Thông báo 4331-TM/XNK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
20
lượt xem
2
download

Thông báo 4331-TM/XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo 4331-tm/xnk', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 4331-TM/XNK

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4331-TM/XNK Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2000 THÔNG BÁO C A B THƯƠNG M I S 4331 TM/XNK NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C XU T NH P KH U HÀNG HOÁ NĂM 2001 Ngày 11/12/2000, Th tư ng Chính ph có văn b n s 1136/CP-KTTH, v vi c ban hành cơ ch xu t kh u, nh p kh u th i kỳ 2001 - 2005; T i đi m 4 văn b n này quy đ nh: Trong khi ch ban hành Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá 2001 - 2005, cho phép kéo dài đ n 30/4/2001 v vi c áp d ng các quy đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá t i Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 31/12/1999, Quy t đ nh s 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và văn b n s 192/CP-KTTH ngày 29/2/200 c a Chính ph . B Thương m i thông báo như sau: Vi c kinh doanh xu t nh p kh u c a các doanh nghi p ti p t c đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 và văn b n s 1548/TM-XNK ngày 17/4/2000 c a B Thương m i, hư ng d n vi c th c hi n Quy t đ nh nêu trên c a Th tư ng Chính ph . Vi c xu t kh u g o và nh p kh u phân bón th c hi n theo Quy t đ nh s 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và văn b n s 192/CP-KTTH ngày 24/2/2000 c a Th tư ng Chính ph , có Thông tư s 35/1999/TT-BTM ngày 30/12/1999 và văn b n s 1055/TM-XNK ngày 14/3/2000 c a B Thương m i hư ng d n kèm theo. Ch tiêu đ nh hư ng xu t kh u g o và nh p kh u phân bón năm 2000 đã thông báo, đư c ti p t c th c hi n đ n 30/4/2001. Các doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o, nh p kh u phân bón khi có yêu c u b sung ch tiêu xu t kh u, nh p kh u đư c gi i quy t theo Quy đ nh t i Đi u 8 và 9, Quy t đ nh s 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 c a Chính ph . Vi c b sung đ u m i xu t kh u g o, nh p kh u phân bón đư c th c hi n theo đi m 3, văn b n s 192/CP- KTTH ngày 29/2/2000 c a Chính ph . Các doanh nghi p ngoài đ u m i xu t kh u g o có khách hàng và th trư ng m i đư c gi i quy t cho xu t kh u tr c ti p theo quy đ nh t i m c c, Đi u 2 Quy t đ nh s 237/1999/QĐ-TTg nêu trên. Xu t kh u hàng d t may vào các th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ th c hi n theo Thông tư s 19/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000 c a Liên B Thương m i, K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p đ u m i nh p kh u xăng d u, trong khi ch ch tiêu nh p kh u chính th c, th c hi n theo ch tiêu đã đư c thông báo t i văn b n s 5015/TM-KH ngày 15/11/2000 c a B Thương m i. B Thương m i xin thông báo t i B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c bi t đ ch đ o các doanh nghi p tr c thu c th c hi n. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản