Thông báo số 0209/BTM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 0209/BTM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0209/BTM-DM về việc đăng ký hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 theo hình thức ký quỹ bảo lãnh đối với Cat. 620 (đợt bổ sung) do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0209/BTM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 0209/BTM-DM Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2006 THEO HÌNH THỨC KÝ QUỸ BẢO LÃNH ĐỐI VỚI CAT. 620 (ĐỢT BỔ SUNG) Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp số 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006; Căn cứ Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 hướng dẫn thực hiện ký quỹ/bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu; Theo thông báo số 0099/TM-DM ngày 21/3/2006 về việc cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006 theo hình thức ký quỹ bảo lãnh đối với Cat. 620 (đợt 1); Theo thông báo số 0192/BTM-DM ngày 18/5/2006 về điều chỉnh nguồn hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006; Bộ Thương mại thông báo dự kiến phân bổ hạn ngạch Cat. 620 như sau: 1. Do nguồn hạn ngạch của năm 2006 được bổ sung từ chuyển đổi vào, Bộ Thương mại thông báo số lượng hạn ngạch KQBL còn lại theo tỷ lệ thành tích năm 2005 dự kiến được Liên Bộ duyệt cấp tiếp tại danh sách đính kèm (tức là số hạn ngạch KQ/BL còn lại tương ứng với 5,13% thành tích của năm 2005). 2. Thương nhân có nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn số lượng hạn ngạch KQ/BL còn lại theo tỷ lệ thành tích năm 2005 nêu trên, đề nghị xác nhận lại nhu cầu và có văn bản gửi về Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại (có thể fax trước theo số 04.8262 439) chậm nhất là ngày 15/06/2006. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có văn bản xác nhận, Bộ Thương mại xem như thương nhân không có nhu cầu và sẽ chuyển vào nguồn tự động để cấp cho thương nhân khác. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN ĐHHN DỆT MAY Nơi gửi: - Bộ Công nghiệp; - Hiệp hội Dệt may Việt Nam; - Trang mạng Bộ Thương mại; - Tổ Giám sát; - Lưu VT, BDM (2) Nguyễn Đức Thanh
  2. DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN DỰ KIẾN ĐƯỢC DUYỆT CẤP KÝ QUỸ/BẢO LÃNH CAT. 620 (đợt II- bổ sung đợt I) Đơn vị: m2 Hạn Đã cấp ngạch Hạn Số ứng duyệt Hạn ngạch ngạch dự lượng trước, Tỷ lệ T Thành tích cấp visa duyệt cấp kiến HN ứng trừ vào duyệt d năm 2005 Số tự động cho duyệt trước hạn cấp (không tính lượng cho các thương cấp cho Phòng của ngạch KQBL K g Địa chỉ giao phần thành KQBL lô hàng nhân thương QLXNK năm tiêu đợt 1/ đ dịch tích do sử theo giao từ KQBL đợt 1 nhân KV 2006 để chuẩn thành th dụng ứng đăng ký 24/02/06 theo TB KQBL sử KQBL tích t trước HN của TN trở đi 0099/TM- đợt 2 - dụng theo TB 2005 2 năm 2006) theo TB DM ngày phần năm 0080/TM- (%) 0080/TM- 21/3/06 KQBL 2005 DM ngày DM ngày còn lại 14/3/06 14/3/06 549/73 Đường Xô Viết Nghệ Mill Tĩnh, P.26, Đồng Q.Bịnh Thạnh, Nai TP.HCM 1,208,356 725,000 663,047 54.87 61,967 5 73/1 Nguyễn Thái Bình, TX.Thủ Dầu HH Bình Một, Bình am Dương Dương 457,563 274,538 140,000 140,000 111,073 54.87 23,465 5 40 Bà Huyện Thanh Quan, P. Việt TP. 06, Q. 3, TP. HCM HCM 309,065 185,439 169,590 54.87 15,849 5 373C Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Tân TP. Q.Tân Phú, TP. HCM Hồ Chí Minh 5,969,069 4,073,000 819,742 192,638 192,638 2,262,955 54.87 306,106 5 407,387 35 30 25 Food 20 Gas 15 Motel 10 5 0 Jan Feb Mar Apr May Jun
Đồng bộ tài khoản