Thông báo số 01/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo số 01/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 01/BC-TLĐ về tổng kết công tác công đoàn năm 2004, nhiệm vụ năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 01/BC-TLĐ

 1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/BC-TL Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2005 BÁO CÁO T NG K T CÔNG TÁC CÔNG OÀN NĂM 2004, NHI M V NĂM 2005 Ph n th nh t TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CH C LAO NG VÀ K T QU HO T NG CÔNG OÀN NĂM 2004 I- TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CH C, LAO NG Năm 2004, bên c nh nh ng thu n l i cơ b n, nư c ta g p nhi u khó khăn, thách th c: D ch cúm gia c m x y ra h u h t các t nh, TP; rét m kéo dài và h n hán n ng n m ts a phương; giá c m t s m t hàng nh p khNu quan tr ng (thép, xăng d u, phân bón…) cũng như giá m t s m t hàng tiêu dùng trong nư c tăng cao. Trư c tình hình ó, ng, Nhà nư c, các c p, các ngành ã k p th i x lý, tháo g các khó khăn, vư ng m c, b o m cho SXKD, n n kinh t v n duy trì m c tăng trư ng khá: T c tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c (GDP) t g n 7,7% so v i năm 2003; d ch v ang trên à ph c h i; xu t khNu tăng cao; thu ngân sách vư t d toán ra; thu nh p và i s ng c a các t ng l p nhân dân ư c c i thi n, t l h ói nghèo gi m áng k ; các lĩnh v c văn hoá, xã h i có bư c phát tri n m i; an ninh chính tr và n nh xã h i cơ b n ư c gi v ng; vi c chuNn b và t ch c thành công k ni m 50 năm chi n th ng i n Biên Ph , 50 năm gi i phóng th ô, 60 năm thành l p Quân i nhân dân VN và H i ngh c p cao á- Âu l n th 5 (ASEM-5) t o cho nư c ta m t v th m i, ư c th gi i ánh giá cao. Nh ng thành t u ó th hi n nh ng n l c to l n vư t qua khó khăn c a nhân dân và các DN, trong ó có s óng góp quan tr ng c a giai c p công nhân và t ch c C VN. Tuy nhiên, t c tăng trư ng kinh t cao nhưng chưa th t v ng ch c; ch s giá tiêu dùng v n m c cao; qu n lý Nhà nư c trên m t s lĩnh v c còn nhi u b t c p; tình tr ng t i ph m và TNXH chưa gi m; TNGT nghiêm tr ng v n gia tăng; k cương chưa nghiêm c trong xã h i và trong b máy nhà nư c…Nh ng y u kém, khuy t i m trên có ph n trách nhi m c a cán b , CNVCL và các c p C . Tình hình vi c làm c a CNL : Trong năm, nhi u KCN t p trung cùng hàng v n DN m i ư c thành l p và th trư ng xu t khNu lao ng ư c m r ng, góp ph n t o thêm vi c làm cho hàng tri u lao ng. Tuy nhiên, hi n nay, nhi u ngành, a phương có t l lao ng không có ho c thi u vi c làm t 5%- 7%. nh ng DNNN ph i s p
 2. x p l i, s lư ng lao ng dôi dư chi m t l cao, bình quân hơn 20%; ngành giáo d c còn 10% giáo viên, kho ng 8 v n ngư i không t chuNn trong di n dôi dư, ch y u vùng sâu, vùng xa. Do s p x p l i các DNNN và hình thành m t s lĩnh v c s n xu t m i nên s chuy n d ch lao ng ngày càng nhanh gi a các vùng và các lĩnh v c, ang gây s c ép l n cho công tác qu n lý, s d ng lao ng nhi u DN thu c các t nh, TP l n, KCN t p trung, nh t là ngành may, da giày có s bi n ng lao ng r t cao, bình quân 20%/năm, th m chí có nh ng DNNQD t i 50-60%/năm, ch y u là di chuy n qua l i gi a các DN trong ngành. Ti n lương c a cán b , CNVCL : Khu v c HCSN thu nh p n nh theo thang b c lương; khu v c SXKD, thu nh p còn khác nhau và chênh l ch gi a các ngành, ngh , gi a DN trung ương và a phương, gi a kinh t qu c doanh và NQD. Do s tăng giá tiêu dùng hàng năm, th c t thu nh p c a ngư i lao ng DN có v n TNN v n chưa ư c tính h s qui i USD ra ti n vi t cho phù h p, nên thu nh p th c t c a ngư i lao ng th p hơn so v i nh ng năm trư c ây. Không ít DNNN thu c a phương qu n lý, do SXKD khó khăn, m c lương bình quân hàng tháng c a ngư i lao ng r t th p, th m chí th p hơn lương t i thi u. V n còn nhi u nơi tr lương cho giáo viên m m non ngoài biên ch , giáo viên nông thôn, vùng c bi t khó khăn dư i m c t i thi u. Ch lương m i chưa ư c th c hi n cũng gây tâm lý băn khoăn, lo l ng trư c s tăng giá nói chung. Do nhi u nguyên nhân khác nhau, h u h t các DN làm xây d ng cơ b n b n ng v n r t l n, ã làm gi m ti n lương th c t c a ngư i lao ng, nhi u nơi m y tháng li n công nhân không có lương. Nhà và i u ki n s ng c a CNL ang là v n r t b c xúc các t nh, thành ph l n, các KCN t p trung, có ông CNVCL . Vi c qui ho ch, xây d ng các KCN chưa g n v i vi c xây d ng nhà và các công trình phúc l i ph c v công nhân, khi n a s công nhân ph i t thuê ch , s ng và sinh ho t trong nh ng khu nhà tr t m b , là nh ng y u t phát sinh t n n xã h i, gây m t tr t t an ninh, an toàn xã h i. M c dù ã có Ngh nh 71 c a Chính Ph nhưng nhi u nơi không có chính sách ưu ãi v thu , giá t, vay v n…vì v y, càng nhi u KCN ra i thì s c ép v nhà cho CN càng l n. i s ng văn hoá, tinh th n c a CNVCL các cơ quan, ơn v , DNNN tương i t t. các DNNQD và các KCN nhìn chung chưa t t. M t s nơi C ã c g ng t ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao t i các DN, nhưng chưa áp ng yêu c u c a ngư i lao ng. áng chú ý là các KCN có ông CNL , các nhu c u chính áng v h c t p nâng cao trình văn hoá, tay ngh , vui chơi gi i trí, d ch v … chưa ư c nhà nư c và DN quan tâm. Do th i gian ngh r t ít nên nhi u ngư i không ư c tham gia các sinh ho t văn hoá tinh th n lành m nh, ti m Nn nhi u nguy cơ d n n tha hoá m t b ph n ngư i lao ng và ang làm phát sinh nhi u tiêu c c. S m t cân i v gi i, nam ít, n nhi u trong các DN ngành d t- may cũng nh hư ng n vi c xây d ng tình yêu, h nh phúc gia ình. m t s DN ã có hi n tư ng ch DN là ngư i nư c ngoài lôi kéo, d d CNL tham gia l p h i, ho t ng truy n o trái phép. i u ki n và môi trư ng làm vi c: Bên c nh nhi u DN quan tâm c i thi n i u ki n làm vi c v n còn không ít DNTN và DN có v n TNN, i u ki n và môi trư ng làm vi c c a ngư i lao ng chưa t t, có nh ng hành x làm x u quan h lao ng, vi
 3. ph m pháp lu t lao ng, ph bi n là: Kéo dài th i gian làm vi c, nh m c lao ng cao, tăng cư ng , tăng ca tri n miên; không công khai ơn giá ti n lương, không nâng lương, nâng b c, ph t tr ti n lương, không tr lương ng ng vi c; qu n lý lao ng kh c nghi t, i x thô b o, ch i m ng, ánh, nh c m ngư i lao ng; sa th i, k lu t, ch m d t H L tuỳ ti n… Tình tr ng vi ph m pháp lu t v BHXH x y ra t t c các t nh, TP, ngành ngh trong c nư c v i m c khác nhau. Qua công tác ki m tra t t c lo i hình DN, phát hi n hàng tri u ngư i lao ng thu c di n b t bu c nhưng chưa tham gia BHXH, th t c thanh toán BHXH i v i ngư i lao ng còn rư m rà. Nhi u DN NQD ch óng BHXH r t tư ng trưng và i phó b ng cách ch óng cho ngư i lao ng v i m c lương th p. Tình tr ng chi m d ng, n ng BHXH khá ph bi n, gây khó khăn và thi t thòi cho ngư i lao ng. i n hình như: TP H Chí Minh, qua giám sát c a H ND thành ph t i 1 DN là Cty KWang Nam, 100% v n Hàn Qu c, ã phát hi n su t 10 năm qua ch óng BHXH cho 400/1350 công nhân, n nay n BHXH lên t i g n5t ng, T ng Cty giày Hi p Hưng n 9 t ng; h t quí III/2004, Hà N i, t ng s ti n n lên t i 142,8 t ng; Bình Dương, t ng s ti n n BHXH toàn t nh là 80,2 t ng; Th a Thiên Hu các DN n hơn 25 t ng; các DN kh i nông- lâm trư ng trong c nư c ang n BHXH 130 t ng và có 15,3% CNL trong danh sách không ư c óng BHXH… Nguyên nhân c a tình hình trên là do nhi u ngư i s d ng lao ng c tình lách lu t và tìm m i cách lNn tránh nghĩa v óng BHXH b t bu c ho c chi m d ng ti n óng BHXH; có DN s n xu t kinh doanh thua l , không kh năng óng BHXH; công tác ki m tra, thanh tra chưa thư ng xuyên và ch tài x ph t vi ph m chưa m nh và thi u k p th i nên chưa có tác d ng răn e. Các c p C yêu c u BHXH công khai n i dung s d ng ti n thư ng, m c lương c a ngành BHXH. Tình hình tranh ch p lao ng và ình công: Tính n ngày 31/12/2004, c nư c ã x y ra 110 cu c ình công. Trong ó, 78 cu c thu c khu v c DN có v n TNN (chi m 70,9%), 30 cu c thu c khu v c DNNQD (chi m 27,3%), DNNN 02 cu c (chi m 1,8%). a bàn x y ra ình công ch y u t i TP. H Chí Minh (44 cu c, chi m 40%), ng Nai (28 cu c, chi m 25,6%) và Bình Dương (11 cu c, chi m 10%), các t nh, thành ph khác (27 cu c, chi m 24,4%). Các DN có v n u tư c a ài loan, Hàn Qu c x y ra nhi u cu c ình công nh t ( ài loan: 35 cu c, chi m 31,8%; Hàn Qu c: 25 cu c, chi m 22,1%). Nguyên nhân ch y u c a các cu c ình công u b t ngu n t m c ích kinh t và thu c quan h lao ng, do ngư i s d ng lao ng vi ph m pháp lu t v H L , nh m c lao ng, ti n lương, th i gi làm vi c ngh ngơi, ch BHXH, BHYT, an toàn v sinh lao ng, kéo dài th i gian th vi c, nh m c lao ng quá cao, t ch c làm thêm gi liên t c, n lương, ch m tr lương, ph t tr lương, ngư i lao ng ph i làm vi c trong môi trư ng, i u ki n không m b o theo quy nh c a pháp lu t v v sinh, an toàn lao ng…T t c các cu c ình công u không úng trình t qui nh c a pháp lu t. Tư tư ng, tâm tr ng c a CNVCL : M c dù tình hình trong nư c còn nhi u khó khăn, th gi i và khu v c có nhi u di n bi n ph c t p, nhưng tuy t i a s CNVCL luôn tin tư ng vào ư ng l i i m i c a ng, gi v ng quan i m l p trư ng giai c p công nhân, góp ph n tích c c gi v ng n nh và phát tri n t nư c. CNVCL ngày càng có ý th c t h c t p, nâng cao trình h c v n, ngh nghi p và
 4. tìm ki m vi c làm lo cho cu c s ng gia ình và óng góp cho xã h i. Lo ng i s phân hoá giàu nghèo ngày càng l n và di n ra nhanh chóng. B t bình v i tình tr ng quan liêu, c a quy n, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhi m c a m t b ph n cán b , công ch c nhà nư c thoái hoá, bi n ch t. Lo l ng v ti n lương, vi c làm, nhà t, giá c tăng cao, thu nh p không n nh, i s ng khó khăn; t n n xã h i và tai n n giao thông ch m ư c kh c ph c. ng tình, ng h ng, Nhà nư c, các ngành ch c năng x lý kiên quy t các v tiêu c c nh m gi nghiêm k cương, phép nư c, c ng c lòng tin trong nhân dân. II- HO T NG CÔNG OÀN 1- Tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i IX C VN và y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c. oàn Ch t ch TL ã ch o nghiên c u biên so n 7 chuyên l n, t ch c các l p quán tri t Ngh quy t i h i IX C VN cho g n 800 cán b ch ch t trong toàn h th ng C . Trư ng i h c Công oàn ã t ch c 1 l p t p hu n cho cán b ch ch t m i chuy n sang làm công tác C ; 16 l p b i dư ng nghi p v C cho 1468 cán b . Nhi u L L t nh, thành ph , C ngành TW t ch c h c t p, tri n khai th c hi n Ngh quy t t i cán b C các c p, biên so n tài li u phù h p v i c i m c a a phương, ngành ph bi n n cơ s . Công tác tuyên truy n, giáo d c c a C các c p t p trung vào d p k ni m 75 năm ngày thành l p C VN (28/7/1929 – 28/7/2004) và các ngày l l n c a t nư c. H u h t L L các t nh, thành ph , C ngành TW, C c p trên cơ s u t ch c cho CNVCL h c t p các NQ 8,9,10 c a BCH TW (khoá IX), tư tư ng HCM, 5 bài giáo d c chính tr cơ b n, NQ i h i IX C VN, tuyên truy n v C và ph bi n Chương trình giáo d c pháp lu t trong CNVCL (giai o n 2003 – 2008), cùng nhi u chính sách, ch có liên quan tr c ti p n ngư i lao ng b ng nhi u hình th c như: Mít tinh, to àm, h i th o chuyên , t ch c thi tuyên truy n viên gi i v tư tư ng HCM, tìm hi u v GCCN và t ch c C ; ph i h p v i các phương ti n thông tin i chúng ăng tin, bài v phong trào thi ua c a CNVCL , v ho t ng và vai trò c a t ch c C VN trong th i kỳ i m i; t ch c g p m t cán b C qua các th i kỳ; trao huy chương “Vì s nghi p xây d ng t ch c C ” cho nhi u cán b ng, chính quy n, các cá nhân có nhi u óng góp vào s nghi p xây d ng và phát tri n t ch c C VN. Trong năm 2004, nhi u ho t ng VHTT di n ra sôi n i, r ng kh p, ư c t ch c t cơ s n ngành, a phương, khu v c, thu hút hàng tri u lư t ngư i tham gia, t o không khí vui tươi, lành m nh trong CNVCL . C các c p ã th c hi n t t vi c tuyên truy n v b u c H ND 3 c p, nhi m kỳ 2004 – 2009; tham gia v i M t tr n T qu c cùng c p hi p thương, l y ý ki n c tri, gi i thi u ngư i ng c ; ph i h p v i th trư ng cơ quan, ơn v t ch c cho CNVCL tìm hi u Lu t b u c H ND và các văn b n liên quan n công tác b u c , góp ph n vào thành công c a cu c b u c trên toàn qu c. TL ã t ch c t p hu n công tác tuyên giáo toàn qu c t i thành ph à N ng cho g n 200 cán b lãnh o các L L t nh, thành ph , C ngành Trung ương và C
 5. T ng công ty tr c thu c. Sinh ho t báo cáo viên khu v c phía B c ư c duy trì thư ng xuyên v i n i dung phong phú. Công tác tham gia xây d ng ng và h th ng chính tr luôn ư c các c p C quan tâm và ư c ông o CNVCL tham gia, góp ph n nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a t ch c ng; tham gia s p x p l i t ch c, b máy, tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính s nghi p và oàn th ; u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c; c i cách th t c hành chính cơ quan Nhà nư c; b i dư ng và gi i thi u hàng v n CNVCL ưu tú cho ng, như Hà N i có 2837 ngư i ư c k t n p ng, H i Phòng 2254 ngư i, B c Ninh 700 ngư i... K ni m ngày Qu c t ph n (8/3), Kh i nghĩa Hai Bà Trưng và ngày thành l p H i LHPNVN (20/10), các c p C ã có nhi u ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao; g p m t, to àm ôn l i truy n th ng v vang c a ph n VN, trao i kinh nghi m công tác v n ng ph n ; t ch c h i thi n công gia chánh; t ng quà; tuyên dương, khen thư ng nh ng ph n tiêu bi u trong lao ng s n xu t và xây d ng gia ình h nh phúc. Nhi u L L t nh, thành ph , C ngành TW ã m các l p t p hu n nâng cao ki n th c v gi i, pháp lu t, nghi p v công tác n công cho hàng nghìn n CNVCL và cán b C . TL ti p t c ph i h p v i T ng c c d y ngh th c hi n Chương trình Liên t ch v d y ngh cho CNL , tham gia t ch c H i thi tay ngh ASEAN oàn VN t k t qu cao; ph i h p v i B Giáo d c và ào t o trong công tác b túc văn hoá cho ngư i lao ng, v n ng ngư i s d ng lao ng t o i u ki n cho CNL tham gia h c t p nâng cao trình . Công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong h th ng C ư c quan tâm ch o, nh t là nghiên c u v công nhân và C , v các ch chính sách liên quan n quy n l i, nghĩa v c a CNVCL , v môi trư ng, ATVSL , góp ph n quan tr ng vào quá trình i m i n i dung, phương th c ho t ng C . oàn Ch t ch TL ã ban hành NQ v “ Ny m nh nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c C ”. Công tác báo chí, xu t b n ã bám sát nh hư ng chính tr , t p trung tuyên truy n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, v nh ng DN s n xu t kinh doanh gi i; i u tra, ph n ánh, u tranh v i nh ng v vi c tiêu c c và xu t các gi i pháp ch ng tiêu c c, b o v quy n l i h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng, ư c dư lu n xã h i và ngư i lao ng ng tình, ánh giá cao. Báo Lao ng ã ư c Th tư ng Phan Văn Kh i g i thư khen (24/7) vì ã góp s c cùng Chính ph Ny m nh c i cách hành chính qua lo t bài “Th t c hành chính, n i kh c a dân”. TL ã tri n khai th c hi n Ch th 42 c a Ban Bí thư Trung ương ng v “Nâng cao ch t lư ng toàn di n c a ho t ng xu t b n” cho g n 100 cán b C làm công tác báo chí, xu t b n và thông qua k ho ch nâng cao ch t lư ng các xu t b n phNm trong h th ng C c nư c, áp ng yêu c u c a CNVCL và b n c. Trư c tình hình TNXH ngày càng tăng (theo báo cáo c a 35 L L t nh, thành ph , s CNL ư c phát hi n nhi m HIV/AIDS là 646 ngư i và hơn 3000 ngư i nghi n ma tuý), TL ã ch o L L các t nh, thành ph t p trung tri n khai th c hi n chương trình phòng ch ng HIV/AIDS. Nhi u nơi ã t ch c t p hu n, t ch c h i thi, nói chuy n chuyên , thăm h i, ng viên các cơ s và nhân viên y t ang ph c v
 6. công tác phòng ch ng AIDS; ph i h p v i l c lư ng công an l ng ghép n i dung công tác phòng ch ng ma tuý v i vi c th c hi n chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m trong CNVCL . TL L VN và B Công An ã t ch c sơ k t 2 năm th c hi n K ho ch Liên t ch s 969 v công tác phòng ch ng ma tuý và ký k t K ho ch ph i h p giai o n 2004- 2005. K t qu 2 năm có trên 90% L L và CA t nh, TP ký k ho ch Liên t ch PCMT, hàng ngàn cán b C ư c t p hu n và trên 3 tri u lư t CNVCL ư c tuyên truy n v tác h i, cách phòng ch ng ma tuý. Nhân tháng hành ng phòng ch ng HIV/AIDS, TL ã phát hành g n 55.000 t g p, áp phích, s tay và nhi u tài li u tuyên truy n khác. Trong năm, các c p C tích c c tri n khai Pháp l nh dân s n oàn viên nh m nâng cao nh n th c v chính sách DS- KHHG . TL ph i h p v i H i ng Thi ua- Khen thư ng TW, Ban Tư tư ng- Văn hoá TW t ch c thành công Nh ng ngày h i “Bàn tay vàng- S n phNm vàng” chào m ng nh ng ngày l l n 2004- 2005, ti n t i i h i Thi ua toàn qu c l n th VII, nh m tôn vinh nh ng th gi i, nh ng s n phNm t ch t lư ng cao v i s tham d c a 200 DN anh hùng, tiêu bi u thu c 35 t nh, TP và 20 ngành TW, ng th i t ch c i b ng h n n nhân b nhi m ch t c màu da cam thu hút hàng v n ngư i tham gia. Ph i h p v i U ban An toàn giao thông qu c gia t ch c sơ k t m t năm th c hi n NQ Liên t ch v ph i h p v n ng CNVCL trong c nư c b o m TTATGT. Trong năm qua, các a phương t p hu n cho hơn 2000 cán b C và t ch c hàng trăm bu i tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, phát hành g n 50.000 tài li u v ATGT t i ngư i lao ng. Hơn 50% s C ngành TW và L L các a phương ã ưa n i dung b o m TTATGT vào ho t ng C . oàn Ch t ch TL ã ra Ngh quy t s 01/NQ-TL v “Nâng cao ch t lư ng ho t ng và qu n lý các nhà văn hoá lao ng” nh m ưa ho t ng c a h th ng Nhà văn hoá C tr thành trung tâm t p h p, giáo d c, ho t ng văn hoá th thao, vui chơi gi i trí và ào t o b i dư ng h t nhân cho phong trào cơ s , phù h p v i cơ ch th trư ng và i u ki n s ng, làm vi c, sinh ho t, nhu c u, nguy n v ng c a CNVCL thu c m i thành ph n kinh t . 2- Phong trào thi ua yêu nư c trong CNVCL l p thành tích chào m ng k ni m 75 năm thành l p C VN và các ngày l l n c a t nư c di n ra sôi n i, r ng kh p, góp ph n tăng trư ng kinh t , n nh chính tr , xã h i. Phong trào thi ua l p thành tích chào m ng k ni m 75 năm thành l p C VN và các ngày l l n c a t nư c ư c ông o CNVCL tích c c tham gia. Các phong trào thi ua: “Lao ng gi i, lao ng sáng t o”, “Gi i vi c nư c, m vi c nhà”, xây d ng i s ng văn hoá cơ s , phong trào xây d ng cơ quan, ơn v văn hoá, cu c v n ng xây d ng ngư i “Cán b , công ch c trung thành, sáng t o, t n t y, gương m u”… ã phát huy trí tu , tinh th n sáng t o c a CNVCL . Qua các phong trào thi ua, ã có hàng ch c v n công trình, s n phNm, sáng ki n ư c ư c ưa vào ng d ng, làm l i hàng trăm t ng, nhi u công trình ư c g n bi n chào m ng 75 năm thành l p C VN; t ch c g p m t t p th và cá nhân anh hùng lao ng th i kỳ i m i; trưng bày tri n lãm s n phNm ch t lư ng cao c a ngư i lao ng; t ch c ón nh n các ph n thư ng và danh hi u cao quý do Nhà nư c và TL trao t ng.
 7. TL cùng H i ng Thi ua Khen thư ng TW, ài truy n hình VN, ài ti ng nói VN, Báo Lao ng ph i h p t ch c Chương trình Vinh quang VN nh m tôn vinh nh ng t p th và cá nhân anh hùng, nh ng gương m t tiêu bi u óng góp cho s phát tri n t nư c trong th i kỳ m i. Các c p C ã ph i h p v i ngành NN- PTNT t ch c t ng k t phong trào CNVCL thi ua ph c v s nghi p CNH- H H nông nghi p và phát tri n nông thôn theo tinh th n NQ Liên t ch s 02/ NQLT/ TL - NN & PTNT. Qua 5 năm th c hi n ã kh ng nh nh ng óng góp quan tr ng c a t ch c C trong vi c th c hi n các chương trình, m c tiêu phát tri n toàn di n SX nông nghi p, xây d ng KTXH nông thôn. TL ã t ch c H i ngh Bi u dương n CNVCL kh c ph c khó khăn, lao ng gi i, nuôi con h c gi i nh m ng viên, khích l , tôn vinh nh ng t m gương tiêu bi u, n l c vư t khó, ph n u vươn lên hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao. Th c hi n Lu t Thi ua, khen thư ng, oàn Ch t ch TL ã ban hành Quy ch và Thông tri hư ng d n v công tác thi ua, khen thư ng c a t ch c C phù h p v i tình hình m i. Năm 2004 ( n 20/11), TL ã t ng 485 c thư ng các lo i, 4024 b ng khen c a BCH TL , 677 B ng khen và Huy hi u lao ng sáng t o. oàn Ch t ch TL ã ngh và ư c Ch t ch nư c t ng 22 Huân chương các lo i và Th tư ng Chính ph t ng c và B ng khen cho 39 t p th và cá nhân có thành tích xu t s c. 3- Công tác tham gia qu n lý, xây d ng, ki m tra, giám sát th c hi n lu t pháp, chính sách, tăng cư ng các ho t ng xã h i, gi i quy t vi c làm, chăm lo i s ng, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL . Trong năm qua, các c p C ã t ch c l y ý ki n óng góp xây d ng 15 d án lu t và nhi u chính sách, ch có liên quan tr c ti p n CNVCL và C như: Lu t Phá s n doanh nghi p, d án Lu t C nh tranh, Lu t Thu s d ng t; Pháp l nh v ình công và gi i quy t ình công…, tham gia nghiên c u, xây d ng các d th o văn b n v chính sách ti n lương m i và nhi u ngh nh, thông tư hư ng d n thi hành. oàn Ch t ch TL ã ch ng cùng m t s ngành h u quan tích c c tham gia gi i quy t m t s v n b c xúc có liên quan n vi c làm, thu nh p m t s lĩnh v c tr ng i m, ki m tra vi c thi hành B lu t lao ng 8 t ng công ty nhà nư c và 40 C CS. T p th oàn Ch t ch ã làm vi c v i C Giao thông v n t i VN k p th i ki n ngh Chính ph tháo g khó khăn n ng v n xây d ng cơ b n; làm vi c v i C Công nghi p VN, C Nông nghi p và Phát tri n nông thôn VN n m b t tình hình chung, ng th i ki n ngh v i Nhà nư c các chính sách có liên quan n i s ng CNVCL . Các c p C ã tích c c tham gia các Ban i m i DNNN trong vi c s p x p, chuy n i DN, nh m m b o nh hư ng, gi i quy t ư c nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình b trí, s p x p lao ng, b o m quy n l i cho ngư i lao ng. Trong năm ã tham gia s p x p 615 DNNN, xét tr c p cho hơn 30.000 lao ng dôi dư v i s ti n 892,4 t ng. Nhìn chung vi c gi i quy t ch cho ngư i lao ng trong quá trình s p x p l i DN ư c m b o, ngư i lao ng ng tình.
 8. TL và các L L t nh, TP, C ngành TW, C c p trên cơ s ã ti n hành kh o sát, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n qui ch dân ch cơ s . K t qu cho th y: t l m i h i CNVC DNNN t 91% và h i ngh CBCC các cơ quan, ơn v HCSN t 92%. M t s DN NQD và DN có v n TNN ã v n d ng cách th c, n i dung i h i CNVC DNNN t ch c H i ngh CNL , t o i u ki n cho ngư i lao ng ư c tr c ti p tham gia các lĩnh v c ho t ng c a DN. Tuy nhiên, vi c xây d ng và th c hi n qui ch dân ch cơ s chưa ng u, ch t lư ng còn h n ch . Vi c thương lư ng và ký TƯL TT gi a C v i ngư i s d ng lao ng ch t 64%, ph n l n còn r p khuôn theo quy nh c a B Lu t Lao ng, ch có 57% DN có qui ch ph i h p gi a C v i giám c. B u Ban TTND t 95% nhưng ho t ng còn hình th c, ít hi u qu . Các ho t ng xã h i c a C ư c Ny m nh trong các d p ngày l , t t, k ni m v i nhi u hình th c phong phú. i n hình là ho t ng c a Quĩ T m lòng vàng Lao ng, Chương trình “Góp t t v i ngư i nghèo ón Xuân 2004” và “Giúp các trư ng h p TNL và b nh ngh nghi p có nhi u khó khăn”, Chương trình “Ch tr mi n phí cho sinh viên nghèo thi i h c” c a Báo Lao ng ph i h p v i L L 12 t nh ng b ng sông C u Long. Th c hi n chương trình hành ng C tham gia xoá ói, gi m nghèo, nhi u L L t nh, TP, C ngành TW ã a d ng các ngu n v n vay, l p qu t s h tr , óng góp c a CNVCL t i cơ s và a phương như: Qu CEP c a L L TP H Chí Minh; chương trình h c b ng Nguy n c C nh c a các c p C thành ph ã ng viên, giúp hàng nghìn con em CNVCL vư t qua khó khăn, ph n u vươn lên. Ngoài ra, C các c p tích c c v n ng l y hàng tri u ch ký ng h và quyên góp ư c hơn 2 t ng giúp n n nhân b nhi m ch t c màu da cam, óng góp mua trái phi u Chính ph , mua công trái giáo d c, xây d ng nhà tình thương, tình nghĩa, qu n ơn áp nghĩa, qu vì ngư i nghèo… giá tr hàng trăm t ng; các c p C ã v n ng n CNVCL c nư c óng góp hơn 2,8 t ng tôn t o khu di tích l ch s n th Hai Bà Trưng Mê Linh, Vĩnh Phúc. Chương trình vay v n t Qu Qu c gia h tr vi c làm qua kênh TL ( n 15/11/ 2004), ã cho vay t ngu n v n m i và v n n h n thu h i 343 lư t d án v i s ti n 21,569 t ng, h tr gi i quy t vi c làm cho 8848 lao ng tham gia d án, t o vi c làm m i cho 7063 lao ng m i, trong s 6620 h vay. Quĩ “Vì n CNL nghèo” v i s dư hơn 200 t ng, ã cho 4 v n lư t ngư i vay phát tri n kinh t gia ình. Ngoài ra, các c p C nhi u L L t nh, thành ph còn th c hi n vi c b o lãnh, tín ch p cho ngư i lao ng vay v n s ti n hàng trăm t ng. H u h t các d án tri n khai u úng i tư ng, có hi u qu , không th t thoát v n. TL ã tham gia v i liên b Tài chính -L TBXH - Kho b c Nhà nư c - Ngân hàng Chính sách xã h i TW v m t s bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u vay v n c a CNVCL . H th ng 3 trư ng d y ngh và 42 trung tâm DVVL c a C ã ào t o, liên k t ào t o, b i dư ng tay ngh , hư ng nghi p cho hàng ch c ngàn ngư i. oàn Ch t ch TL ã ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng tư v n pháp lu t c a C và Quy ch t ch c, ho t ng c a Trung tâm tư v n pháp lu t C . Ho t ng c a 22 ơn v tư v n pháp lu t C (7 trung tâm, 10 văn phòng, 05 t ) ã góp ph n nâng cao hi u bi t, xây d ng ý th c ch p hành pháp lu t, b o m các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên và ngư i lao ng. TL ã ch ng và tích c c tham gia các ho t ng trong Tu n l qu c gia v ATVSL và PCCN l n th 6, t ch c t i thành ph C n Thơ. Trong d p này, các c p
 9. C nhi u a phương, ngành, cơ s ã cùng chính quy n ng c p ph i h p t ch c nhi u ho t ng như: tuyên truy n v ATVSL - PCCN trên các phương ti n thông tin i chúng; phát ng phong trào tr ng cây xanh, m b o c nh quan, môi trư ng nơi làm vi c, nhà xư ng Xanh - s ch - p; t ch c cu c thi “An toàn v sinh viên gi i”. ã có 31 L L t ch c mít tinh phát ng tu n l ATVSL , ph bi n hơn 11 nghìn áp phích, tranh c ng và g n 400 nghìn t g p v BHL . TL và nhi u ngành, a phương, cơ s ã m các l p t p hu n nghi p v công tác BHL cho hơn 200.000 cán b C và CNVCL ; th c hi n 2330 cu c t ki m tra và 2537 cu c ki m tra liên ngành; t ch c 72 cu c thi v ATVSL … Theo th ng kê chưa y , tính n 22/11/2004, c nư c ã x y ra 351 v TNL ch t ngư i, làm 373 ngư i ch t. Các t nh có nhi u TNL ch t ngư i là: TP. H Chí Minh 53 v , 54 ngư i ch t; Hà N i 26 v , 27 ngư i ch t; ng Nai 39 v , 39 ngư i ch t; Bình Dương 19 v , 19 ngư i ch t; Qu ng Ninh 15 v , 19 ngư i ch t; các ơn v thu c B Công Nghi p qu n lý ã x y ra 24 v , 28 ngư i ch t; Xây D ng 25 v , 26 ngư i ch t; GTVT 15 v , 21 ngư i ch t. TNL ch t ngư i do i n chi m g n 21%, ngã cao 15%, máy và thi t b g n 11%, v t rơi è 10% và x y ra trong DNNN hơn 50%, DNNQD hơn 46%. Trên th c t , s lư ng các v TNL còn l n hơn r t nhi u. Nguyên nhân ch y u d n n TNL là ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng vi ph m các quy nh v ATVSL (chi m hơn 88%); nhi u nơi ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng không ư c hu n luy n v ATL , nh t là s lao ng t do, h p ng th i v , ng n h n; công tác thanh tra, ki m tra không ư c ti n hành thư ng xuyên; tình tr ng vi ph m, nguy cơ d n n TNL không ư c phát hi n và ngăn ch n k p th i; vi c i u tra, xác minh, x lý vi ph m ch m, chưa có tác d ng giáo d c và ngăn ng a; m ng lư i ATVS viên m t s cơ s ho t ng kém hi u qu . Các oàn i u tra TNL ã ngh kh i t 09 v TNL nghiêm tr ng, trong ó riêng TP. H Chí Minh ngh kh i t 08 v . 4- Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên. Th c hi n Ngh quy t i h i IX C VN v Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên, TL ã kh o sát t i m t s t nh kinh t tr ng i m, nơi t p trung ông CNL và t ch c các cu c h i th o nh m tìm ra các gi i pháp th c hi n có hi u qu chương trình này. Các L L t nh, thành ph , C ngành TW, C c p trên cơ s ã xây d ng k ho ch toàn khoá, t ng năm và giao ch tiêu cho c p dư i, tích c c tuyên truy n, phát tri n oàn viên, thành l p C CS m i, c bi t khu v c kinh t NQD, có v n TNN, xã, phư ng, th tr n. M t s L L a phương ã tham mưu cho c p u ban hành NQ ho c ch th “V lãnh o, ch o công tác phát tri n oàn viên, thành l p C CS trong các DN, trư ng dân l p và C xã, phư ng, th tr n”, tranh th s h tr c a chính quy n cùng c p; t ch c h i th o, g p m t các ch DN trên a bàn… Theo k ho ch c a 76 L L t nh, TP, C ngành TW và C T ng Cty tr c thu c TL , n 08/11/2004, các c p C ã ăng ký trong nhi m kỳ 2003- 2008 s phát tri n m i 1.424.594 oàn viên. n nay, theo báo cáo c a 50 ngành, a phương, ã phát tri n m i ư c 341.198 oàn viên, t 110,16% k ho ch c nư c, 125,61% so k ho ch c a 50 ơn v báo cáo và 3146 C CS. S dĩ s oàn viên và C CS phát tri n chưa ư c nhi u nguyên nhân ch y u là do các ch DN né tránh thành l p C ; ph n l n DN có qui mô nh , v n ít; l c lư ng lao ng thư ng xuyên bi n ng, h u h t là h p ng th i v , chưa tha thi t tham gia t ch c C . ng th i, vi c tri n khai
 10. c a các c p C còn ch m và thi u ng b ; công tác tuyên truy n chưa ư c u tư úng m c; năng l c và trình c a cán b C CS còn nhi u h n ch , ph thu c gi i ch nên dè d t, ng i va ch m v i gi i ch khi quy n l i c a ngư i lao ng b vi ph m. M t khác, do thi u kinh phí và biên ch cán b nên nhi u a phương càng phát tri n oàn viên, thành l p t ch c C càng g p khó khăn. Vi c theo dõi, n m b t s lư ng oàn viên di chuy n và thôi không tham gia t ch c công oàn chưa ư c t ng h p k p th i. 5- Công tác xây d ng t ch c Công oàn. Công tác ào t o, b i dư ng, t p hu n cán b ư c TL và các c p C thư ng xuyên th c hi n. Hàng v n cán b , nh t là c p cơ s ư c t ch c h c t p nâng cao trình nghi p v công tác C . Bên c nh các l p t p hu n do các c p C t ch c, trư ng i h c C ã m nhi u l p ào t o, b i dư ng cho các cán b h i h c chính qui t p trung, h i h c t i ch c, lý lu n và nghi p v C . oàn Ch t ch ã ra ch trương c ng c , phân công nhi m v cho các trư ng C , nghiên c u xây d ng m t s trư ng C khu v c nh m t o nên s th ng nh t trong toàn h th ng th c hi n công tác ào t o, b i dư ng cán b úng hư ng, n nh, có ch t lư ng, hi u qu , góp ph n xây d ng i ngũ cán b áp ng yêu c u, nhi m v trong th i kỳ m i. TL ã thành l p Ban so n th o b tài li u hu n luy n cán b C CS th ng nh t n i dung hu n luy n trong h th ng C . TL ban hành quy nh v ho t ng C trong các công ty c ph n, t p trung vào các v n b c xúc như th c hi n quy ch dân ch , hình th c m i h i CNVC, b o v quy n l i ngư i lao ng trong công ty c ph n. Các L L t nh, thành ph , C ngành TW ã ki m tra, phân lo i C CS năm 2003. Tính bình quân chung, t l C CS t tiêu chuNn v ng m nh các t nh, thành ph , công oàn ngành TW t t 70% tr lên. Tuy nhiên, s C CS t tiêu chuNn v ng m nh ch y u t p trung doanh nghi p và cơ quan nhà nư c, còn nh ng C CS ngoài qu c doanh và nghi p oàn t t l th p; vi c ch m i m, ánh giá phân lo i nhi u nơi chưa ph n ánh úng th c ch t ho t ng C cơ s . Công tác t ch c, cán b c a h th ng C t ng bư c i vào n nh. Tuy nhiên, m t s nơi, công tác này còn g p nhi u khó khăn, vư ng m c v qui ho ch, qu n lý, luân chuy n cán b . Biên ch cán b chuyên trách C c p huy n quá thi u, ph n l n ch có 1- 2 ngư i, l i ph i m nh n nhi u công vi c khác do c p u ng phân công nên không th hoàn thành t t nhi m v , nh t là khi xây d ng và phát tri n C xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a i u l C VN. Cho n nay Ban T ch c TW chưa thông báo biên ch cán b C chuyên trách năm 2004 cho nhi u a phương. Ch ph c p cho cán b C CS a phương còn khó khăn do thi u kinh phí. M t s C ngành TW và L L t nh ph i h p chưa t t trong ch o C tr c thu c ngành óng t i a phương. T ch c và ho t ng c a C CS các DNNN ã CPH 100% g p nhi u vư ng m c, v th và vai trò giám sát c a C b gi m sút. Vi c bàn giao C CS thu c ngành TW ã CPH mà nhà nư c không gi c ph n chi ph i cho a phương qu n lý theo qui nh c a TL chưa ư c nhi u. Năm 2004, oàn Ch t ch TL ã làm vi c v i Th tư ng Chính ph , B Lao ng TBXH, Ban T ch c TW, Ban dân v n TW v tình hình CNVCL , k t qu ho t ng c a C và ki n ngh m t s v n l n liên quan n CNVCL , t o i u ki n cho
 11. công oàn tham gia qu n lý nhà nư c, s p x p l i DN theo tinh th n ngh quy t TW3; ngh x lý các DN tr n óng BHXH; tăng cư ng công tác thanh tra nhà nư c v BHL nh m h n ch tai n n lao ng và b nh ngh nghi p; chính sách ti n lương; chính sách nhà cho ngư i lao ng, c bi t là ngư i lao ng có thu nh p th p, lao ng trong các KCN, KCX; t ch c, qu n lý l c lư ng lao ng ang làm vi c nư c ngoài; t o i u ki n phát tri n công oàn NQD; chính sách ào t o cán b t công nhân. ng th i, oàn Ch t ch TL cũng ã ký k t Chương trình h p tác v i Phòng Thương m i và Công nghi p VN; NQ Liên t ch v Ph i h p hành ng b o v môi trư ng v i B Tài nguyên và Môi trư ng; Chương trình ph i h p ho t ng v Phát huy vai trò c a C trong vi c xây d ng và phát tri n kinh t t p th giai o n 2005- 2010. Nhi u L L t nh, TP ã t ch c h i ngh liên t ch ánh giá k t qu ph i h p ho t ng gi a L L v i UBND và các ngành, oàn th năm 2004, xây d ng chương trình ph i h p năm 2005, ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra vi c thi hành chính sách, pháp lu t t i nhi u cơ s . TL và m t s L L t nh, TP ã t ch c g p m t, i tho i v i các nhà u tư nư c ngoài, làm cho h hi u rõ hơn v t ch c C , t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a C CS. 6- Ho t ng i ngo i: Trong năm 2004, TL ã c 60 oàn v i 180 lư t cán b C các c p i công tác nư c ngoài và ón 58 oàn i bi u C các nư c v i 250 lư t cán b , chuyên gia vào thăm và làm vi c v i C VN. Các quan h qu c t song phương và a phương c a C VN ư c m r ng và tăng cư ng theo ư ng l i i ngo i c l p t ch , r ng m , a phương hoá, a d ng hoá, ch ng h i nh p qu c t . Thông qua các ho t ng qu c t , C VN ã tranh th trao i kinh nghi m ho t ng v i C các nư c và nh n ư c s ng tình, ng h , s h p tác, h tr v k thu t, tài chính c a C các nư c, c a t ch c lao ng qu c t (ILO), c a các t ch c phi chính ph (NGO), góp ph n nâng cao v th c a C VN, mang l i nhi u hi u qu thi t th c. 7- Ho t ng c a UBKT (UBKT có báo cáo riêng). 8- Công tác tài chính và ho t ng kinh t C . oàn Ch t ch TL ã tranh th s giúp c a B Tài chính cùng ch o các s tài chính, L L các t nh, TP m b o thu kinh phí C t k ho ch, góp ph n t o i u ki n cho t ch c C ho t ng. Tuy nhiên, tình tr ng th t thu tài chính v n còn x y ra khá ph bi n, thu kinh phí C khu v c NQD nhi u a phương ch t 20- 25%. Vi c qu n lý tài chính, tài s n C m t s nơi còn b buông l ng, chi tiêu chưa úng qui nh c a nhà nư c và c a TL . Ho t ng kinh t còn nhi u h n ch . Nhi u DN ho t ng kém hi u qu . Vi c chuy n i các DN, khách s n C sang công ty TNHH m t thành viên còn ch m. Tóm l i, năm 2004, vư t qua nhi u khó khăn, các c p C ã nhanh chóng tri n khai, c th hoá NQ i h i IX C VN vào th c ti n phong trào công nhân và ho t ng C . Ti p t c i m i n i dung, phương th c ho t ng, hư ng m nh v cơ s , vì quy n l i c a oàn viên và ngư i lao ng. T ch c C và CNVCL gi vai trò nòng c t trong các phong trào thi ua yêu nư c và các ho t ng xã h i; tích c c tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n pháp lu t, chính sách có liên quan n CNVCL và t ch c C ; chăm lo i s ng b o v l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên và ngư i lao ng. V n ng CNVCL tích c c tham gia xây d ng ng, Nhà nư c, u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c và các t n n xã h i. Ny
 12. m nh công tác phát tri n oàn viên, xây d ng t ch c C v ng m nh. Ho t ng C ã góp ph n quan tr ng vào vi c gi v ng n nh chính tr - xã h i, phát tri n kinh t t nư c. Ph n th hai NHI M V CH Y U C A CÁC C P CÔNG OÀN NĂM 2005 Năm 2005, năm cu i cùng th c hi n NQ i h i IX c a ng và k ho ch phát tri n KTXH 5 năm 2001- 2005 v i nhi m v còn l i r t n ng n , trong b i c nh qu c t và trong nư c có nhi u thu n l i an xen v i nh ng khó khăn, thách th c. Ti n trình h i nh p kinh t qu c t s t o cho nư c ta có thêm th và l c m i, thêm cơ h i thu hút u tư, m r ng th trư ng. Nh ó, nhi u ngành kinh t s phát tri n, t o thêm vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng. S chuy n i cơ c u kinh t òi h i ph i Ny m nh quá trình s p x p, i m i DNNN. S chuy n d ch lao ng gi a các thành ph n kinh t và l c lư ng lao ng khu v c kinh t NQD và DN có v n TNN s phát tri n r t nhanh. S có m t b ph n lao ng gi n ơn, trình th p m t vi c làm, s phân hoá giàu- nghèo, c nh tranh v lao ng gay g t hơn. Nhi u a phương s có nh ng chuy n i nhanh v cơ c u lao ng. i u ki n lao ng các ngành ngh , quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng d b xâm ph m hơn trong khi trình hi u bi t c a ngư i lao ng v pháp lu t, VHXH còn h n ch , tác phong và k lu t lao ng chưa cao, m i quan h lao ng s di n bi n ph c t p hơn. T tham nhũng, lãng phí và các TNXH còn di n bi n ph c t p. Năm 2005, năm th hai th c hi n NQ i h i IX C VN, năm có nhi u ngày k ni m và s ki n l n c a t nư c: 75 năm Ngày thành l p ng CSVN (3/2/1930- 3/2/2005), 30 năm Ngày gi i phóng hoàn toàn Mi n Nam th ng nh t t nư c (30/4/1975- 30/4/2005), 115 năm Ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2005), 60 năm Cách m ng tháng 8 (19/8/1945- 19/8/2005) và Qu c khánh (2/9/1945- 2/9/2005), i h i ng các c p ti n t i i h i ng toàn qu c l n th X, i h i Thi ua yêu nư c l n th VII. Tình hình trên t ra cho t ch c C yêu c u ph i i m i m nh m hơn n a trong t ch c và phương th c ho t ng theo tinh th n NQ i h i IX C VN, ng viên CNVCL c nư c ra s c ph n u góp ph n tăng trư ng kinh t , gi v ng an ninh chính tr - xã h i t nư c. Năm 2005, các c p C c n t p trung vào m t s nhi m v ch y u sau: 1- Phát ng phong trào thi ua yêu nư c trong CNVCL góp ph n tích c c th c hi n th ng l i m c tiêu KTXH năm 2005, chào m ng các ngày l l n c a t nư c, i h i ng các c p và i h i Thi ua toàn qu c l n th VII. - Quán tri t Ch th 39- CT/TW c a B Chính tr v “Ti p t c i m i, Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c, phát hi n, b i dư ng, t ng k t nhân i n hình tiên ti n” và Ch th s 31/2004/CT- TTg ngày 08/9/2004 c a Th tư ng Chính Ph phát ng t thi ua c bi t n h t năm 2005 nh m th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n KT-XH 5 năm 2001- 2005 và k ho ch năm 2005, thi t th c l p thành tích chào m ng các ngày l l n trong năm 2004- 2005 và i h i Thi ua toàn qu c l n th VII. G n t thi ua c bi t này v i i h i ng các c p.
 13. - Phát ng phong trào th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí g n v i phong trào thi ua lao ng gi i, lao ng sáng t o, Xanh, s ch, p, m b o ATVSL . Chú tr ng n i dung thi ua nâng cao năng su t lao ng, ch t lư ng s n phNm, ti t ki m nguyên, nhiên v t li u, h giá thành, m b o c nh tranh th ng l i th trư ng trong nư c và qu c t . Ti p t c duy trì và phát tri n phong trào “Thi ua liên k t ph c v s nghi p CNH, H H nông nghi p và phát tri n nông thôn”; ng viên CNVCL thi ua th c hi n chương trình ký k t liên t ch ph c v nông nghi p, góp ph n c ng c v ng ch c kh i liên minh công- nông- trí th c. Ti p t c ch o th c hi n phong trào “Gi i vi c nư c, m vi c nhà” và phong trào “Ph n tích c c h c t p, lao ng sáng t o, xây d ng gia ình h nh phúc” trong n CNVCL ; Ny m nh cu c v n ng xây d ng ngư i cán b , công ch c, viên ch c “Trung thành, Sáng t o, T n tu , Gương m u” t p trung vào c i cách hành chính, ch ng tham nhũng, tiêu c c. ăng ký và th c hi n nhi u công trình, s n phNm, sáng ki n, ti t ki m chào m ng các ngày l và s ki n l n c a t nư c. - Ch o th c hi n t t Lu t Thi ua, khen thư ng và Qui ch Thi ua, khen thư ng c a C . Tham gia xây d ng danh hi u, tiêu chuNn, chính sách, ch thi ua, khen thư ng phù h p v i c i m ngành, ngh t ng a phương, cơ s , nh m t o ng l c, th c s có tác d ng kích thích phong trào thi ua. - Nghiên c u xây d ng trình BCHTL v n “Tác ng c a quá trình h i nh p kinh t qu c t n CNVCL và vai trò c a t ch c C ”. - T ch c t t i h i thi ua các c p và i h i thi ua CNVCL toàn qu c. Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p VN xét và trao cúp cho 10 DNTN tiêu bi u năm 2004. 2- y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c CNVCL , nh t là trong d p i h i ng các c p và k ni m các ngày l l n c a t nư c, góp ph n xây d ng giai c p công nhân v ng m nh, áp ng yêu c u phát tri n m i c a t nư c. -M t sinh ho t chính tr r ng l n trong CNVCL và các c p C trong c nư c nhân d p k ni m các ngày l l n c a t nư c và chào m ng i h i ng các c p, i h i Thi ua yêu nư c l n th VII. Ki n ngh v i nhà nư c t ch c các l p t p hu n, tuyên truy n lu t pháp cho ch doanh nghi p h hi u và tôn tr ng pháp lu t Vi t Nam. T ch c các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, VHTT v i nhi u n i dung, hình th c phong phú, phù h p v i t ng lo i hình cơ s , t o không khí ph n kh i, sôi n i, tin tư ng trong CNVCL góp ph n nâng cao i s ng văn hoá cơ s trong DN và cơ quan, ơn v . - Tuyên truy n sâu r ng v C và nh ng thành t u, khó khăn, thách th c trong quá trình phát tri n c a t nư c, v tình hình chính tr , th i s trong nư c và th gi i. c bi t coi tr ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t cho CNVCL , nh t là CNVCL khu công nghi p t p trung, khu v c kinh t NQD, DN có v n TNN. - N m ch c tình hình tư tư ng, tâm tr ng, nguy n v ng c a ngư i lao ng, k p th i tham gia gi i quy t t t tranh ch p lao ng, tăng cư ng các bi n pháp phòng ng a ình công b t h p pháp; k p th i ph n ánh, ki n ngh v i ng, nhà nư c nh ng v n
 14. b c xúc liên quan t i CNVCL và C ; kiên quy t u tranh ch ng âm mưu “di n bi n hoà bình” c a các th l c thù ch … góp ph n gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Ti p t c t ch c h c t p 5 bài chính tr cơ b n, nh t là trong l c lư ng lao ng tr khu v c kinh t NQD và DN có v n TNN. - Tri n khai Ngh quy t s 02/NQ-TL ngày 05/10/2004 c a oàn Ch t ch TL v “ Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c C ”; g n công tác nghiên c u v i ng d ng k t qu nghiên c u vào th c ti n ho t ng C . - Ti p t c ch o th c hi n NQ Liên t ch s 01/ TL - UBATGTQG c a TL v i U ban An toàn giao thông qu c gia v tuyên truy n, v n ng CNVCL mb o TTATGT; ph i h p v i chính quy n t ch c ký cam k t, ưa n i dung th c hi n ATGT vào tiêu chuNn bình xét thi ua c a CNVCL và C CS. - B i dư ng i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n giáo d c và báo cáo viên c a các c p C . Phát tri n các c m văn hoá - th thao cơ s . C ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng các nhà Văn hoá Lao ng, câu l c b theo tinh th n NQ c a oàn Ch t ch TL . - Phát ng phong trào h c t p nâng cao trình h c v n, ngh nghi p, xây d ng tác phong công nghi p trong CNVCL , nh t là lao ng tr , áp ng yêu c u CNH, H H t nư c. - V n ng cán b , CNVCL tích c c tham gia xây d ng ng trong d p i h i ng các c p, ch ng xây d ng nhân s gi i thi u cán b C tham gia c p u các c p, nh t là c p cơ s . Ny m nh công tác tuyên truy n, phát tri n ng trong CNVCL theo tinh th n Ch th s 44/CT- TƯ c a Ban Bí thư v k t n p ng viên l p H Chí Minh nhân k ni m 115 năm ngày sinh c a Ngư i. Tham gia c i cách hành chính Nhà nư c, tích c c u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c và phòng ch ng TNXH, HIV/ AIDS. - Tri n khai xây d ng Trung tâm h i ngh và B o tàng công nhân. - S m tri n khai th c hi n Ngh quy t “C v i nhi m v nâng cao trình h c v n, ngh nghi p c a CNVCL áp ng yêu c u s nghi p CNH, H H t nư c”. 3- Ch ng nghiên c u, tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n pháp lu t, chính sách có liên quan tr c ti p n CNVCL và C , chăm lo i s ng, b o v l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL và y m nh các ho t ng xã h i c a C . - Tham gia xây d ng lu t pháp, chính sách ch có liên quan n CNVCL và t ch c C theo Chương trình c a Qu c h i năm 2005. - Ph i h p v i cơ quan ch c năng ki m tra, giám sát th c hi n B Lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung và Lu t C . - Nghiên c u, xu t, ki n ngh v i Chính ph và ch o các c p C tham gia v i chính quy n cùng c p trong vi c xây d ng, ban hành và th c hi n các chính sách v :
 15. vi c làm, ti n lương, BHXH, BHYT, b o hi m th t nghi p và chính sách xã h i khác; ào t o và ào t o l i ngh cho ngư i lao ng; xây d ng nhà cho ngư i lao ng có thu nh p th p. Phát hi n và ki n ngh s a i nh ng b t h p lý trong các chính sách, ch có liên quan tr c ti p v i ngư i lao ng, nh t là các chính sách khi th c hi n s p x p, c ph n hoá DNNN. - Hư ng d n, ki m tra vi c ký k t H L và TƯL TT, m i h i CNVC và H i ngh cán b , công ch c, xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s theo úng qui nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a TL . Xây d ng d th o N v Qui ch dân ch cơ s trong các lo i hình DN là Cty TNHH, công ty c ph n. Xây d ng tài li u hư ng d n m u v các Qui ch dân ch trong DNNN. Tri n khai th c hi n NQ4b c a BCHTL v “Nâng cao hi u qu ho t ng C tham gia xây d ng và th c hi n qui ch dân ch cơ s trong cơ quan, ơn v , doanh nghi p”. - V n ng CNVCL hư ng ng các ho t ng xã h i. Nâng cao hi u qu ho t ng vay v n t Quĩ qu c gia gi i quy t vi c làm, góp ph n gi i quy t vi c làm, xoá ói, gi m nghèo trong CNVCL và trong xã h i. - Tăng cư ng ki m tra công tác BHL . Ny m nh th c hi n các bi n pháp c i thi n i u ki n và môi trư ng lao ng nh m h n ch n m c th p nh t tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c “Tu n l qu c gia ATVSL và PCCN” l n th VII. Nghiên c u, xây d ng Ngh quy t c a Ban Ch p hành TL (khoá IX) v “ Ny m nh công tác BHL trong tình hình m i”. - Nghiên c u thành l p Trung tâm Thông tin pháp lý và Tư v n pháp lu t TL . Tri n khai công tác tr giúp pháp lý, tư v n pháp lu t mi n phí cho ngư i lao ng. Thành l p các Văn phòng tư v n pháp lu t, Trung tâm tr giúp pháp lý c a ngành, a phương theo hư ng d n c a TL . Tham gia xây d ng Pháp l nh ình công. Nghiên c u vi c C VN ph i h p v i C các nư c trong vi c b o v quy n l i h p pháp, chính áng c a lao ng VN làm vi c nư c ngoài. Nghiên c u, xây d ng Ngh quy t c a Ban Ch p hành TL v “ i m i công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t c a t ch c C ”. - Ch ng g p m t, i tho i gi a t p th ngư i lao ng v i th trư ng cơ quan, ơn v , ngư i s d ng lao ng và nhà u tư, xây d ng m i quan h lao ng hài hoà, n nh. Nghiên c u thành l p “Quĩ h tr C CS” giúp , b o v cán b , oàn viên C u tranh b o v quy n l i CNVCL . - Ny m nh các ho t ng tìm và t o vi c làm cho CNL và có các gi i pháp tích c c cùng các ngành ch c năng gi i quy t v n nhà , nâng cao m c hư ng th văn hoá, tinh th n cho ngư i lao ng. 4- T p trung ch o th c hi n chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên, thành l p C CS t t c các thành ph n kinh t , xã, phư ng, th tr n. - Chú tr ng tuyên truy n, v n ng phát tri n oàn viên, thành l p C CS các thành ph n kinh t , xã, phư ng, th tr n, nh t là khu v c DN NQD, trư c h t là nh ng DN có i u ki n. Ph n u năm 2005 k t n p m i ư c ít nh t t 25- 30 v n oàn viên. Vi c phát tri n oàn viên, thành l p C CS ph i coi tr ng c s lư ng và ch t lư ng, tuân th úng quy nh c a i u l C VN. T ch c rút kinh nghi m hơn 1 năm th c
 16. hi n chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên, t ng k t ho t ng C CS xã, phư ng… - Nghiên c u và th c hi n án qu n lý oàn viên. N m ch c s oàn viên, C CS phát tri n m i và s oàn viên b gi m sút do s p x p, chuy n i hình th c qu n lý, phá s n DN. - Nghiên c u s a i thông tri hư ng d n th c hi n i u l Công oàn Vi t Nam cho phù h p tình hình m i. 5- i m i n i dung, phương th c ào t o, b i dư ng cán b C . C ng c t ch c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a C CS. - Ti p t c xác nh n i dung, phương th c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a C NQD. Rút kinh nghi m ho t ng C trong các KCN, KCX; xác nh mô hình t ch c, n i dung, phương th c ho t ng trong các DNNN chuy n thành công ty c ph n. Hư ng d n ch c năng, nhi m v c a Ban Ch p hành C lâm th i theo i u 153 c a B lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung. T ng k t công tác xây d ng C CS v ng m nh các thành ph n kinh t - Nghiên c u ki n toàn, c ng c t ch c C c p huy n, th xã, TP tr c thu c t nh, nh t là các t nh mi n núi, tây nguyên, phù h p yêu c u nhi m v chính tr t nư c và phát tri n oàn viên, thành l p C CS. Xây d ng mô hình t ch c và phương th c ho t ng C công ty m - con, C trong các t p oàn kinh t . - Ti p t c Ny m nh vi c th c hi n Ngh quy t 5b c a BCH TL khoá VIII v xây d ng i ngũ cán b C , làm t t công tác quy ho ch, ào t o, b trí, ánh giá cán b . - Ch ng tham gia v i ng v cán b C ch ch t tham gia các c p u ng trong quá trình i h i ng b các c p. - T p trung ào t o, b i dư ng ki n th c, k năng ho t ng c a cán b C các c p, nh t là c p cơ s và cán b m i tham gia công tác C . Nghiên c u và ch o th c hi n vi c c ng c h th ng ào t o, b i dư ng cán b C trong c nư c theo ch trương c a oàn Ch t ch TL . i m i n i dung gi ng d y, nâng cao ch t lư ng gi ng d y c a các trư ng C . - Nghiên c u có m c ph c p trách nhi m cho cán b công oàn xã, phư ng, th tr n. 6- Công tác i ngo i. - Trên cơ s ư ng l i i ngo i c a ng, các c p C ch ng m r ng ho t ng i ngo i nhân dân cán b C ti p c n nhanh v i n n kinh t th trư ng và h i nh p kinh t khu v c, th gi i. - Ny m nh ho t ng i ngo i nh m tranh th h tr v chuyên môn, k thu t và tài chính trong vi c trao i kinh nghi m ho t ng; ào t o nâng cao trình cán b , nh t là v phương th c ho t ng trong n n kinh t th trư ng, kinh nghi m gi i quy t các m i quan h lao ng, góp ph n xây d ng t ch c C VN v ng m nh.
 17. 7- Công tác tài chính, kinh t . - Có bi n pháp qu n lý tài chính, tài s n, tích c c làm t t công tác thu kinh phí và oàn phí C , ch ng th t thu và th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và TL v trích n p, phân ph i, chi tiêu kinh phí. - Rà soát l i các cơ s làm kinh t c a C c ng c , s p x p l i theo úng quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a TL . M r ng quan h h p tác v i các ơn v kinh t trong và ngoài nư c. - T ch c ch o, th c hi n Ngh quy t c a Ban Ch p hành v “Công tác qu n lý tài s n, phát huy năng l c ho t ng c a các ơn v kinh t C ”. - Qu n lý ch t ch công tác u tư xây d ng cơ b n. - Trong qu n lý kinh phí ph i c bi t ti t ki m, ch ng tham nhũng, lãng phí, m b o thu, chi theo úng qui nh c a nhà nư c và c a TL . Tăng cư ng công tác ki m tra qu n lý tài chính i v i các c p C . Trên ây là nh ng n i dung ch y u trong năm 2005. T ng c p C c n c th hoá thành chương trình công tác cho phù h p v i c i m, tình hình, yêu c u th c ti n c a a phương, ngành, ơn v cơ s , có ch tiêu, n i dung, bi n pháp và nh th i gian ph n u th c hi n. i m i hơn n a phương th c ho t ng, i sâu i sát cơ s , ch ng b nh hành chính trong ch o phong trào, ưa phong trào CNVCL và ho t ng C nư c ta phát tri n m nh m , góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu KTXH c a t nư c. T/M. ĐOÀN CH T CH T NG LIÊN ĐOÀN LĐVN PHÓ CH T CH THƯ NG TR C ng Ng c Tùng
Đồng bộ tài khoản