Thông báo 305/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Thông báo 305/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 305/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 305/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 305/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I CU C H P V I LÃNH O Y BAN NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI Ngày 09 tháng 9 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ã ch trì cu c h p v i lãnh o y ban nhân dân t nh Yên Bái nghe báo cáo v tình hình công tác phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng ma túy và cai nghi n ph c h i c a t nh trong th i gian qua, nh ng ki n ngh và xu t c a t nh Yên Bái nâng cao hi u qu công tác này trong th i gian t i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o B Lao ng – Thương binh và Xã h i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a y ban nhân dân t nh Yên Bái và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, Yên Bái ã có nhi u c g ng trong công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy nhưng k t qu còn nhi u h n ch do nhi u nguyên nhân, khách quan và ch quan, nên n nay Yên Bái v n là m t t nh tr ng i m v t n n ma túy và có t l ngư i nhi m HIV cao. Theo báo cáo c a y ban nhân dân t nh Yên Bái, n cu i tháng 8 năm 2009, trên a bàn toàn t nh có 4.163 ngư i nghi n ma túy, tăng 1.600 ngư i so v i năm 2005. S ngư i nhi m HIV/AIDS hi n nay c a Yên Bái là 3.422 ngư i v i 9/9 huy n, th và 138/180 xã, phư ng, th tr n có ngư i nhi m HIV. Trong khi trung tâm cai nghi n c a Yên Bái ư c xây d ng t năm 1994 ch cai nghi n cho 750 ngư i. 2. giúp Yên Bái th c hi n hi u qu công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy trong th i gian t i, ng ý v nguyên t c v i ngh c a y ban nhân dân t nh Yên Bái v vi c h tr kinh phí m r ng Trung tâm cai nghi n c a t nh; y ban nhân dân t nh Yên Bái ch o vi c xây d ng d án g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Y t , B Lao ng – Thương binh và Xã h i có ý ki n, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Ngoài vi c xây d ng, m r ng Trung tâm cai nghi n, Yên Bái c n Ny m nh tri n khai công tác cai nghi n t i gia ình và c ng ng, i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone và các bi n pháp gi m tác h i khác. 3. Giao các B : Công an, Y t , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư ch ng ph i h p v i t nh Yên Bái xem xét ưu tiên phân b kinh
  2. phí t các chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy và phòng, ch ng HIV/AIDS trong d toán ngân sách năm 2010. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Yên Bái và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg CP, các PTTg CP; - Các B : CA, YT, L TB&XH; TC, KH& T; - UBND t nh Yên Bái; - Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy, B Công an; - C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t ; - C c phòng, ch ng t n n xã h i, BL TBXH; Nguy n H u Vũ - VPCP: BTCN, các PCN, các V : NC, TH, PL, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (5), PL.
Đồng bộ tài khoản