intTypePromotion=1

Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
113
lượt xem
20
download

Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số: 66 /TB-BTC ---------------------------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009. ______________________ Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thẩm định giá; Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá). Bộ Tài chính thông báo danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009 kể từ ngày ban hành Thông báo này (danh sách kèm theo). Các Thông báo được công bố trước đây (năm 2008 trở về trước) của Bộ Tài chính đối với danh sách các thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản nói trên không còn hiệu lực thi hành. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá tài sản, các doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên bảo đảm đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1, điểm 2.3 khoản 2 Mục IV Phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính nêu trên. Các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định về điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá quy định tại Điều 17, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách); CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ - Hội Thẩm định giá Việt Nam; - Website Bộ Tài chính (để đăng tin); - Lưu: VT, QLG. (Đã ký) Nguyễn Tiến Thỏa
  2. DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2009 (Kèm theo Thông báo số 66/TB-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính) I/ Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC); Địa chỉ: Số 3 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; gồm 18 thẩm định viên: 1. Vũ An Khang - Tổng giám đốc - Số thẻ: 06151, cấp ngày 13/01/2009; 2. Lương Thị Tâm - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: 06079 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Xuân Hoài - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: 06071 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 4. Trần Thị Thanh Vinh - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: 06086 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 5. Nguyễn Đăng Quang - Trưởng phòng - Số thẻ: IV 06205, cấp ngày 13/01/2009; 6. Vũ Thị Thắm - Trưởng phòng - Số thẻ: 06080 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 7. Vũ Cường - Trưởng phòng - Số thẻ: II 05035, cấp ngày 13/01/2009; 8. Phùng Quang Hưng - Giám đốc - Số thẻ: IV 06185, cấp ngày 13/01/2009; 9. Nghiêm Thị Bích Thuận - Kế toán trưởng - Số thẻ: III 06132, cấp ngày 13/01/2009; 10. Nguyễn Mạnh Lân - Phó phòng - Số thẻ: II 05047, cấp ngày 13/01/2009; 11. Đặng Trọng Nghĩa - Phó phòng - Số thẻ: IV 06201, cấp ngày 13/01/2009; 12. Nguyễn Thị Hoàng Hà - Phó phòng - Số thẻ: I 05008, cấp ngày 13/01/2009; 13. Phạm Duy Thắng - Phó phòng - Số thẻ: III 06127, cấp ngày 13/01/2009; 14. Nguyễn Thu Hằng - Phó phòng - Số thẻ: IV 06178, cấp ngày 13/01/2009; 15. Nguyễn Thế Phúc - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06119, cấp ngày 13/01/2009; 16. Nguyễn Thị Minh Phương - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06121, cấp ngày 13/01/2009; 17. Nguyễn Thị Tuyết - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06139, cấp ngày 13/01/2009; 18. Trần Thị Châu Giang - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06175, cấp ngày 13/01/2009. II/ Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Lầu 7, 49 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 02 thẩm định viên: 1. Lâm Trường An - Giám đốc - Số thẻ: I 05001, cấp ngày 13/01/2009; 2. Phạm Hoàng Linh - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06110, cấp ngày 13/01/2009.
  3. III/ Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: 25 Nguyên Hồng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; gồm 02 thẩm định viên: 1. Đỗ Đình Quỳnh - Giám đốc - Số thẻ: II 05054, cấp ngày 13/01/2009; 2. Trần Hữu Thi - Thẩm định viên - Số thẻ: 06154, cấp ngày 13/01/2009. IV/ Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Miền Trung và Tây Nguyên; Địa chỉ: 280 Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; gồm 02 thẩm định viên: 1. Khúc Mạnh Hùng - Giám đốc - Số thẻ: III 06103, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Tiến Dũng - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06090, cấp ngày 13/01/2009. V/ Công ty TNHH FAVI; Địa chỉ: Phòng 503, số 8, Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên: 1. Trần Ngọc Sơn - Giám đốc - Số thẻ: II 05056, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Thanh Diệu - Thẩm định viên - Số thẻ: II 05036, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Thị Thu Huyền - Thẩm định viên - Số thẻ: I 05016, cấp ngày 13/01/2009. VI/ Công ty Cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam ; Địa chỉ: Phòng 11.11 nhà E3 khu đô thị Trung Yên, phố Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên: 1. Nguyễn Huy Tiến - Giám đốc - Số thẻ: II 05059, cấp ngày 13/01/2009; 2. Đặng Xuân Minh - Thẩm định viên - Số thẻ: I 05020, cấp ngày 13/01/2009; 3. Bùi Phương Đông - Thẩm định viên - Số thẻ: I 05007, cấp ngày 13/01/2009. VII/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; gồm 04 thẩm định viên: 1. Bùi Văn Thảo - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: I 05026, cấp ngày 13/01/2009; 2. Hoàng San - Trưởng phòng - Số thẻ: I 05023, cấp ngày 13/01/2009; 3. Vũ Quý Cường - Trưởng phòng - Số thẻ: II 05034, cấp ngày 13/01/2009; 4. Phạm Xuân Thái - Trưởng phòng - Số thẻ: II 05058, cấp ngày 13/01/2009. VIII/ Chi nhánh Công ty cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 33 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 02 thẩm định viên: 1. Lương Văn Thành - Phó Giám đốc - Số thẻ: IV 06029, cấp ngày 13/01/2009; 2. Trương Minh Đức - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06092, cấp ngày 13/01/2009.
  4. IX/ Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Hải Phòng; Địa chỉ: 22 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; gồm 03 thẩm định viên: 1. Nguyễn Duy Thành - Phó Giám đốc - Số thẻ: 06152, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Thị Hiền - Thẩm định viên - Số thẻ: II 05041, cấp ngày 13/01/2009; 3. Trần Việt Anh - Trưởng phòng - Số thẻ: IV 06163, cấp ngày 13/01/2009. X/ Công ty cổ phần Thẩm định giá Thương Tín; Địa chỉ: số 278 (Lầu 6) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 03 thẩm định viên: 1. Văn Tuyết Ngân - Giám đốc - Số thẻ: III 06115, cấp ngày 13/01/2009; 2. Hồ Quốc Dũng - Phó Giám đốc - Số thẻ: IV 06172, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Hoàng Hưng - Phó Giám đốc - Số thẻ: IV 06183, cấp ngày 13/01/2009. BỘ TÀI CHÍNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2