Thông báo 86/TB-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo 86/TB-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 86/TB-NHNN về ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp tổ công tác đặc biệt của Thống đốc tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/03/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 86/TB-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 86/TB-NHNN Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A TH NG C NHNN T I CU C H P T CÔNG TÁC C BI T C A TH NG C T I THÀNH PH H CHÍ MINH NGÀY 13/03/2009 Chi u ngày 13/03/2009, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ã ch trì cu c h p T công tác c bi t x lý khó khăn vư ng m c c a các doanh nghi p nh và v a trong quan h tín d ng v i các ngân hàng trên a bàn thành ph H Chí Minh. Tham d cu c h p có V trư ng V Tín d ng, Trư ng Văn phòng i di n NHNN t i Tp.HCM, i di n Văn phòng NHNN và thành viên T công tác c bi t. Sau khi nghe báo cáo sơ k t ho t ng c a T trong th i gian 3 tháng qua và các thành viên d h p phát bi u ý ki n, Th ng c NHNN ã có ý ki n ch o như sau: Th ng c ánh giá cao ho t ng c a T công tác trong th i gian 03 tháng qua. Trên tinh th n ch o c a Th ng c, các thành viên c a T ã nghiêm túc, tích c c tri n khai th c hi n, t ư c m c ích ho t ng c a T là n m b t thông tin và x lý k p th i nh ng vư ng m c c a doanh nghi p trong vi c ti p c n v n vay ngân hàng; ng th i gi i t a ư c tâm lý b c xúc c a các doanh nghi p i v i ho t ng ngân hàng. T ã có phương pháp làm vi c h p lý, ch ng ph i h p v i y ban nhân dân Tp. HCM, các S , Ban, ngành liên quan và các Hi p h i doanh nghi p, ngành ngh , c bi t là làm vi c tr c ti p v i các doanh nghi p th c s có khó khăn trong ti p c n v n. Trong quá trình th c hi n, T cũng ã tuyên truy n, ph bi n các doanh nghi p hi u rõ hơn v ho t ng ngân hàng và các chính sách c a Ngân hàng Nhà nư c. Tuy nhiên, báo cáo sơ k t 3 tháng th c hi n c a T công tác chưa nêu b t ư c nh ng k t qu ó, chưa ưa ra ư c nh ng n i dung công vi c hay s li u có s c thuy t ph c. Th ng c yêu c u T công tác hoàn thi n thêm Báo cáo, trong ó, c n nêu rõ m t s n i dung sau: th c tr ng hi n nay c a các doanh nghi p v a và nh ; nguyên nhân khách quan và ch quan d n n doanh nghi p không ti p c n ư c v n vay ngân hàng; quá trình tri n khai, th c hi n c a T công tác trong th i gian qua, trong ó c n ph i có ánh giá chính xác, nghiêm túc v nh ng k t qu ã t ư c và hi n ang còn t n t i nh ng khó khăn, vư ng m c. Trên cơ s ó, T công tác c n ưa ra nh ng ki n ngh , xu t s ph i h p, ch o c a y ban nhân dân Tp.HCM, Ngân hàng Nhà nư c, S , Ban, ngành liên quan và các Hi p h i doanh nghi p, ngành ngh t o i u ki n thu n l i cho T công tác ho t ng t hi u qu cao. Hi n nay, Ngân hàng Nhà nư c ang tích c c ch o trong toàn ngành tri n khai th c hi n vi c h tr lãi su t theo Quy t nh 131/Q -TTg ngày 23/01/2009 và Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 3/2/2009 c a Th ng c NHNN v quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t kinh
  2. doanh. ây là m t trong nh ng gi i pháp nh m ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i. Trong quá trình th c hi n, có th phát sinh nhi u ki n ngh , vư ng m c liên quan n cơ ch này nên T công tác c n ph i ti p t c duy trì ho t ng h tr các doanh nghi p hi u rõ, chính xác v cơ ch h tr lãi su t. Do m c ích ho t ng c a T công tác có thay i so v i trư c ây nên cơ c u t ch c c a T s có s thay i cho phù h p hơn. ho t ng c a T công tác có hi u qu thì thành ph n s g m 02 cán b c a Ngân hàng Nhà nư c Trung ương (trong ó, 01 cán b c a V Chính sách ti n t và 01 cán b Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh) và 03 cán b c a Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh thành ph H Chí Minh. T công tác ư c thành l p theo Quy t nh 1301/Q -NHNN ngày 10/12/2008 v n ti p t c ho t ng cho t i khi có Quy t nh thành l p T công tác m i. Th a l nh Th ng c, Văn phòng NHNN xin thông báo t i các ơn v và cá nhân liên quan bi t có k ho ch tri n khai th c hi n./. TL. TH NG C CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Ban lãnh o NHNN ( báo cáo); - Các ơn v thu c NHNN; - Các thành viên T công tác c bi t t i Tp.HCM; - Lưu: VP, VP2. ào Minh Tú
Đồng bộ tài khoản