Thông báo 390/TB-BGTVT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
3
download

Thông báo 390/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 390/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban của Bộ tháng 8/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 390/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 390/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 8/2009 Ngày 04/9/2009, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 8/2009. Khách m i d h p có i di n Ban T ch c Trung ương, y ban Ki m tra Trung ương, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng: Ngô Th nh c, Tr n Doãn Th , Nguy n H ng Trư ng, Lê M nh Hùng, Ph m Quý Tiêu; Văn phòng Ban cán s ng B , ng y cơ quan B , Công oàn Giao thông v n t i Vi t Nam, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o: Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng y ban ATGTQG, Văn phòng Ban ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 8/2009 và 8 tháng u năm 2009, tr ng tâm công tác tháng 9/2009; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng và lãnh o các cơ quan, ơn v ; B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: Tháng 8/2009, kinh t xã h i c a t nư c ã có d u hi u kh i s c, bư c u ã t o ư c à tăng trư ng, các gói kích c u c a Chính ph ã phát huy tác d ng trên t t c các lĩnh v c, c bi t là trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n. Các ho t ng c a B ư c ch o, tri n khai th c hi n quy t li t và t ư c k t qu t t như: công tác gi i ngân xây d ng cơ b n, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, v n t i, m b o an toàn giao thông, khoa h c công ngh , môi trư ng, c i cách hành chính… B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 9/2009 c a các cơ quan, ơn v ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban và nh n m nh các v n tr ng tâm sau ây: 1. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t - Các cơ quan, ơn v ph i h p ch t ch v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph trình Chính ph ban hành các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b năm 2008. i v i d th o Ngh nh v Qu B o trì ư ng b : T so n th o tranh th h tr k thu t c a Ngân hàng th gi i, ti n hành t ch c các bu i h i th o tuyên truy n sâu r ng và xin ý ki n r ng rãi i v i d th o Ngh nh.
  2. - i v i án d th o Ngh nh thay th Ngh nh s 71/2006/N -CP: V K t c u h t ng giao thông ch trì, s m hoàn thi n các th t c trình Chính ph úng ti n , trong d th o Ngh nh có n i dung cho thuê k t c u h t ng c ng bi n. - i v i các án thu c thNm quy n c a B trư ng: các cơ quan, ơn v ti p t c hoàn thi n, tham mưu trình B trư ng ký ban hành úng th i h n ăng ký. - Ngoài th c hi n chương trình công tác năm 2009, các cơ quan, ơn v ti n hành xây d ng chương trình công tác năm 2010, l p cương, danh m c và ăng ký v i B tri n khai th c hi n, c bi t là các v n thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng. 2. Công tác xây d ng các án quy ho ch V K ho ch u tư ch trì cùng các cơ quan, ơn v liên quan s m hoàn thành các th t c i v i các d th o quy ho ch còn l i trình Th tư ng Chính ph úng th i h n; Th trư ng Tr n Doãn Th ch o vi c công b công khai quy ho ch sau khi ư c phê duy t; hư ng d n các a phương ti n hành rà soát, xây d ng l i các quy ho ch giao thông v n t i c a a phương trình B GTVT thNm nh. 3. Công tác xây d ng cơ b n - V T ch c Cán b nghiên c u, b sung ch c năng, nhi m v ch u tư cho các Ban Qu n lý d án và ti p t c phân c p cho các Ban Qu n lý d án. - V K ho ch u tư, C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT và các C c qu n lý chuyên ngành ch o, hư ng d n cho các Ban Qu n lý d án ti p c n ch u tư các d án ph i h p nghiên c u các d án ư ng Vành ai 3, Vành ai 4 c a Thành ph H Chí Minh; ư ng Vành ai 4, Vành ai 5 c a Thành ph Hà N i. Trư c m t, ch n m t s o n ưu tiên l p d án u tư. - Th trư ng Ngô Th nh c ch o V K ho ch u tư, C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT ch ng nghiên c u tham gia ý ki n i v i d th o Ngh nh thay th Ngh nh 78/2007/N -CP; nghiên c u xu t phương án qu n lý u tư theo hình th c PPP. - Các cơ quan, ơn v Ny nhanh ti n gi i ngân các d án. V K ho ch u tư linh ho t trong vi c i u hòa v n cho các d án th c hi n, ưu tiên cho các d án gi i ngân cao và có kh năng hoàn thành. Trư ng h p trái phi u Chính ph có kh năng gi i ngân cao hơn, các ch u tư, các Ban Qu n lý d án báo cáo B (qua V K ho ch u tư) trình Th tư ng Chính ph b trí thêm v n. Các Th trư ng ch o V K ho ch u tư làm vi c v i các ch u tư, các Ban Qu n lý d án và các a phương v k ho ch s d ng v n i v i các d án. - Các Ch u tư, các Ban Qu n lý d án hoàn t t các th t c kh i công các d án: ư ng b cao t c Hà N i – Thái Nguyên, ư ng b cao t c Thành ph H Chí Minh – Long Thành – D u Giây (kh i công vào cu i tháng 9 u tháng 10/2009), lu ng cho tàu bi n l n vào sông H u qua kênh t t Quan Chánh B (kh i công vào quý IV/2009), ư ng s t ô th Hà N i tuy n Cát Linh – Hà ông (kh i công vào tháng 12/2009)….
  3. - Các Ch u tư, các Ban Qu n lý d án ch o, ôn c các nhà th u s m hoàn thi n ưa công trình vào khai thác: D án Qu n L - Ph ng Hi p; D án Nam Sông H u; D án C n Thơ – M Thu n (hoàn thành ph n ư ng trong năm 2009); D án Nhà ga hành khách C ng hàng không qu c t à N ng (hoàn thành vào cu i năm 2010)… - Th trư ng Ngô Th nh c ch o các cơ quan, ơn v liên quan s m có phương án thông tuy n Sài Gòn – Trung Lương và t ch c L thông xe tuy n Sài Gòn – Trung Lương vào cu i năm 2009, có th cho phép xây d ng tr m thu phí t m ch o V K t c u h t ng giao thông và các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng và ban hành Quy trình t m th i khai thác, qu n lý ư ng cao t c Sài Gòn – Trung Lương. - V K ho ch u tư, C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT tham mưu cho Lãnh o B v ch trương u tư xây d ng ư ng n i Qu c l 1 v i tuy n cao t c Sài Gòn – Trung Lương và i l ông – Tây Thành ph H Chí Minh phát huy hi u qu s d ng tuy n ư ng b cao t c Sài Gòn – Trung Lương. - C ng hàng không qu c t Cam Ranh: ph n u hoàn thành các h ng m c tháng 12/2009 công b . - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ch o các C c, V và Ban Qu n lý d án 2 thư ng xuyên ki m tra, ôn c các nhà th u Ny nhanh ti n th c hi n D án WB4. - i v i nút giao Thanh Xuân ư ng Vành ai 3 Hà N i: Thanh tra B ph i h p v i các cơ quan c a Thành ph Hà N i cương quy t th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t; bám sát, ph i h p Văn phòng Chính ph s m có ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph i v i ki n ngh c a B . Ban Qu n lý d án Thăng Long và các nhà th u tri n khai thi công ngay khi ư c Thành ph Hà N i bàn giao m t b ng. - Ghi nh n ý ki n xu t c a C c Y t Giao thông v n t i, các V liên quan nghiên c u, h tr các Trung tâm y t GTVT t i Thanh Hóa và à N ng. 4. Công tác qu n lý k t c u h t ng giao thông - V K t c u h t ng giao thông tham mưu th c hi n công tác qu n lý sau u tư i v i các d án u tư xây d ng cơ s h t ng giao thông, quy ch qu n lý ư ng BOT, ư ng chuyên dùng trong các khu kinh t , khu công nghi p. - C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT rà soát, ph c h i quy ch “lâm qu n” i v i các d án ã hoàn thành nhưng chưa xong th t c bàn giao cho ơn v qu n lý ư ng b . - Th trư ng Ngô Th nh c ch o hoàn thành xây d ng án qu n lý ư ng cao t c k c vi c u tư xây d ng, qu n lý v n hành và cơ quan qu n lý. - C c ư ng b Vi t Nam ch o quy t li t vi c tri n khai th c hi n D án s a ch a m t c u Thăng Long.
  4. - V Tài chính, V K t c u h t ng giao thông, C c Hàng h i Vi t Nam ph i h p nghiên c u xây d ng và báo cáo Chính ph cơ ch t o v n vét duy tu lu ng hàng h i. i v i lu ng vào c ng H i Phòng: V K ho ch u tư báo cáo Chính ph cho phép ng v n 2010 th c hi n công tác n o vét, duy tu vào cu i năm 2009. - Th trư ng Ph m Quý Tiêu ch o gi i quy t v n cung c p xăng d u các c ng hàng không, t o i u ki n Công ty C ph n xăng d u Petrolimex tham gia cung ng xăng d u hàng không. V u tư h t ng cung c p xăng d u cho máy bay t i C ng hàng không qu c t Tân Sơn Nh t: Th trư ng Ph m Quý Tiêu ch o T ng công ty C ng hàng không mi n Nam ho c liên doanh các nhà u tư th c hi n u tư ng b gi a h t ng cung c p xăng d u phía ngoài sân bay v i h th ng cung c p xăng d u khu v c trong sân bay và cung c p d ch v . 5. Công tác v n t i và m b o an toàn giao thông - C c ư ng th y n i a Vi t Nam tăng cư ng ph i h p v i các a phương trong công tác qu n lý Nhà nư c i v i các tuy n ư ng th y n i a, c bi t là v n qu n lý hành lang an toàn ư ng th y; nghiên c u y thác cho a phương qu n lý m t s tuy n ư ng th y n i a qu c gia. - Th trư ng Lê M nh Hùng ch o các cơ quan, ơn v nghiên c u kh c ph c b t c p v quy nh h n ch t i tr ng c u i v i các c u ư ng b cũ, m b o cho các phương ti n tham gia giao thông thông su t, an toàn; ch o tri n khai quy t li t các nhi m v trong Thông báo k t lu n c a B trư ng B GTVT, Ch t ch UBATGTQG t i cu c h p giao ban v công tác b o m tr t t an toàn giao thông tháng 7 và 7 tháng u năm 2009. T ch c tháng An toàn giao thông v i ch Văn hóa giao thông. 6. Công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng - Công tác c i cách hành chính: + T ch c th c hi n giai o n 2 c a án c i cách hành chính ( án 30) b o m ơn gi n hóa và ki n ngh ơn gi n hóa t i thi u 30% các quy nh hi n hành v th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý Nhà nư c c a B Giao thông v n t i. + Th trư ng các ơn v t p trung ch o các công ch c viên ch c trong ơn v nghiêm ch nh ch p hành các quy nh, ng x có văn hóa, ph c v t ch c và công dân nhanh chóng, thu n ti n nh t. - Công tác phòng ch ng, tham nhũng: Th trư ng các cơ quan, ơn v Ny m nh công tác phòng ch ng tham nhũng, không ư c lơ là, m t c nh giác, không x y ra các v vi c l n gây nh hư ng n uy tín c a ngành. 7. Các công tác khác:
  5. - Công tác an toàn lao ng: V T ch c cán b ti p t c ki m tra, ôn c các cơ quan, ơn v th c hi n nghiêm ch o c a B v công tác an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. - Công tác tr l i ki n ngh c a c tri: Văn phòng B l p danh m c, ôn c các cơ quan, ơn v th c hi n. Các C c, V quan tâm x lý, gi i quy t d t i m, th u áo các ki n ngh c a c tri. - Công tác thanh tra, ki m tra: V K ho ch u tư ph i h p Thanh tra B , C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT xây d ng cương và ti n hành ki m tra tình hình u tư, th c hi n các d án giao thông nông thôn. - Công tác môi trư ng: + V Môi trư ng ch o, ôn c các C c, các Ch u tư chú tr ng v n môi trư ng trong xây d ng cơ b n và tham mưu xu t các gi i pháp kh c ph c. + Th trư ng Tr n Doãn Th ch o V Môi trư ng ch trì, C c ăng ki m Vi t Nam ph i h p trong công tác qu n lý v môi trư ng i v i các phương ti n giao thông v n t i; xây d ng k ho ch, l trình tri n khai án ki m soát khí th i c a các phương ti n giao thông t i các t nh, thành ph l n. - Công tác phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) Th trư ng Tr n Doãn Th ti p t c ch o C c Y t GTVT và các cơ quan, ơn v , c bi t là các C c: Hàng không Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam ti p t c th c hi n t t công tác phòng ch ng d ch cúm A (H1N1). Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản