Thông báo 3482/TB-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo 3482/TB-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 3482/TB-LĐTBXH về kết luận của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 3482/TB-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3482/TB-L TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A LÃNH O B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T I BU I LÀM VI C V I Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM Th c hi n Quy ch ph i h p công tác gi a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngày 8 tháng 9 năm 2009, t i tr s B Lao ng – Thương binh và Xã h i, ng chí Nguy n Thanh Hòa – Th trư ng ã làm vi c v i y ban nhân dân t nh Qu ng Nam. Cùng d có i di n lãnh o các ơn v liên quan thu c B . V phía t nh Qu ng Nam có ng chí Tr n Minh C - Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh, cùng lãnh o các S , ban ngành c a t nh như S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, S Tài chính, Văn phòng y ban nhân dân t nh. Sau khi nghe Lãnh o y ban nhân dân t nh, lãnh o S Lao ng – Thương binh và Xã h i báo cáo tình hình và nh ng ki n ngh , xu t c a t nh, trên cơ s các ý ki n th ng nh t c a lãnh o các V , C c liên quan thu c B , Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i Nguy n Thanh Hòa k t lu n như sau: 1. ánh giá chung Qu ng Nam là t nh có i tư ng Ngư i có công ông, t l h nghèo còn cao, t l lao ng qua ào t o th p, l i thư ng xuyên ch u nh hư ng c a thiên tai, thu ngân sách a phương th p. Do v y, th i gian qua, B luôn quan tâm, ng h t nh th c hi n t t các ch tiêu, nhi m v c a ngành. V quan i m, năm 2010, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ti p t c quan tâm h tr kinh phí u tư cho Qu ng Nam cùng v i ngu n l c c a a phương t ng bư c gi i quy t t t các v n thu c lĩnh v c lao ng – thương binh và xã h i, góp ph n c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân a phương. ngh y ban nhân dân t nh ti p t c quan tâm u tư, ch o các cơ quan thu c t nh ph i h p ch t ch , h tr Ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i hoàn thành t t ư c các ch tiêu nhi m v trên a bàn T nh. 2. V nh ng ki n ngh c a y ban nhân dân t nh: Cơ b n nh t trí v i các ki n ngh c a T nh Qu ng Nam và ngh T nh c n ch ng, ng th i ph i h p t t v i B , ngành liên quan ư c h tr , ng h , c th trên các n i dung: 2.1. V công tác d y ngh : - Trong các năm 2010 – 2011, B s ti p t c u tư h tr xây d ng cơ s v t ch t c a Trư ng Trung c p ngh Thanh niên dân t c Qu ng Nam, trư c m t h tr công trình ký túc xá cho trư ng. Trong th i gian t i, B s ti p t c quan tâm công tác d y ngh c a t nh, m b o m c tăng kinh phí u tư i v i t nh ít nh t b ng t l tăng u tư
  2. chung. Hi n nay, trên a bàn t nh có 3 trư ng cao ng tham gia ào t o ngh , 5 trư ng trung c p ngh , nhi u trung tâm d y ngh , trong ó có 4 cơ s d y ngh tr ng i m, ngh T nh cân i ngu n v n, lên phương án u tư c th , tránh dàn tr i, kém hi u qu . - V xây d ng Trung tâm d y ngh c p huy n: Trung tâm d y ngh thu c các huy n Nam Trà My, Phư c Sơn và Tây Giang s u tư theo tinh th n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP. i v i trung tâm d y ngh c a các huy n còn l i, ngh T nh thành l p trong năm 2010, B s xem xét h tr t ngu n kinh phí án D y ngh cho lao ng nông thôn sau khi ư c chính ph phê duy t. T nh c n chuNn b i ngũ giáo viên cho các trư ng và các trung tâm d y ngh . 2.2. V công tác gi m nghèo, b o tr xã h i: - Chính ph chưa có ch trương xem xét, ưa thêm huy n nghèo vào i tư ng th c hi n c a Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP. Vì v y, ngh T nh ch ng s d ng ngu n l c t i ch có chính sách h tr phát tri n i v i huy n B c Trà My và huy n Nam Giang. i v i các d án h tr gi m nghèo t i Nam Trà My, Phư c Sơn và Tây Giang, ngh T nh xem xét, khNn trương phê duy t. T i nay, ã có T ng Công ty Xi măng và T ng Công ty Hàng h i nh n h tr xây d ng 1.400 căn nhà cho các h nghèo c a t nh. ngh T nh ti p t c quan tâm, ph i h p ch t ch v i 2 T ng công ty c g ng hoàn thành m c tiêu trư c 31/12/2009. -V u tư m r ng, nâng c p Trung tâm i u dư ng ngư i tâm th n Qu ng Nam, B ang ti n hành quy ho ch h th ng trung tâm trong c nư c, trên cơ s ó s xu t chính sách t ng th i v i các Trung tâm trong c nư c, trư c m t kinh phí còn khó khăn, chưa có ngu n h tr . 2.3. V công tác ngư i có công: - T nh Qu ng Nam có i tư ng th hư ng chính sách ngư i có công ông, l i có v trí thu n l i, là nơi thư ng ư c ón ti p oàn Ngư i có công các t nh n thăm và ngh l i. Do v y, B ng h ch trương nâng c p Trung tâm i u dư ng ngư i có công c a t nh. B giao V K ho ch tài chính và C c Ngư i có công ph i h p v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, xây d ng phương án u tư c th trình B duy t. Trư c m t nghiên c u, xây d ng d án v i quy mô t i a là 130 giư ng i u dư ng và u tư ng b các công trình ph tr ph c v công tác i u dư ng ngư i có công. - Trong nhi u năm qua, B luôn quan tâm, u tư duy tu, nâng c p các nghĩa trang li t s trên ph m vi t nh. V h tr kinh phí nâng c p, xây d ng Nghĩa trang li t s t nh và ài tư ng ni m li t s Núi Thành k t h p v i qu n th di tích cách m ng khác như tư ng ài, a o, … ph c v công tác tuyên truy n, tôn vinh ngư i có công v i cách m ng, B ng h v ch trương nhưng ngh T nh ti p t c nghiên c u, i chi u các quy nh liên quan, xu t phương án, m b o úng quy nh. - V m r ng, nâng c p kho lưu tr h sơ, B ngh y ban nhân dân t nh quan tâm, u tư. B s h tr m t ph n kinh phí mua s m trang thi t b .
  3. B Lao ng – Thương binh và Xã h i xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND t nh Qu ng Nam; - Các /c Lãnh o B ( bi t và ch o); - TCDN, C c BTXH, C c NCC, VP B và V KHTC, ( th c hi n); - S L TBXH t nh Qu ng Nam ( th c hi n); - Lưu: VT. Lê Văn Ho t
Đồng bộ tài khoản