Thông báo số 02/TB-VPCP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
5
download

Thông báo số 02/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 02/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến khảo sát vùng kinh tế ven biển Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 02/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG TRONG CHUY N KH O SÁT VÙNG KINH T VEN BI N MÓNG CÁI - H I HÀ - VÂN N, T NH QU NG NINH Ngày 15 tháng 12 năm 2008, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng n ki m tra tình hình th c hi n nhi m v kinh t xã h i và kh o sát vùng kinh t ven bi n Móng Cái - H i Hà - Vân n, t nh Qu ng Ninh. Cùng i v i Th tư ng có các ng chí Bí thư T nh y, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và lãnh o các B , cơ quan: Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , B Tư l nh B i Biên phòng; lãnh o các T p oàn và công ty: Công nghi p than - Khoáng s n Vi t Nam (TKV), Công nghi p tàu th y Vi t Nam (VINASHIN), Hàng h i Vi t Nam (VINLINE); Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam (BIDV); Công ty u tư phát tri n s n xu t H Long (BIM)... T i bu i làm vi c v i lãnh o huy n H i Hà và lãnh o thành ph Móng Cái, sau khi nghe các ng chí lãnh o a phương báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2008, phương hư ng, nhi m v năm 2009; ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan d h p; Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch o như sau: 1. Qu ng Ninh nói chung và vùng kinh t ven bi n Móng Cái - H i Hà - Vân n nói riêng là vùng t có ti m năng và l i th r t l n phát tri n thành vùng kinh t ng l c B c B . Ti m năng và l i th c a t nh Qu ng Ninh th hi n rõ r t nh t tài nguyên khoáng s n than d i dào, a hình có kh năng phát tri n c ng bi n và r t thu n l i cho công nghi p óng t u, có V nh H Long - di s n thiên nhiên th gi i và V nh Bái T Long gi u ti m năng phát tri n d ch v du l ch b n v ng. Qu ng Ninh có c a khNu qu c t Móng Cái và các c a khNu Hoành Mô, B c Phong Sinh là c a ngõ phát tri n quan h kinh t - thương m i gi a Vi t Nam v i Trung Qu c và các nư c ASEAN theo sáng ki n 2 hành lang, 1 vành ai kinh t . ng b , chính quy n và nhân dân t nh Qu ng Ninh ph i ph n u phát huy m nh m các ti m năng, l i th ó ưa Qu ng Ninh tr thành ng l c phát tri n cho c vùng kinh t tr ng i m phía B c (g m Qu ng Ninh, H i Phòng và các t nh ng b ng Sông H ng). Chính ph s quan tâm t o i u ki n Qu ng Ninh phát tri n, s Ny nhanh ti n xây d ng ư ng cao t c N i Bài - H Long; m r ng, nâng c p o n Qu c l 18 A Chí Linh - Bãi Cháy; u tư xây d ng c u Vân Tiên n i Vân n v i Tiên Yên và tuy n ư ng phía Tây o Cái B u. 2. T nh Qu ng Ninh c n t p trung th c hi n quy ho ch vùng Móng Cái - H i Hà - Vân n tr thành khu kinh t năng ng, bao g m thương m i, d ch v du l ch cao c p, công nghi p. Chính ph ã giao B Xây d ng ch trì nghiên c u quy ho ch liên vùng Móng Cái - H i Hà - Vân n phát tri n thành trung tâm kinh t ng l c, t o "cú hích" cho phát tri n vùng kinh t tr ng i m B c B .
  2. 3. i v i khu công nghi p - c ng bi n H i Hà, trư c yêu c u r t l n v v n t i hàng hóa trong nư c, m r ng quan h kinh t qu c t và khu v c, cũng như phát tri n h p tác toàn di n v i Trung Qu c thì vi c phát tri n khu công nghi p - c ng bi n H i Hà ph c v cho yêu c u giao lưu hàng hóa gi a các t nh trong nư c, làm c u trung chuy n hàng hóa gi a Vi t Nam v i Trung Qu c và các nư c ASEAN là i u h t s c c n thi t. T nh c n hư ng d n, giúp các nhà u tư khNn trương xúc ti n các d án theo quy ho ch ư c duy t, trong ó c n kh i ng s m các d án: c ng t ng h p container, nhà máy s a ch a tàu, nhà máy i n, nhà máy thép, h t ng khu công nghi p (bao g m c tuy n ư ng n i t khu công nghi p n c a khNu qu c t Móng Cái), kho ngo i quan... t o i u ki n thu n l i cho vi c Ny nhanh xây d ng khu công nghi p - c ng bi n H i Hà, Th tư ng Chính ph ng ý cho ch u tư các d án nêu trên ư c vay v n t Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam. T nh Qu ng Ninh c n ch o huy n H i Hà ch ng hoàn ch nh quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng h t ng ô th , nâng cao trình dân trí, phát tri n ngu n nhân l c, b o v môi trư ng sinh thái... nh m áp ng t t yêu c u khi khu công nghi p - c ng bi n i vào ho t ng, t o th và l c H i Hà phát tri n nhanh và b n v ng. 4. i v i Khu kinh t Vân n: Ph i t p trung xây d ng thành khu du l ch t ng h p cao c p theo án "Phát tri n kinh t - xã h i Khu kinh t Vân n" ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 786/Q -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006. ng ý cho l p d án xây d ng khu vui chơi gi i trí t ng h p quy mô l n trong ó có d ch v vui chơi có thư ng ph c v khách du l ch nư c ngoài. Trư c m t c n tri n khai d án xây d ng sân bay Vân n theo nguyên t c khuy n khích doanh nghi p u tư trên cơ s b o m quy n qu n lý c a Nhà nư c nh m thu hút khách du l ch qu c t t Trung Qu c và các vùng lân c n, ng th i có chính sách phù h p kêu g i u tư các d án h t ng du l ch tương x ng v i t m vóc di s n th gi i c a V nh H Long. Giao B Giao thông V n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan hoàn t t các th t c, báo cáo Th tư ng Chính ph s m phê duy t th c hi n. 5. i v i thành ph c a khNu Móng Cái T p trung xây d ng thành ph Móng Cái thành trung tâm thương m i hi n i g n k t v i H i Hà và Vân n thành vùng kinh t có s c b t m nh m trong giai o n phát tri n m i. Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s h t ng thương m i - du l ch ph c v cho ho t ng xu t khNu và thu hút khách du l ch như h th ng kho bãi, c a khNu, các trung tâm thương m i, trung tâm tri n lãm h i ch qu c t , Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i gi a Vi t Nam v i Trung Qu c và các nư c ASEAN. C n c bi t chú tr ng công tác qu n lý biên gi i, xây d ng biên gi i hòa bình h u ngh , gi gìn và phát tri n quan h t t p v i nư c b n Trung Qu c trên tinh th n xây d ng i tác chi n lư c, h p tác toàn di n theo phương châm 16 ch vàng và tinh th n 4 t t.
  3. Nhi m v năm 2009 r t n ng n và s ph i i m t v i nhi u khó khăn, ng b , chính quy n và nhân dân Qu ng Ninh ph i ph n u nhi u hơn, phát huy nh ng k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng h n ch t n t i, tranh th th i cơ, thu n l i, khai thác có hi u qu các l i th , ti m năng, cùng v i c nư c thúc Ny kinh t - xã h i ti p t c phát tri n b n v ng và ch ng h i nh p kinh t qu c t , ph n u hoàn thành m c tiêu ưa nư c ta tr thành nư c công nghi p theo hư ng hi n i vào năm 2020. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : KH& T, Tài chính, Ngo i giao, Giao thông V n t i, Công thương, Xây d ng, Tài nguyên & Môi trư ng, Công an, Qu c phòng; - T nh y, H ND, UBND t nh Qu ng Ninh; - Các T p oàn, T ng Công ty: Công nghi p than - Khoáng s n Vi t Nam, Công nghi p tàu th y Vi t Nam, Hoàng h i Vi t Nam; Ki u ình Th - Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, P; - Lưu: VT, NC(5).
Đồng bộ tài khoản