intTypePromotion=1

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
3
download

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính đối với nhà máy lọc dầu Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- S : 42/TB-VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH V PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH ð I V I NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T. Ngày 09 tháng 02 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph . Th tư ng Nguy n T n Dũng và các Phó Th tư ng Chính ph ñã h p v i B Tài chính, B K ho ch. và ð u tư, B Công thương và T p ñoàn D u khí Vi t Nam ñ bàn v v n ñ cơ ch tài chính ñ i v i Nhà máy l c d u Dung Qu t khi ñi vào v n hành. Sau khi nghe B Tài chính báo cáo, ý ki n c a các B , cơ quan: K ho ch và ð u tư Công thương, T p ñoàn D u khí Vi t Nam và ý ki n c a các Phó Th tư ng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ñã k t lu n như sau: am .vn 1. ð ng ý v nguyên t c v i các ki n ngh t i Báo cáo ngày 08 tháng 02 năm 2009 c a B ietn Tài chính. Vi c xây d ng, ban hành cơ ch tài chính ñ i v i Nhà máy l c d u Dung Qu t cũng như các d án Nhà máy l c d u Nghi Sơn, Nhà máy l c d u Long Sơn trong tương lai là m t vi c m i, atV c n ñư c nghiên c u tính toán ch t ch , ñ m b o nguyên t c th trư ng ñ có cơ ch , chính sách .Lu cho phù h p. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i t p ñoàn D u khí Vi t Nam và các cơ quan liên ww quan, trên cơ s ti p thu ý ki n c a các Phó th tư ng t i cu c h p, trình Th tư ng Chính ph : w a) Ban hành quy ñ nh v vi c ñi u ti t c a ngân sách nhà nư c ñ i v i ph n s n lư ng d u thô c a Xí nghi p liên doanh d u khí Vi t Xô cung ng cho Nhà máy l c d u Dung Qu t, ñ m b o không thay ñ i so v i cơ ch ñã th c hi n trong năm 2008, không làm nh hư ng ñ n l i ích gi a Vi t Nam và Nga trong Xí nghi p liên doanh d u khí Vi t Xô. b) Ban hành quy ñ nh vi c ñi u ti t vào ngân sách nhà nư c kho n chênh l ch gi a giá bán các s n ph m ñ u ra ñã có thu nh p kh u v i giá bán chưa có thu c a Nhà máy l c d u Dung Qu t. Các kho n thu ñi u ti t trên ñây c n có tên g i c th , ñ m b o phù h p v i quy ñ nh c a pháp lu t. 2. Giao T p ñoàn D u khí Vi t N m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph v phương án h ch toán các s n ph m ñ u ra, ñ u vào c a Nhà máy l c d u Dung Qu t khi ñi vào v n hành theo các nguyên t c trên: v các y u t kh u hao, chi phí ti n lương và chi phí khác ñư c tính toán h p lý, ti t ki m. Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các cơ quan bi t, th c hi n./.
  2. Ni nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; PHÓ CH NHI M - Các B : Tài chính, Công Thương, K ho ch và ð u tư; - T p ñoàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, C ng TTðT, Các V : TH, TKBT, KTN; Ph m Văn Phư ng - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). am .vn atV ietn ww .Lu w
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2