014 N Nghi Sơn I 2x300 EVN 2012- 2012- 2009 5 2013 2013 N Nghi Sơn II 2x600 u th u BOT 2012- 2013- 2010 6 2013 2014 N Vũng Áng II 2x600 VAPCO 2013 2014- 2010 7 (BOT) 2015 8 N Thăng Long 2x300 CTCPN 2011 2013- 2010 Thăng Long 2014 N Vĩnh Tân I 2x600 CSG/TKV 2011- 2013 2010 9 2012 N Vĩnh Tân II 2x600 EVN 2011- 2012- 2009 10 2012 2013 N Long Phú I 2x600 PVN 2013- 2013- 2011 11 2014 2015 N Duyên H i I 2x600 EVN 2013- 2009 12 2014 T Trung Sơn 4x65 EVN 2012 2014- 2010 13 2015 T Lai Châu 4x300 EVN 2014- 2015- 2010 14 2015 2017 15 T Sông Bung 4 2x78 EVN 2012 2014 2010 16 T Thư ng Kon 2x110 CTCP Vĩnh 2013 2014 2009 Tum Sơn – Sông Hinh
Đồng bộ tài khoản