Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 83/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngày 13 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam báo cáo một số nội dung quan trọng liên quan đến Phương án cổ phần hóa và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận: 1. Ngân hàng Ngoại thương khẩn trương triển khai thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng ý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện sắp xếp và chỉ đạo các công ty thành viên xử lý các vấn đề tài chính, tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị thành viên không được làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 2. Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ngoài các tiêu chí như Ngân hàng Ngoại thương đề xuất, các nhà đầu tư chiến lược cần cam kết đầu tư lâu dài, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian nhất định kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Nhà đầu tư chiến lược được tham gia trong cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật. 3. Đồng ý về đối tượng và cơ cấu bán cổ phần lần đầu như đề nghị của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tập trung thực hiện tốt việc bán cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng kkhoán trong nước theo lộ trình đã được phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bán cổ phần và niêm yết quốc tế. 4. Việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiến hành đồng thời với chuẩn bị điều kiện hình thành Tập đoàn tài chính, ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan thực hiện./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Thủ tướng , Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; NHIỆM - Bộ Tài chính; PHÓ CHỦ NHIỆM - Ngân hàng Nhà nước VN; - Ngân hàng Ngoại thương VN; - TCTY Đầu tư và Kinh doanh vốn NN; - Ban Chỉ đọa đổi mới và PTDN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTKH, Website Chính phủ; - Lưu VT, ĐMDN (3) Phạm Viết Muôn
Đồng bộ tài khoản