Thông báo 309/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Thông báo 309/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 309/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 309/TB-VPCP Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 97/2009/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 24 tháng 9 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p nghe báo cáo v vi c tri n khai th c hi n Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh . Tham d h p có ng chí Trương T n Sang, y viên B Chính tr , Thư ng tr c Ban Bí thư và i di n lãnh o: B Khoa h c và Công ngh , B Ngo i giao, B Tư pháp, B Công an, B Thông tin và Truy n thông, Văn phòng Trung ương ng, Ban Tuyên giáo Trung ương, y ban nhân dân thành ph Hà N i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B trư ng B Khoa h c và Công ngh báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n Quy t nh s 97/2009/Q -TTg, ý ki n c a các i bi u d h p và phát bi u c a ng chí Thư ng tr c Ban Bí thư Trương T n Sang, Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1. Sau khi Th tư ng Chính ph ký ban hành Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 v vi c ban hành Danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh , dư lu n chung là hoan nghênh vi c ban hành Quy t nh này, nhưng cũng có m t s ý ki n cho là Quy t nh ban hành ch m và không tán thành, ngh hoãn thi hành Quy t nh này vì không úng pháp lu t. Th tư ng Chính ph ã tr c ti p l ng nghe và yêu c u B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Khoa h c và Công ngh và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph nghiên c u, rà soát k l i tính h p hi n, h p pháp và trình t , th t c ban hành Quy t nh s 97/2009/Q -TTg. Trên cơ s th o lu n th ng nh t v i B Khoa h c và Công ngh , Văn phòng Chính ph , Văn phòng Trung ương ng và sau khi báo cáo, ư c s ng ý c a B Chính tr , B trư ng B Tư pháp ã ký văn b n kh ng nh vi c ban hành Quy t nh s 97/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph là úng pháp lu t. 2. Vi c ban hành Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph là c n thi t, phù h p v i Hi n pháp, pháp lu t và ã có hi u l c thi hành. Các B , ngành, a phương liên quan khNn trương t ch c th c hi n nghiêm Quy t nh này.
  2. 3. B Khoa h c và Công ngh khNn trương xây d ng, ban hành Thông tư hư ng d n i u ki n và th t c ăng ký ho t ng i v i các t ch c khoa h c và công ngh , trong ó có t ch c khoa h c và công ngh do cá nhân thành l p, theo úng Quy t nh s 97/2009/Q -TTg và các văn b n pháp lu t có liên quan. C n lưu ý vi c t ch c ph bi n, gi i thi u r ng rãi và ch o t ch c th c hi n nghiêm túc sau khi ban hành Thông tư hư ng d n này. 4. Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, cùng B Khoa h c và Công ngh có hình th c x lý thích h p, úng quy nh c a ng và Nhà nư c i v i vi c t gi i th c a Vi n nghiên c u phát tri n (IDS) và nh ng phát bi u thi u tinh th n xây d ng c a m t s cá nhân thu c Vi n nghiên c u phát tri n (IDS). y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o cơ quan ch c năng th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành v vi c ch m d t ho t ng c a Vi n nghiên c u phát tri n (IDS) sau khi t ch c này t gi i th . 5. y quy n B trư ng B Khoa h c và Công ngh có tr l i n m t s i s nư c ngoài ã có văn thư g i Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy t nh s 97/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - TTgCP, các PTTg ( b/c); - Các B : KH&CN, NG, TP, CA, TT&TT; - Văn phòng Trung ương ng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UBND thành ph Hà N i; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguy n H u Vũ các V : PL, NC, QHQT, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (3)
Đồng bộ tài khoản