Thông báo 340/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
2
download

Thông báo 340/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 340/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 340/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 340/TB-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P GI I QUY T T N T I VƯ NG M C Y NHANH TI N TH C HI N D ÁN TÍN D NG NGÀNH GTVT C I T O M NG LƯ I Ư NG QU C GIA Ngày 17/7/2008 t i B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p gi i quy t t n t i, vư ng m c Ny nhanh ti n th c hi n d án tín d ng ngành GTVT c i t o m ng lư i ư ng qu c gia. Tham d g m có i di n lãnh o, chuyên viên các ơn v : V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , C c Qu n lý xây d ng & ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam và Ban QLDA Bi n ông. Sau khi nghe Ban QLDA Bi n ông, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo quá trình th c hi n d án và các t n t i vư ng, m c trong quá trình tri n khai, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Lê M nh Hùng k t lu n như sau: 1) B GTVT ã có các văn b n s 4739/BGTVT-CG ngày 23/6/2008 và s 5074/BGTVT-CG ngày 07/7/2008 g i C c ư ng b Vi t Nam v vi c gi i quy t m t s t n t i Ny nhanh ti n th c hi n d án tín d ng ngành GTVT c i t o m ng lư i ư ng qu c gia. Yêu c u C c ư ng b Vi t Nam khNn trương và nghiêm túc th c hi n n i dung các văn b n nêu trên. 2) V ti n yêu c u: - i v i các c u thu c các gói th u 01, 04, 05 và 06 ang tri n khai thi công ph i m b o ti n hoàn thành trư c T t Nguyên án 2009 (tháng 2/2009). - i v i các c u m i ký h p ng b t u tri n khai thi công ph i m b o nguyên t c ch o v th i gian thi công ph i hoàn thành như sau: c u 01 nh p/12 tháng; 02 nh p/15 tháng và 03 ÷ 05 nh p/18 tháng. - i v i các c u trên QL1A, yêu c u t p trung Ny nhanh ti n thi công hoàn thành trong th i gian ng n nh t. - V ti n t ng th : m b o hoàn thành toàn b 17 gói th u c a d án trư c T t Nguyên án 2010. Th ng nh t ti n yêu c u ph i hoàn thành c th cho t ng c u (ph l c kèm theo). 3) Yêu c u C c ư ng b Vi t Nam:
  2. - Ch o các nhà th u trên cơ s ti n yêu c u cho t ng c u ã k t lu n trên, rà soát, l p ti n th c hi n cho t ng h ng m c thi công theo ti n yêu c u c a d án. Căn c vào ti n ó, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA Bi n ông, Tư v n ch o quy t li t, qu n lý và theo dõi ch t ch quá trình th c hi n m b o ti n d án. - Ch o các nhà th u t p trung nhân l c, v t tư thi t b , tài chính m b o th c hi n úng ti n hoàn thành theo yêu c u cho t ng c u, t ng gói th u và c a toàn d án. - Thư ng xuyên bám sát hi n trư ng ki m tra, giám sát tình hình th c hi n theo ti n yêu c u c a d án. K p th i phát hi n các nhà th u thi công không m b o năng l c, không m b o ti n và có các bi n pháp x lý kiên quy t như: bóc tách khoanh kh i lư ng còn l i c a nh ng h ng m c thi công không m b o ti n , l p l i d toán theo quy nh hi n hành, thay th , b sung tăng cư ng nhà th u ph thi công m b o ti n yêu c u c a d án. xu t, báo cáo B cơ ch thanh toán tr c ti p cho nhà th u ph , ph n kh i lư ng còn l i l p d toán theo Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng và Văn b n s 4199/BGTVT-CG ngày 02/6/2008 c a B GTVT. - Yêu c u Ban QLDA ch o nhà th u ph i th c hi n ngay các bi n pháp m nh nh m m b o ATGT tránh gây ách t c, m b o ATL và v sinh môi trư ng trong su t quá trình thi công, tuân th úng các quy nh hi n hành. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Lê M nh Hùng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công PH L C TI N YÊU C U C A CÁC C U TRÊN QU C L - D ÁN TÍN D NG NGÀNH GTVT C I T O M NG LƯ I Ư NG B QU C GIA (BƯ C 1 – GIAI O N 1) (Kèm theo Thông báo s 340/TB-BGTVT ngày 31/7/2008 c a B GTVT) Thông tin gói th u Ti n h p ng Ghi TT Nhà th u Mi nTên c u ư ng Lý trình T nh Th i Ngày k t Ti n chú thi công gian thúc h p hoàn
  3. th c ng thành hi n yêu c u h p ng Gói th u s 01 ã tri n khai 24 1/4/2010 thi công tháng 1 B Quán T 78 Km Hà Tây 18 Trư c Lưu 4+200 tháng T t Nguyên án 2010 2 B Vó QL 1 Km Ninh Bình 272+159 Trư c 3 B Do QL 1 Km Ninh Bình LD CTCP T t 276+215 Cơ gi i Nguyên 4 B T ng QL 1 Km Thanh Hóa TL&Cty án Giang 294+220 t Phương 2009 (2/2009) 5 B C QL 1 Km Thanh Hóa 295+441 Gói th u s 02 ang thi công 24 1/4/2010 tháng 6 B Khé T Km 12 Tháng 205 21+945 Hưng Yên tháng 9/2009 7 B Bía Km LD CT c u 3 18 Trư c 10+250 TL&CT CPXD s tháng T t 6 TL Nguyên án H i Dương 2010 Gói th u s 03 ang thi công 24 1/4/2010 tháng 8 T Di n QL 1 Km Ngh An Th y 421+927 9 T Khe T QL 15 Km Ngh An 220+455 LD Cty Trư c CTGT 473 T t 10 T Khe QL 15 Km Hà Tĩnh và Cty CP Nguyên ch t 399+77 XD T ng án 11 T S t QL 15 Km Hà Tĩnh h p 269 2010 408+396 12 T C u QL 15 Km Hà Tĩnh Tràn 411+675 Gói th u s 04 ang thi công 24 10/4/2008
  4. tháng 13 N Ba QL 1 Km Ninh Tháp 541+800 Thu n 14 N Gò n QL 1 Km Ninh 1545+023 Thu n 15 N C u QL 1 Km Ninh 1545+775 Thu n 16 N H T i QL 1 Km Ninh 1563+690 Thu n 17 N B o QL 27 Km Ninh Trư c Chuy n LD Cty 268+568 Thu n T t sang CPXD CT Nguyên G sau 510 và Cty án 18 N Bà B n QL 1 Km Bình CT ư ng 2009 1 1595+601 Thu n Th y (2/2009) 19 N Sông QL 1 Km Bình ng 1631+875 Thu n 20 N B n QL 1 Km Bình L i 1701+065 Thu n 21 N Sông QL 1 Km Bình Giêng 1766+990 Thu n 22 N Sông QL 55 Km Bình Phan 103+440 Thu n Gói th u s 05 ang thi công 24 10/4/2008 tháng 23 N Cái QL 54 Km ng B n 18+022 Tháp Dư i 24 N Cái QL 54 Km ng LD Cty CP Trư c B n 18+464 Tháp CK&XDCT T t Trên 465 và Cty Nguyên 25 N Cái QL 54 Km ng Cp án Quýt 19+169 Tháp XDCTGT 2009 419 (2/2009) 26 N Cái Mít QL 54 Km ng 20+920 Tháp 27 N Ông QL 54 Km ng Tính 21+541 Tháp Gói th u s 06 ang thi công 24 10/4/2008 tháng 28 N Cái QL 54 Km ng T ng Công Trư c D a 23+644 Tháp ty XD T t
  5. 29 N Bông QL 54 Km ng CTGT 4 Nguyên Súng 24+768 Tháp án 2009 30 N R ch QL 54 Km ng Bàu 25+384 Tháp (2/2009) 31 N C u QL 54 Km ng C ng 25+689 Tháp 32 N R ch QL 54 Km ng Da 27+079 Tháp Gói th u s 07 Chưa tri n khai thi công 20 Cu i tháng 2009 33 B C c T Km Lào Cai LD Cty XD&PT h t ng (LICOGI) và Công ty Ly HLS2 14+453 TNHH Thành Phát Gói th u s 08 Chưa tri n khai 20 thi công tháng 34 B Tràn Pó T Km B cK n Pe 254 82+405 35 B B n m T Km B cK n 254 72+850 36 B Na M QL 3 Km Thái 56+504 Nguyên 37 B Ng c T Km Thái Long 1 252 3+013 Nguyên Công ty xây Cu i 38 B Ng c T Km Thái d ng 99- năm Long 2 252 4+359 Nguyên BQP 2009 39 B G c T Km Thái Du i 261 1+800 Nguyên 40 B Yên T Km Phú Th Dư ng 329 8+398 41 B T Xá T Km Phú Th 329 21+503 42 B i 12 T Km Phú Th 319 10+200 Gói th u s 09 Chưa tri n khai thi công 43 T Phú QL 1 Km Thanh Hóa LD Cty t 08/2009 Khê 313+327 Phương & Cty CP Cơ 44 T Sông QL 1 Km Thanh Hóa Cu i Ch m gi i TL Lý 344+197 2009 nh t trư c T t Nguyên
  6. án 2010 45 T La Man QL 1 Km Ngh An 08/2009 388+020 46 T Yên Lý QL 1 Km Ngh An 08/2009 412+685 47 T C u QL 1 Km Ngh An Cu i Ch m L i 415+520 2009 nh t trư c T t Nguyên án 2010 Gói th u s 10 ã tri n khai 24 4/5/2010 thi công tháng 48 T An C u QL 1 Km TT Hu Quý 827+598 II/2009 49 T Lương QL 1 Km TT Hu 02/2009 Trư c i n 854+910 LD Cty CP T t c.trình S Nguyên và Công ty án CP XDGT 2009 50 T C u QL Km TT Hu TTH Cu i B n 49B 12+200 2008 51 T C u QL Km TT Hu Cu i B n 49B 12+400 2008 Gói th u s 11 Chưa tri n khai 20 thi công tháng 52 B C u 1-5 QL 21 Km Nam nh Cty CP 18 Trư c 206+670 TASCO tháng T t Nguyên án 2010 53 B Ngăm T 12 Km Nam nh 18 Trư c 13+450 tháng T t Nguyên án 2010 Gói th u s 12 Chưa tri n khai 20 thi công tháng 54 N Sóc QL 61 Km Kiên LD Cty CP xây 12-15 Sau khi Ven 64+122 Giang d ng Tân An và tháng có m t
  7. 55 N Cà QL Km Kiên Cty TNHH XD b ng Nhum 61 69+603 Giang Phú Vinh (Tính t th i 56 N ư ng QL Km Kiên Xu ng 61 74+673 Giang i m nh n bàn giao m t b ng) Gói th u s 13 Chưa tri n khai 20 thi công tháng 59 N Th y QL 91 Km An Giang Cu i Phó Ký 83+200 2009 Gói th u s 14 Chưa tri n khai 22 thi công tháng 60 N Trí QL 63 Km Cà Mau Cu i Ch m Ph i 79+982 2009 nh t trư c T t Nguyên án 2010 Gói th u s 15 Chưa tri n khai 19 thi công tháng 61 T Si QL 45 Km Thanh Hóa Ch m 052+150 nh t Cty CP trư c 62 T Thi u QL 47 Km Thanh Hóa Cu i Công trình T t 031+160 2009 ư ng s t Nguyên 63 T Khe QL 15 Km Thanh Hóa án M c 134+973 2010 Gói th u s 16 Chưa tri n khai 610 thi công ngày 64 N Bà QL 60 Km Trà Vinh T ng công 12 Tháng Lãnh 88+362 ty xây d ng tháng 8/2009 CTGT 1 65 N Ti u QL 60 Km Trà Vinh C n 91+720 Cu i 66 N Te Te QL 54 Km Trà Vinh 2009 115+909 Gói th u s 17 ã tri n khai 24 1/4/2010 thi công tháng 67 T Nhi 2 QL 1 Km Qu ng Tr 2/2009 Trư c LD Cty CP XDVT 791+423 T t 525 và Cty CP Nguyên
  8. án 2009 Mi n Trung 68 T Bà B u QL 1 Km Qu ng Cu i 1002+324 Nam 2009
Đồng bộ tài khoản