Thông báo 6494/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
80
lượt xem
6
download

Thông báo 6494/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 6494/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 6494/TM-XNK của Bộ Thương mại

 1. TH¤NG B¸O  c ñ a   B é   T H ¦ ¥ N G   M ¹ I   S è   6 4 9 4 / T M ­ X N K   n g µ y   2 4   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4  VÒ viÖc Híng dÉn viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may  sang thÞ trêng EU C¨n cø  Tho¶ thuËn vÒ viÖc b∙i bá h¹n ng¹ch hµng dÖt   may ViÖt Nam tõ ngµy 01/01/2005 gi÷a ChÝnh phñ Níc Céng   hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u ký t¾t   ngµy 03/12/2004; TiÕp   theo   Th«ng   b¸o   sè   6374/TM­XNK   ngµy   14/12/2004   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   viÖc   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sang thÞ trêng EU n¨m 2005; C¨n   cø  Quy   chÕ  söa   ®æi  sè  3030   ngµy   13/12/2004   cña   Céng ®ång Ch©u ¢u vÒ quy t¾c nhËp khÈu hµng dÖt may tõ   c¸c níc thø ba vµo EU; Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thñ tôc xuÊt khÈu hµng dÖt may   ViÖt Nam sang thÞ trêng EU n¨m 2004 vµ 2005 nh sau: 1. C¸c l« hµng dÖt may cña ViÖt Nam ®îc qu¶n lý b»ng  h¹n ng¹ch  xuÊt  khÈu sang EU n¨m 2004 rêi c¶ng  ViÖt  Nam  tríc ngµy 01/01/2005 (ngµy ký vËn t¶i ®¬n) ph¶i cã giÊy  phÐp xuÊt khÈu (Export Licence) cña Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc  lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo EU. 2. KÓ tõ ngµy 01/01/2005, Bé Th¬ng m¹i sÏ ¸p dông chÕ  ®é cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu (Export Licence) tù ®éng ®èi  víi 51 chñng lo¹i hµng dÖt may nh Phô lôc I kÌm theo cña  ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU. ViÖc cÊp giÊy phÐp  xuÊt khÈu (Export Licence) tù ®éng sÏ ®îc ¸p dông cho tíi  khi   Céng   ®ång   Ch©u   ¢u   cã   híng   dÉn   míi   vÒ   thñ   tôc   nhËp  khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. 3.  ViÖc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu (Export Licence) tù  ®éng ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c Phßng Qu¶n lý XNK khu vùc cña  Bé Th¬ng m¹i (hoÆc ®¬n vÞ ®îc uû quyÒn). Danh s¸ch, ®Þa  chØ vµ ký hiÖu cña tõng Phßng Qu¶n lý XNK khu vùc cô thÓ  t¹i Phô lôc II kÌm theo.  4. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu (E/L) gåm: 4.1. §¬n xin cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu (theo  mÉu sè 1  kÌm theo); 4.2. GiÊy phÐp xuÊt khÈu (Export Licence) theo mÉu kÌm  theo ®∙ khai hoµn chØnh b»ng tiÕng Anh; 4.3.   Hîp   ®ång   xuÊt   khÈu/Gia   c«ng   (B¶n   sao   do   ngêi  ®øng ®Çu th¬ng nh©n ký tªn, ®ãng dÊu);
 2. 2 4.4.   Tê   khai   xuÊt   khÈu   ®∙   thanh   kho¶n   cña   H¶i   quan  (B¶n sao do ngêi ®øng ®Çu th¬ng nh©n ký tªn, ®ãng dÊu); 4.5. Chøng tõ vËn t¶i (B¶n sao do ngêi ®øng ®Çu th¬ng  nh©n ký tªn, ®ãng dÊu); 4.6. B¸o c¸o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng (theo mÉu  sè 2 kÌm theo); 4.7.   Tê   khai   nhËp   khÈu   nguyªn   phô   liÖu   vµ/hoÆc   Ho¸  ®¬n mua nguyªn phô   liÖu (B¶n sao do ngêi ®øng ®Çu th¬ng  nh©n ký tªn, ®ãng dÊu); 4.8. Chøng tõ nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch theo quy ®Þnh cña  Bé Tµi chÝnh (nÕu cã). 5. Trªn giÊy phÐp xuÊt khÈu, ký hiÖu tªn c¸c níc thµnh  viªn EU sÏ ®îc ®iÒn theo tr×nh tù nh trªn giÊy phÐp xuÊt  khÈu hiÖn ®ang ¸p dông. Ký hiÖu viÕt t¾t tªn cña c¸c níc  thµnh viªn EU ®îc cô thÓ t¹i Phô lôc III kÌm theo. 6.  Khi   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sang   EU,   c¸c   doanh  nghiÖp cÇn chó ý: 6.1. Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña EU  vÒ thñ tôc h¶i quan, xuÊt xø hµng ho¸; 6.2. Kh«ng sö dông GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) cña  níc ngoµi cho nh÷ng l« hµng cã nguån gèc tõ ViÖt Nam vµ  ngîc l¹i kh«ng ®îc sö dông C/O cña ViÖt Nam ®Ó xuÊt khÈu  hµng ho¸ cã nguån gèc tõ níc ngoµi; 6.3. Ph¶i trung thùc khi khai b¸o lµm thñ tôc xin cÊp  C/O vµ khai H¶i quan: khai ®óng vÒ chñng lo¹i, sè lîng vµ  gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt khÈu; 6.4. Trêng hîp ph¸t hiÖn cã hµnh vi gian lËn, tuú møc  ®é vi ph¹m, Bé Th¬ng m¹i sÏ phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u  quan cã biÖn ph¸p xö ph¹t nghiªm minh theo quy ®Þnh cña  Ph¸p luËt ViÖt Nam. Nghiªm cÊm doanh nghiÖp lîi dông C/O  cña ViÖt Nam mµ kh«ng xuÊt hµng cña ViÖt Nam g©y tæn h¹i  ®Õn uy tÝn vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ  doanh nghiÖp ViÖt Nam. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c th¬ng nh©n b¸o c¸o Bé Th¬ng m¹i xem xÐt, xö lý. 
 3. 3 PHô LôC I D A N H   M ô C   C ¸ C   C H ñ N G   L O ¹ I     H µ N G   D Ö T   M A Y   X U Ê T   K H È U  SANG EU §¦îC CÊP GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU Tù §éNG  Tõ NGµY 01/01/2005 STT Chñng  §¬n vÞ  Ghi chó lo¹i tÝnh 1 Cat. 4 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 2 Cat. 5 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 3 Cat. 6 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 4 Cat. 7 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 5 Cat. 8 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 6 Cat. 9 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 7 Cat. 10 §«i Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 8 Cat. 12 §«i Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 9 Cat. 13 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 10 Cat. 14 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 11 Cat. 15 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 12 Cat. 18 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 13 Cat. 20 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 14 Cat. 21 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 15 Cat. 26 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 16 Cat. 28 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 17 Cat. 29 Bé Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 18 Cat. 31 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 19 Cat. 35 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 20 Cat. 39 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004
 4. 4 21 Cat. 41 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 22 Cat. 68 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 23 Cat. 73 Bé Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 24 Cat. 76 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 25 Cat. 78 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 26 Cat. 83 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 27 Cat. 97 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 28 Cat. 118 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 29 Cat. 161 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý h¹n ng¹ch n¨m  2004 30 Cat. 1 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 31 Cat. 2 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 32 Cat. 3 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 33 Cat. 16 Bé Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 34 Cat. 17 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 35 Cat. 19 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 36 Cat. 22 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 37 Cat. 23 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 38 Cat. 24 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 39 Cat. 27 ChiÕc Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 40 Cat. 32 TÊn Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp n¨m  2004 41 Cat.33 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 42 Cat. 36 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 43 Cat. 37 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 44 Cat. 90 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 45 Cat. 115 TÊn Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp n¨m  2004 46 Cat. 117 TÊn Chñng lo¹i kh«ng qu¶n lý kÐp n¨m  2004 47 Cat. 136 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 48 Cat. 156 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 49 Cat. 157 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 50 Cat. 159 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004 51 Cat. 160 TÊn Chñng lo¹i qu¶n lý kÐp n¨m 2004
 5. 5 PHô LôC II  DANH S¸CH, §ÞA CHØ C¸C PHßNG QU¶N Lý XNK  KHU VùC CñA Bé TH¦¥NG M¹I STT Tªn phßng §Þa chØ Ký  hiÖu 1 Phßng Qu¶n lý XNK 91 §inh Tiªn Hoµng, Hµ Néi 01 khu vùc Hµ Néi Tel:  04.8252057 Fax: 04.9360700 Email: xnkhanoi@hn.vnn.vn 2 Phßng Qu¶n lý XNK §/c:   35­37   BÕn   Ch¬ng   D¬ng,  02 khu   vùc   TP.   Hå Q.1, TPHCM ChÝ Minh Tel:08.8294569 Fax: 08.8.291011/212780 Email:  mothcmoffice@hcm.vnn.vn 3 Phßng Qu¶n lý XNK §/c:   Sè   132   NguyÔn   ChÝ  03 khu   vùc   TP.   §µ Thanh, §µ N½ng N½ng Tel: 0511.826044 Fax: 0511.826044 Email:  phongqlxnkdn@dng.vnn.vn 4 Phßng Qu¶n lý XNK §/c: Phßng 4.4, Ban Qu¶n lý  04 khu vùc §ång Nai c¸c   khu   CN   §ång   Nai,   Sè   1  Khu   CN   Biªn   Hoµ   II,   Biªn  Hoµ, §ång Nai Tel: 061.892200 Fax: 061.892200 Email: qlyxnkdn@hcm.vnn.vn 5 Phßng Qu¶n lý XNK §/c: Sè 52 §iÖn Biªn Phñ ,  05 khu   vùc   TP.H¶i H¶i Phßng Phßng Tel: 031.821202 Fax: 031.821202 Email: siglhpxnk@hn.vnn.vn 6 Phßng Qu¶n lý XNK §/c:   213   §êng   Ba   Cu,  07 khu vùc Vòng Tµu TP.Vòng TÇu Tel: 064.816733 Fax: 064.816733 Email: vteu@hcm.vnn.vn
 6. 6 PHô LôC III  Ký HIÖU CñA C¸C N¦íC THµNH VI£N EU STT Tªn níc Ký hiÖu viÕt  t¾t 1 ¸o AT 2 BØ BL 3 §øc DE 4 §an m¹ch DK 5 Hy L¹p EL 6 T©y Ban Nha ES 7 PhÇn Lan FI 8 Ph¸p FR 9 Anh GB 10 Ai­len IE 11 Italy IT 12 Luxembua BL 13 Hµ Lan BL 14 Bå §µo Nha PT 15 Thuþ §iÓn SE 16 SÝp CY 17 Céng hoµ SÐc CZ 18 Estonia EE 19 Hungary HU 20 Lithuania LT 21 Latvia LV 22 Malta MT 23 BaLan PL 24 Slovenia SI 25 Slovakia SK
 7. 7 MÉu sè 1: 1. Tªn th¬ng nh©n 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: 3.  M∙ sè doanh nghiªp: 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Email: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: Sè: CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ...,   ngµy...   th¸ng...  n¨m... §¥N XIN CÊP GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU (EXPORT LICENCE) CHO HµNG DÖT MAY XUÊT KHÈU SANG EU KÝnh göi: Phßng Qu¶n lý XNK khu vùc... Tªn th¬ng nh©n:... Giíi thiÖu «ng/bµ... CMTND sè..., lµ c¸n bé cña (th­ ¬ng nh©n)  ®Õn  Phßng  Qu¶n lý XNK khu vùc...  lµm thñ tôc  xin cÊp E/L cho hµng dÖt may XK sang EU víi c¸c chi tiÕt  sau: 1. Tªn hµng: Chñng   lo¹i  hµng (Cat.): 2. Sè lîng: 3. TrÞ gi¸ FOB: 4. N¬i s¶n xuÊt/gia c«ng: 5. Ngµy xuÊt khÈu: 6. Cöa khÈu xuÊt khÈu: Hå s¬ kÌm theo: 1.  GiÊy phÐp XK (E/L) ®∙ khai hoµn chØnh 2.  Hîp ®ång sè: ngµy:
 8. 8 3.  Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu sè: ngµy: 4.  Chøng tõ vËn t¶i sè: ngµy: 5.  B¸o c¸o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng: ngµy: 6.  Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu sè: ngµy: vµ/hoÆc Ho¸ ®¬n mua nguyªn phô liÖu sè: ngµy: (Th¬ng nh©n) cam ®oan nh÷ng kª khai vÒ chi tiÕt cña  l« hµng nªu trªn lµ ®óng, nÕu sai (th¬ng nh©n) hoµn toµn  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt.  §Ò   nghÞ  quý  Phßng   cÊp  giÊy phÐp XK (E/L) cho l« hµng trªn. Ngêi ®øng ®Çu cña th¬ng  nh©n (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 9. 9 MÉu sè 2 1. Tªn th¬ng nh©n 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: 3. M∙ sè doanh nghiªp: 4. §iÖn tho¹i: Fax: 5. Email: 6. §Þa chØ giao dÞch: 7. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh 8. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 9. Tæng sè lao ®éng: Sè: CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ...,   ngµy...   th¸ng...  n¨m... B¸O C¸O QU¸ TR×NH S¶N XUÊT/GIA C¤NG (hµng dÖt may xuÊt khÈu sang EU) 1. M« t¶ vÒ l« hµng: ­ Chñng lo¹i hµng (Cat.): ­ Sè lîng: ­ M« t¶ hµng ho¸: (mÆt hµng, chÊt liÖu v¶i, sîi) ­ Sè hiÖu ®¬n ®Æt hµng: ­ M∙ hµng ­ Sè vµ ngµy cña chøng tõ vËn t¶i: ­ Ngµy xuÊt khÈu 2. M« t¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng: a. Nguyªn phô liÖu: M« t¶ nguyªn phô  Níc s¶n xuÊt, gia  Ngµy NK hoÆc ngµy  liªu c«ng mua nguyªn phô liÖu ­ V¶i chÝnh ­ V¶i lãt
 10. 10 ­ Phô liÖu ­ B¸n thµnh phÈm b. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt/gia c«ng M« t¶ qu¸  tr×nh  s¶n xuÊt,  gia  Níc s¶n xuÊt c«ng ­ C¾t ­ May ­ §ãng gãi (Th¬ng nh©n) cam ®oan nh÷ng kª khai vÒ chi tiÕt cña  l« hµng nªu trªn lµ ®óng, nÕu sai (th¬ng nh©n) hoµn toµn  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt.  Ngêi ®øng ®Çu cña th¬ng  nh©n (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 11. 11 MÉU GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU CñA EU 1.Exporter   (name,   full  ORIGINAL 2.  No address, country) 3. Quota year 4.Category number   Exportateur   (nom,     adresse  AnnÐe  NumÐro   de  complÌte, pays) contingentaire categorite 5.Consignee   (name,   full  address, country) EXPORT LICENCE Destinataire   (no,   adresse  (Textile products) complÌte, pays) LICENCE D’EXPORTATION (Produits textiles) 6.Country of  7.Country of  Origin destination Pays d’origine Pays de  destination 8.Place and date of shipment  9. Supplementary details – Means of transport DonnÐes supplementaires Lieu   et   date   d’embarquement  – Moyen de transport 10.Marks   and   numbers   –   Number   and  10.Quantity 12.   FOB  kind   of   packages­   Description   of  Value QuantitÐs Goods Valeur FOB MarquÐs et numÐros – Nombre et nature  des   coils   –   Designation   des  marchandises 13.   CERTIFICATION   BY   THE   COMPETENT   AUTHORITY   –   VISA   DE  L’AUTORITE COMPETENT I,   the   undersigned,certify   that   the   goods   described   above  have been charged against the quantitative limit established  for   the   year   shown   in   box   No.3   in   respect   of   the   category  shown   in   the   box   No   4   by   te   provision   regulating   trade   in  textile products with the European Community.
 12. 12 Je,   soussignÐ,   certifie   que   les   marchandises   designÐs   ci­ dessus ont etРinputÐes sur la limite quantitative fixÐe pour  l’annÐe   indiquÐe   dans   la   case   No   3   pour     la   catÐgorite  dÐsignÐe   dans   la   case   No   4   dans   le   cardre   des   depositions  lÐgissant   les   Ðchanges   de   produits   textiles   avec   la  CommunautРEuropÐenne. 14.   Competent   authority   (name,  full address, country) AutoritÐ   compÐtente   (nom,   adresse  At­  complÌte, pays. A.________________________                (Signature) H¦íNG DÉN KHAI MÉU GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU CñA EU ¤ sè 1: Tªn ngêi xuÊt khÈu (tªn, ®Þa chØ ®Çy ®ñ, níc) ¤ sè 2: Sè GiÊy phÐp xuÊt khÈu: gåm 12 ký tù: 2 ký tù  ®Çu lµ viÕt t¾t cña ViÖt Nam, 2 ký tù tiÕp theo lµ viÕt  t¾t tªn níc nhËp khÈu, 1 sè tiÕp theo lµ n¨m xuÊt khÈu, 2  ký tù tiÕp lµ ký hiÖu Phßng QLXNK khu vùc, 5 ký tù cuèi  lµ sè thø tù cña giÊy phÐp xuÊt khÈu. ¤ nµy do c¸c Phßng  QLXNK khu vùc ®iÒn vµo. ¤ sè 3: N¨m h¹n ng¹ch ¤ sè 4: Chñng lo¹i hµng (Cat.) sè: ¤ sè 5: Ngêi nhËn hµng (tªn, ®Þa chØ ®Çy ®ñ, níc) ¤ sè 6: Níc xuÊt xø: ¤ sè 7: Níc nhËp khÈu ¤ sè 8: §Þa ®iÓm vµ ngµy giao hµng – Ph¬ng tiÖn vËn  t¶i ¤ sè 9: C¸c chi tiÕt kh¸c ¤ sè 10: Ký hiÖu vµ sè – Sè vµ lo¹i bao b× ­ M« t¶  hµng ho¸ ¤ sè 11: Sè lîng ¤ sè 12: TrÞ gi¸ FOB ¤ sè 13: Chøng nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ¤ sè 14: C¬ quan cã thÈm quyÒn (tªn, ®Þa chØ, níc)
 13. 13 §Ó ®îc híng dÉn chi tiÕt, ®Ò nghÞ Th¬ng nh©n liªn hÖ  víi c¸c Phßng Qu¶n lý XNK khu vùc.
Đồng bộ tài khoản