Thông báo 43/TB-VPCP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
5
download

Thông báo 43/TB-VPCP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 43/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 43/TB-VPCP của Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 43/TB-VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V CU C H P BAN CH O NHÀ NƯ C QUY HO CH I N VI (PHIÊN H P TH TƯ) Ngày 05 tháng 02 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI ã ch trì phiên h p th tư ki m i m tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI. Tham gia cu c h p có các thành viên Ban Ch o Nhà nư c g m các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Văn phòng Chính ph ; ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph ; i di n y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; các T p oàn: i n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam; các T ng công ty: L p máy Vi t Nam, Sông à. Sau khi nghe B Công Thương báo cáo t ng h p tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI; các T p oàn và T ng công ty: i n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam, Sông à, L p máy Vi t Nam báo cáo b sung; ý ki n c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI và các i bi u tham d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Th ng nh t v i báo cáo c a B Công Thương v ph n ánh giá chung và nh ng nguyên nhân làm ch m ti n thi công m t s d án bao g m: các d án chuNn b kh i công, các d án chuNn b ưa vào v n hành và các d án thu c h th ng ư ng dây truy n t i u n i v i các ngu n i n. . . - Yêu c u các ch u tư, các nhà th u, các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan ti p t c th c hi n các gi i pháp ã thông qua t i phiên h p th ba c a Ban Ch o Nhà nư c khNn trương thi công các d án áp ng ti n quy nh (Thông báo s 262/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2008). Ph l c các danh m c d án vào v n hành năm 2009 - 2010 kèm theo. Ph l c các danh m c d án kh i công năm 2009 - 2010 kèm theo.
  2. II. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG VÀ CÁC ƠN VN CÓ LIÊN QUAN: 1. B Công Thương: Ch o vi c l p, thNm nh, phê duy t và trình duy t theo quy nh các Trung tâm i n l c còn l i ã có trong Quy ho ch i n VI: H i Phòng 3, Sơn M ; các Trung tâm i n l c m i theo xu t c a a phương chuNn b cho vi c l p Quy ho ch i n VII, bao g m: CNm Ph 3, Ngh An, Na Dương 2, Thái Nguyên, H i Hà (Qu ng Ninh), B c Giang, Bình nh. - Ch o vi c l p Quy ho ch i n VII, trong ó c n lưu ý v phương pháp tính toán, các gi i pháp th c hi n án quy ho ch i n VII ph i m b o ch t lư ng, ng b ngu n và lư i i n. - ChuNn b khNn trương án ti t ki m i n và xây d ng Lu t S d ng năng lư ng ti t ki m và có hi u qu , báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2009. - Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam th c hi n cân b ng năng lư ng n năm 2015 lu n ch ng s c n thi t xây d ng nhà máy i n Ô Môn 5 s d ng công ngh ngưng hơi (khi chưa có khí thì s d ng d u FO), báo cáo Th tư ng Chính ph u tháng 3 năm 2009. - Ti p t c l p Quy ho ch a i m xây d ng các d án i n h t nhân. - Ny nhanh ti n hoàn thành d th o Ngh nh v nhà máy i n h t nhân trình duy t theo quy nh. - Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh l a ch n và công b ng d ng các quy trình, quy ph m xây d ng và v n hành nhà máy i n h t nhân c a Vi t Nam. - Ph i h p v i B Tài chính ch o T ng c c H i quan cho phép thông quan ngay thi t b v t tư nh p khNu d án thu i n Sơn La, thu VAT có th n p ch m sau 01 tháng. - Ph i h p v i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Văn hoá, Th thao và Du l ch gi i quy t các vư ng m c trong quy ho ch a i m Trung tâm i n l c H i Phòng 3. - Ch o ch u tư các d án IPP ch ng thu x p v n cho các d án i n, khNn trương thi công các công trình áp ng ti n quy nh. Ph i h p v i các B , ngành liên quan gi i quy t k p th i các vư ng m c Ny nhanh các ti n theo quy nh. - Làm vi c v i các cơ quan h u quan c a Lào gi i quy t d t i m các vư ng m c theo ngh c a T ng công ty Sông à, c n thi t báo cáo Th tư ng Chính ph ưa vào n i dung cu c h p liên Chính ph 2 nư c xem xét, gi i quy t. - Căn c vào tiêu chuNn v môi trư ng và ý ki n c a B Tài nguyên và Môi trư ng ánh giá tác ng môi trư ng c a nhà máy i n Formosa ang ho t ng và ý ki n
  3. c a c ng ng báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép Formosa m r ng thêm nhà máy công su t có th n 300 MW. - Tăng cư ng công tác ki m tra vi c v n hành, s a ch a, i u các nhà máy i n theo úng quy nh (các nhà máy i n thu c EVN và ngoài EVN). - Ph i h p ch t ch v i các B , ngành, a phương liên quan nh kỳ i ki m tra, tháo g các vư ng m c các công trình m b o m c tiêu, ti n phát i n lên lư i qu c gia theo úng th i gian ã quy nh, m b o ti n kh i công các d án trong năm 2009. 2. B K ho ch và u tư - Ph i h p v i B Tài chính b trí ngu n v n ngân sách ( ng v n ngân sách năm 2010 ho c v n trái phi u Chính ph ) cho các d án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: d án c p i n cho các thôn, buôn c a 5 t nh Tây Nguyên; d án c p i n cho các thôn, buôn Trà Vinh, Sóc Trăng; d án thu i n Qu ng Tr . - Ưu tiên b trí ngu n v n ODA cho các d án ngu n và lư i i n ang tri n khai theo quy ho ch i n VI. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng - Ph i h p v i các B : Công Thương, Khoa h c và Công ngh ki m tra th c t tác ng môi trư ng i v i d án i n Formosa ang ho t ng liên quan n v n chuy n than, th i x , th i nư c . . . k c vi c l y ý ki n c a ngư i dân và các doanh nghi p t i khu v c nhà máy ang ho t ng. - H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n th c hi n thNm nh, xét duy t tr lư ng và c p phép khai thác các m than theo úng quy nh hi n hành. 4. B Tài chính Ph i h p v i B Công Thương ch o T ng c c H i quan cho phép thông quan ngay thi t b v t tư nh p khNu c a D án th y i n Sơn La, thu VAT c a các lô hàng ư c thông quan có th n p ch m sau 01 tháng. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ch o ch u tư và các nhà th u Ny m nh thi công d án thu l i, thu i nC a t áp ng ti n v n hành nhà máy theo úng quy nh. 6. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ti p t c ch o các ngân hàng thương m i thu x p v n cho các d án ang thi công, các d án chuNn b u tư: Uông Bí MR 2, Hu i Qu ng, B n Chát và Lai Châu. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
  4. Ph i h p v i B C ng Thương, các B , ngành liên quan, các ch u tư, các nhà th u và các ơn v tư v n hoàn thành t t công tác gi i phóng m t b ng, n bù, tái nh cư theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. Tuy t i không vì công tác b i thư ng, tái nh cư ch m ti n các d án. 8. T p oàn i n l c Vi t Nam - Ph i h p ch t ch v i các nhà th u thi công và nhà th u cung c p thi t b , v t tư ng b ưa các d án vào v n hành trong năm 2009 - 2010 (xem Ph l c các d án v n hành kèm theo). - KhNn trương chuNn b các i u ki n kh i công xây d ng các d án i n (xem Ph l c các d án kh i công kèm theo). - D án Duyên H i 1: ch ng công tác chuNn b u tư, phát hành h sơ m i th u. Ti p t c làm vi c v i nhà th u Skoda Praha Ny nhanh ti n chuNn b d án. - Ph i h p v i các ch u tư các d án IPP BOT khNn trương àm phán ký k t H p ng mua bán i n (PPA). Các d án có h p ng mua bán i n và thu x p ư c v n m i ư c kh i công xây d ng. - Hoàn thành Quy ho ch hi u ch nh lư i i n truy n t i 220 - 500 KV, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trong tháng 4 năm 2009. - Ti p t c làm vi c v i T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c (SCIC) huy ng v n cho các d án i n. SCIC có th không ch mua c ph n các nhà máy i n hi n có, mà c n tham gia u tư vào các d án i n m i. - Hoàn thành vi c phê duy t T ng d toán các d án i n (ưu tiên thNm nh, phê duy t các d án vào v n hành trong năm 2009) các ơn v th c hi n. 9. T p oàn D u khí Vi t Nam - KhNn trương àm phán v i nhà th u Chevron v h p ng khí Lô B; ng th i chuNn b d án ư ng ng d n khí Hi p Phư c - Ô Môn - Cà Mau c p khí cho các ngu n i n t i khu v c Ô Môn và Cà Mau sau năm 2010 . - H p tác v i các nư c trong lĩnh v c cung c p khí: nh p khNu khí t Indonexia, h p tác v i Gasprom xem xét kh năng i khí. - KhNn trương chuNn b các i u ki n kh i công xây ng các d án i n và các t máy vào v n hành (xem Ph l c các d án kh i công kèm theo). 10. T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam - KhNn trương ch o các nhà th u hoàn thành vi c ch y không t i và phát i n thương m i D án nhi t i n Sơn ng trong quý II năm 2009. - KhNn trương chuNn b u tư các d án nhi t i n M o Khê, nhi t i n H i Phòng 3, i n Phú Qu c, o Lý Sơn ti n hành kh i công xây d ng.
  5. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan có ý ki n v Quy ho ch Trung tâm a i m i n l c H i Hà, t nh Qu ng Ninh, báo cáo B Công Thương thNm nh phê duy t theo úng quy nh. 11. T ng công ty Sông à - D án th y i n Tuyên Quang: ch o các ơn v trong T ng công ty khNn trương hoàn thi n d án bàn giao cho T p oàn i n l c Vi t Nam trong năm 2009; ch o các ơn v thi công các d án phát i n tr ng năm 2009 (xem Ph l c các d án v n hành 2009 - 2010 kèm theo). - Ph i h p ch t ch các ơn v liên quan hoàn thành m c tiêu k ho ch ti n thi công D án th y i n Sơn La theo k t lu n c a Ban Chi o Nhà nư c D án th y i n Sơn La (Thông báo s 14/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2009). - ChuNn b các i u ki n kh i công xây d ng các d án th y i n Xekaman 1 và Xekaman 4. 12. T ng công ty L p máy Vi t Nam - KhNn trương kh c ph c các khi m khuy t s m bàn giao ưa nhà máy i n Uông Bí m r ng 1 vào ho t ng (công văn s 215/VPCP-KTN ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ). - KhNn trương hoàn thành th t c u tư xây d ng các d án Vũng Áng 1, Vũng Áng 2, trình duy t theo úng quy nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Ngân hàng Phát tri n VN; - Các Ngân hàng thương m i: Công thương, Ngo i thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, u tư và Phát tri n Vi t Nam; Văn Tr ng Lý - Các T p oàn : i n l c, D u khí, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam; - Các TCT: Sông à, L p máy Vi t Nam; - Các CTCP H i Phòng, Qu ng Ninh, CNm Ph ; - Thành viên BC Nhà nư c QH i n VI; - /c Thái Ph ng Nê, Phái viên TTgCP; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, Các V : TKBT, KTTH, QHQT, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). PH L C I
  6. DANH M C CÁC D ÁN D KI N V N HÀNH NĂM 2009 – 2010 (Ban hành kèm theo Thông báo s 43/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) 1. Các d án ngu n i n d ki n v n hành năm 2009 D án MW Ch u tư Ti n Ti n phát QH 6 i n th c t T ng c ng 4101 T Plei Krông #1,2 100 EVN 2008 2009 T Sông Ba H 220 EVN 2008 2009 T Buôn Ku p 280 EVN 2008 2009 T B n V #1 150 EVN 2008 2009 TBKHH Nhơn Tr ch I – 150 PVN 2008 2009 uôi hơi N than Sơn ng 220 VINACOMIN 2008 2009 N than H i Phòng I #1 300 CTCPN H i Phòng 2008 2009 T C a t 97 CTCPT C a t 2009 2009 N CNm Ph I 300 VINACOMIN 2009 2009 N H i Phòng I #2 300 CTCPN H i Phòng 2009 2009 N Sông Côn 2 63 CTCPT Sông Côn 2009 2009 T Sê San 4 # 1 120 EVN 2009 2009 N Qu ng Ninh I #1,2 600 CTCPN Qu ng 2009 2009 Ninh N Ô Môn I #1 300 EVN 2009 2009 Buôn Tua Sah 86 EVN 2009 2009 N L c d u Dung Qu t 104 PVN 2009 2009 T Sê San 4 #2&3 240 EVN 2010 2009 T nh IPP (26 d án) 384 IPP Ghi chú: - Năm 2008 b ch m sang 2009 là 1420 MW; - Năm 2009 vào úng ti n là 2354 MW; - Năm 2010 vào s m hơn 01 năm là 240 MW. 2. Các d án ngu n i n d ki n v n hành năm 2010 D án MW Ch u tư Ti n Ti n phát
  7. QH 6 i n th c t T ng c ng 3072 T B n V #2 150 EVN 2009 2010 An Khê Kanak 173 EVN 2009 2010 T ng Nai 3#1&2 180 EVN 2009 2010 N H i Phòng II #1 300 CTCPN H i Phòng 2009 2010 N Nông Sơn 30 VINACOMIN 2009 2010 T Srêpok 3 220 EVN 2010 2010 T Sông Tranh 2 160 EVN 2010 2010 T Na Le (B c Hà) 90 LICOGI 2010 2010 Se San 4a 63 CTCPT Se San 4a 2010 2010 N Qu ng Ninh II 300 CTCPN Qu ng Ninh 2010 Chưa xác nh N H i Phòng II#2 300 CTCPN H i Phòng 2010 Chưa xác nh T ng Nai 4 340 EVN 2010 2010 N CNm Ph II 300 VINACOMIN 2010 2010 T Sơn La #1 400 EVN 2010 2010 T Se Kaman 3 248 CTCPT Vi t Lào/BOT 2010 2010 (Lào) T k Mi 4 210 IDICO – IPP 2011 2010 T Sêrê pok 4 70 (80) CTCPT iH i 2012 2010 T Nho Qu 3 110 CTCP L Vi t Nam – 2009 Chưa xác nh IPP T Nh IPP 370 IPP 2009 Chưa xác nh Ghi chú: - Năm 2009 b ch m sang 2010 là 833 MW; - Năm 2010 vào úng ti n là 2496 MW; - Năm 2011, 2012, 2013 vào s m so v i ti n 400 MW. PH L C II CÁC D ÁN D KI N KH I CÔNG NĂM 2009 – 2010 (Ban hành kèm theo Thông báo s 43/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph )
  8. D án Ch u tư Năm 2009 g m 12 d án = 12060 MW N Mông Dương 1 (2x500 MW) EVN N Nghi Sơn 1 (2x300 MW) EVN N Vĩnh Tân 2 (2x600 MW) EVN N Duyên H i 1 (2x600 MW) EVN N Thái Bình 2 (2x600 MW) PVN N Vũng Áng 1 (2x600 MW) PVN N Vũng Áng 2 (2x600 MW) VAPCO N Mông Dương 2 (2x600 MW) AES N Vĩnh Tân 1 (2x600 MW) CSG N Nghi Sơn 2 (2x600 MW) BOT N Thái Bình 1 (2x300 MW) Chưa xác nh Năm 2010 g m 5 d án: 4956 MW N Long Phú 1 (2x600 MW) PVN N Sông H u 1 (2x600 MW) PVN N Duyên H i 2 (2x600 MW) Janakusa-Malaysia T Lai Châu (1200 MW) EVN T Sông Bung 4 (156 MW) EVN T Trung Sơn (260 MW) EVN
Đồng bộ tài khoản