Thông báo 3361/TB-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Thông báo 3361/TB-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 3361/TB-LĐTBXH về kết luận của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 3361/TB-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 3361/TB-L TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A LÃNH O B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Th c hi n Quy ch ph i h p công tác gi a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngày 10 tháng 8 năm 2009, t i tr s B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ng chí Nguy n Tr ng àm – Th trư ng ã có bu i làm vi c v i y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. Cùng d có i di n lãnh o các ơn v liên quan thu c B . V phía t nh Ninh Thu n có: ng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh, cùng lãnh o các S : Lao ng – Thương binh và Xã h i, K ho ch – u tư, Văn phòng y ban nhân dân t nh và Lãnh o y ban nhân dân các huy n, thành ph : Thu n B c, Ninh H i, B c Ái, Phan Rang – Tháp Chàm; Hi u trư ng trư ng D y ngh t nh. Sau khi nghe Lãnh o y ban nhân dân t nh, lãnh o S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư báo cáo tình hình và nh ng nhu c u b c xúc v v n u tư phát tri n cho lĩnh v c lao ng – thương binh và xã h i t nh Ninh Thu n năm 2010, trên cơ s các ý ki n th ng nh t c a lãnh o các V , C c liên quan thu c B , Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i Nguy n Tr ng àm k t lu n như sau: 1. V tình hình, k t qu th c hi n các ch tiêu nhi m v v lao ng, ngư i có công và xã h i. M c dù là m t trong nh ng t nh còn nhi u khó khăn do thư ng xuyên b thiên tai e d a, xu t phát i m n n kinh t th p, còn nhi u v n xã h i b c xúc c n t p trung gi i quy t, nhưng Ninh Thu n ã th c hi n t t các ch tiêu nhi m v v lao ng, thương binh và xã h i. V quan i m, năm 2010, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p t c quan tâm h tr kinh phí u tư cho Ninh Thu n cùng v i ngu n l c c a a phương s t ng bư c gi i quy t t t các v n xã h i thu c lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i, góp ph n c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân a phương. 2. V nh ng ki n ngh c a y ban nhân dân t nh: Cơ b n nh t trí v i các ki n ngh c a t nh Ninh Thu n và ngh T nh c n ch ng ph i h p t t v i các B , ngành liên quan có ư c s ng h , c th trên các n i dung:
  2. 2.1. V lĩnh v c d y ngh : Th ng nh t ch trương xây d ng mô hình Trung tâm d y ngh huy n g n v i nhi m v gi i thi u vi c làm, hư ng nghi p d y ngh , giáo d c thư ng xuyên cho phù h p v i c thù trên a bàn và t p trung t i a ngu n l c u tư. V trư ng Trung c p Ngh , c n t p trung Ny nhanh ti n u tư ph n u nâng c p thành Trư ng Cao ng ngh s m hơn d ki n. ngh T nh ch ng làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính ư c b trí v n s m, hoàn thành d án xây d ng Trư ng theo k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng t i Thông báo s 143/TB-VPCP ngày 29/4/2009 c a Văn phòng Chính ph . Giao T ng c c D y ngh cân i, ưu tiên b trí tăng kinh phí t Chương trình nâng cao năng l c d y ngh cho T nh n u t ng ngu n ngân sách giành cho Chương trình b ng ho c cao hơn năm 2009. Trong trư ng h p t ng ngu n ngân sách th p hơn năm 2009 thì ph n h tr cho Ninh Thu n cũng không th p hơn năm 2009. 2.2. V h tr u tư Trung tâm gi i thi u vi c làm: ngh T nh căn c vào i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i xem xét, quy t nh phương án u tư xây d ng Trung tâm gi i thi u vi c làm và s lư ng chi nhánh c a Trung tâm. B s ti p t c h tr kinh phí xây d ng Trung tâm gi i thi u vi c làm c a T nh. 2.3. V u tư nâng c p Trung tâm Giáo d c – Lao ng, Xã h i: ng h Ninh Thu n u tư nâng c p Trung tâm, ngh T nh ch ng l p d án (có tính n quy trình qu n lý sau cai nghi n) và làm vi c v i các B liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2.4. V mô hình gi m nghèo: Năm 2010, B ưu tiên Ninh Thu n ti p t c tri n khai xây d ng 01 mô hình gi m nghèo. 2.5. V công tác Ngư i có công: Vi c h tr kinh phí xây d ng Nghĩa Trang và ài tư ng ni m li t s năm 2010, B ng ý ti p t c h tr tri n khai xây d ng ài tư ng ni m Li t s huy n Thu n Nam và huy n Thu n B c; ch nh trang ài li t s t nh và ài tư ng ni m li t s huy n Ninh Phư c. ngh T nh cân nh c phương án, quy mô u tư, b o m tính b n v ng lâu dài. 2.6. V lĩnh v c b o v , chăm sóc tr em: ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i tăng cư ng tham mưu, giúp y ban nhân dân t nh qu n lý t t các chương trình, m c tiêu và các d án qu c t ang tri n khai trên a bàn c a T nh. 2.7. V th c hi n Ngh quy t 30a: ngh T nh ch o huy n B c Ái ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng, t p trung tri n khai theo hư ng d n c a Chính ph th c hi n úng ti n , có hi u qu các chương trình. ngh V K ho ch – Tài chính, T ng c c D y ngh , các V , C c có liên quan rà soát, cân i kinh phí và tham mưu Lãnh o B quy t nh k ho ch v n h tr Ninh Thu n năm 2010. ngh y ban nhân dân t nh Ninh Thu n ti p t c quan tâm, ch o S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c T nh t ch c th c hi n các d án do B u tư và các ngu n v n khác thu c lĩnh v c lao ng, thương
  3. binh và xã h i u tư trên a bàn, m b o hi u qu và úng quy nh pháp lu t hi n hành. B Lao ng - Thương binh và Xã h i xin thông báo nh ng n i dung trên các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND t nh Ninh Thu n; - Các /c Lãnh o B ( bi t và ch o); - C c: BTXH, VL, NCC, ATL , PCTNXH, BVCSTE, TCDN, VP B và V KHTC, ( t/h); - S L TBXH t nh Ninh Thu n ( t/h); - Lưu: VT. Lê Văn Ho t
Đồng bộ tài khoản