intTypePromotion=1

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
106
lượt xem
7
download

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về một số có chế hỗ trợ cho các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng b¸o  cña v¨n phßng chÝnh phñ sè 88/TB­VPCP  n g µ y   2 0   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   ý   k i Õ n   c ñ a   P h ã   T h ñ   t í n g   t h ê n g  trùc NguyÔn TÊn Dòng t¹i cuéc häp vÒ mét sè  c¬ chÕ hç trî cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña  Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tÇu thñy viÖt nam Ngµy   22   th¸ng   3   n¨m   2004,   Phã   Thñ   tíng   thêng   trùc  NguyÔn TÊn Dòng chñ tr× cuéc häp vÒ mét sè c¬ chÕ hç trî  cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp   tµu   thñy   ViÖt   Nam,   cïng   dù   cã   l∙nh   ®¹o   c¸c   Bé,   ngµnh:   Giao th«ng vËn t¶i, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Khoa  häc vµ c«ng nghÖ, C«ng nghiÖp, Tµi nguyªn vµ m«i trêng,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   vµ   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ.   Sau   khi   nghe   b¸o   c¸o   cña   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu   thñy ViÖt Nam vµ ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh, Phã Thñ tíng thêng  trùc NguyÔn TÊn Dòng cã ý kiÕn kÕt luËn nh sau: 1. §¸nh gi¸ chung: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu  thñy   ViÖt   Nam   ®∙   cã   nhiÒu   cè   g¾ng   trong   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ®ãng míi tµu biÓn trong  níc, më réng quy m« s¶n xuÊt vµ thÞ trêng, cã s¶n phÈm  tµu   biÓn   ®ãng   míi   xuÊt   khÈu   ra   níc   ngoµi.   §ã   lµ   nh÷ng  thµnh c«ng bíc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ, cÇn ph¸t huy ®Ó ngµnh  c«ng   nghiÖp   tµu   thñy   ViÖt   Nam   ph¸t   triÓn   nhanh   vµ   bÒn  v÷ng. Trªn tinh thÇn ®ã, viÖc cËp nhËt, ®iÒu chØnh l¹i Quy  ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam ®Õn  n¨m 2010 vµ §Ò ¸n ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp  tµu thñy ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 lµ cÇn thiÕt. 2.   §Þnh   híng   ®iÒu   chØnh   Quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh  c«ng nghiÖp  tµu thñy ViÖt  Nam  ®Õn  n¨m  2010  vµ KÕ ho¹ch  ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2010: a. §èi víi viÖc ph¸t triÓn Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp  tµu thñy ViÖt Nam: ­ Tæng  c«ng  ty ph¶i  thùc  sù m¹nh  kh«ng  chØ vÒ tiÒm  lùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu biÓn,  mµ cßn ph¶i m¹nh vÒ chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé khoa häc, kü  thuËt, tiÕn tíi x©y dùng Tæng c«ng ty thµnh tËp ®oµn kinh  tÕ m¹nh. ­ Tæng c«ng ty kinh doanh ®a ngµnh, lÊy ®ãng vµ söa  ch÷a tµu biÓn lµ chÝnh, trong ®ã ®Ó t¨ng tû lÖ néi ®Þa  hãa   ph¶i   tham   gia   s¶n   xuÊt   thÐp   ®ãng   tµu;   l¾p   r¸p   ®îc 
  2. 2 ®éng c¬ diesel  tµu thñy cã c«ng suÊt lín;  tham  gia s¶n  xuÊt   ®îc   nghi  khÝ  hµng   h¶i...  Nh÷ng   ngµnh  nghÒ   kh¸c   cã  thÓ liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong ngoµi níc  ®Ó thùc hiÖn. ­ Hoµn thµnh viÖc x©y dùng Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp  tµu thñy ViÖt Nam theo m« h×nh C«ng ty MÑ­con ®∙ ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 60/2003/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003; tõng bíc thùc hiÖn cæ phÇn hãa  vµ x©y dùng ph¬ng ¸n tham gia thÞ trêng chøng kho¸n nh»m  thu hót thªm nguån vèn ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn. b. VÒ ®Þnh híng ®Çu t c¸c dù ¸n trong Quy ho¹ch ph¸t  triÓn ngµnh c«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ  §Ò ¸n ph¸t  triÓn cña Tæng  c«ng  ty C«ng  nghiÖp  tµu  thñy  ViÖt Nam: ­ ViÖc ®Çu t c¸c dù ¸n cÇn lu ý tu©n thñ nguyªn t¾c:  §Çu t cã träng t©m, träng ®iÓm, cã bíc ®i hîp lý b¶o ®¶m  tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ bÒn v÷ng. ­ ChÝnh phñ sÏ cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî thÝch hîp cho  ph¸t   triÓn   c«ng   nghiÖp   ®ãng   tµu   thñy,   tríc   hÕt   hç   trî  viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu víi  yªu cÇu ®Çu t cã chän läc, cã thø tù u tiªn theo híng c¸c  nhµ m¸y ®îc chän ph¶i cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nhanh, cã  thÞ trêng, s¶n phÈm lµm ra cã chÊt lîng, ®¸p øng ®îc tiªu  chuÈn trong níc vµ quèc tÕ, tõng bíc c¹nh tranh ®îc víi  c¸c   s¶n   phÈm   cïng   lo¹i   cña   níc   ngoµi   ®Ó   híng   tíi   xuÊt  khÈu nhiÒu h¬n n÷a c¸c s¶n phÈm tµu thñy ra níc ngoµi. ­ C¸c dù ¸n ®ãng tµu xuÊt khÈu, c¸c dù ¸n ®Çu t  nhµ  m¸y ®ãng tµu ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t,  nÕu   nhËp   thiÕt   bÞ   b»ng   nguån   vay   tõ   níc   ngoµi   ®îc   xem  xÐt, b¶o l∙nh cña ChÝnh phñ. 3. VÒ nh÷ng kiÕn nghÞ cña Tæng c«ng ty: ­ Giao Bé Giao th«ng vËn t¶i tiÕp thu ý kiÕn cña c¸c  Bé,   ngµnh   cËp   nhËt,   hoµn   chØnh   Dù   th¶o   ®iÒu   chØnh   Quy  ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam ®Õn  n¨m 2010 vµ §Ò ¸n ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp  tµu thñy ViÖt Nam, tr×nh trong th¸ng 6 n¨m 2004 ®Ó Thñ t­ íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. ­ VÒ nguyªn t¾c ®ång ý Tæng c«ng ty ®îc dïng vèn tõ  chuyÓn ®æi quü ®Êt t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng  ty, coi nh  vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t  cho c¸c h¹ng môc  kÕt cÊu h¹ tÇng cña c¸c nhµ m¸y ®ãng vµ söa ch÷a tµu nh triÒn, ®µ, ô næi, ô ch×m, hÖ thèng ®êng néi bé, ®iÖn, n­ íc, luång tµu vµo nhµ m¸y. Tæng c«ng ty lËp dù ¸n cô thÓ,  tr×nh duyÖt theo quy tr×nh ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n cña  doanh  nghiÖp  thuéc  diÖn di dêi ra khái  néi ®« ®îc dïng  tiÒn chuyÓn nhîng tõ quyÒn sö dông ®Êt mµ tríc ®©y doanh 
  3. 3 nghiÖp ®îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®Çu t  c¬  së míi. ­ Nh»m khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ tµu  biÓn,   ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n   ®ãng   tµu   xuÊt   khÈu,   vÒ   nguyªn  t¾c, cho phÐp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc cho vay vît  møc 15% vèn tù cã cña ng©n hµng, giao Ng©n hµng nhµ níc  chØ ®¹o cô thÓ. ­ Giao Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Tæng c«ng ty vµ c¸c  c¬   quan   liªn   quan   nghiªn   cøu   viÖc   tiÕp   tôc   vay   vèn   Ba  Lan, nÕu thÊy cã hiÖu qu¶ th× b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt ®Þnh. ­ VÒ vÊn ®Ò x©y dùng ViÖn khoa häc c«ng nghÖ tµu thñy  thµnh  Trung   t©m   nghiªn   cøu,   øng   dông   c¬   b¶n   trong  lÜnh  vùc c«ng nghiÖp tµu thñy: Giao Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ  phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i gióp Tæng c«ng ty x©y  dùng ph¬ng ¸n, tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh. ­ VÒ “Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ ngµnh  c«ng   nghiÖp   tµu   thñy   ViÖt  Nam”:   Tæng   c«ng  ty   thùc  hiÖn  theo ý kiÕn ®∙ chØ ®¹o t¹i Th«ng b¸o sè 134/TB­VPCP ngµy  26 th¸ng 8 n¨m 2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. ­   §ång   ý   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   ®èi   víi   c¸c   lo¹i   vËt  liÖu, nguyªn liÖu trong níc kh«ng s¶n xuÊt ®îc ®Ó phôc vô  cho ®ãng tµu xuÊt khÈu, giao Bé Tµi chÝnh híng dÉn Tæng  c«ng ty thùc hiÖn cô thÓ. ­ VÒ cÊp vèn ng©n s¸ch ®Ó mua thiÕt kÕ, chuyÓn giao  c«ng   nghÖ   cho   viÖc   ®ãng   tµu   chë   dÇu   100.000   DWT:   VÒ  nguyªn t¾c, Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ ®ång ý t¹i v¨n b¶n cña  ChÝnh phñ sè 162/CP­CN ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2003, giao Bé  KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé Tµi chÝnh xö lý cô thÓ. ­ VÒ cho phÐp sö dông tµu xuÊt khÈu cho I ­R¾c: + §èi víi tµu hót bïn 1500m3: Giao Bé Tµi chÝnh vµ Quü  Hç trî ph¸t triÓn xem xÐt cô thÓ, nÕu khã kh¨n trong viÖc  chuyÓn   giao   cho   Ir¾c,   th×   cho   phÐp   Tæng   c«ng   ty   ®îc  chuyÓn vèn vay ®Ó ®ãng tµu nµy tõ h×nh thøc vay ng¾n h¹n  sang h×nh thøc vay dµi h¹n t¹i Quü hç trî ph¸t triÓn. + §èi  víi tµu  cøu th¬ng:  VÒ nguyªn   t¾c ®ång  ý giao  cho Uû ban quèc gia T×m kiÕm cøu n¹n. Giao Bé Tµi chÝnh  phèi hîp víi Uû ban quèc gia T×m kiÕm cøu n¹n vµ c¸c c¬  quan xö lý cô thÓ. ­VÒ vay u ®∙i ®Ó ®Çu t ngay mét sè s¶n phÈm tµu mÉu:  VÒ nguyªn t¾c ®ång ý cho s¶n phÈm tµu lash mÑ 10.000 DWT  ®îc vay vèn Quü hç trî ph¸t triÓn, giao Quü hç trî ph¸t  triÓn xö lý cô thÓ theo quy ®Þnh. §èi víi viÖc ®Çu t c¸c  tµu mµ ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp vay vèn tõ Quü  Hç trî ph¸t triÓn t¹i c¸c v¨n b¶n tríc ®©y, bao gåm: tµu 
  4. 4 chë dÇu th« 100.000 DWT, tµu chë dÇu s¶n phÈm 13.500 DWT  vµ tµu chë container lo¹i 564 TEU, giao Quü Hç trî ph¸t  triÓn tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cho vay vèn theo quy ®Þnh. ­ Giao Bé Giao th«ng vËn t¶i lÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan  liªn quan, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh  viÖc cho phÐp Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty ®îc tù chÞu  tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y c«ng  nghiÖp tµu thñy Dung QuÊt. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2