Thông báo số 0247/BTM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 0247/BTM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0247/BTM-DM về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường hoa kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0247/BTM-DM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0247/BTM-DM , ngày 26 tháng 06 năm 2006 THÔNG BÁO HƯ NG D N H SƠ C P PHÉP XU T KH U HÀNG D T MAY SANG TH TRƯ NG HOA KỲ Căn c Thông tư 03/2003/TT-BTM ngày 05/06/2003 hư ng d n vi c c p visa hàng d t may xu t kh u sang Hoa Kỳ theo Hi p đ nh D t may Vi t Nam - Hoa Kỳ; Ti p theo thông báo 0289/TM-DM ngày 3/3/2005 c a B Thương m i hư ng d n h sơ c p phép xu t kh u hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ, EU và Th Nhĩ Kỳ; Ti p theo Thông báo 0200/BTM-DM ngày 19/5/2006 c a B Thương m i đi u ch nh m t s quy đ nh t i Thông báo s 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 hư ng d n h sơ c p phép xu t kh u hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ, EU và Th Nhĩ Kỳ; Căn c th c ti n đi u hành h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ th i gian qua; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công nghi p và Hi p h i d t may Vi t Nam, B Thương m i thông báo đi u ch nh b sung m t s quy đ nh v h sơ và th t c c p phép xu t kh u hàng d t may t i Thông báo s 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 và Thông báo 0200/BTM-DM ngày 19/5/ 2006 c th như sau: 1. B sung đi m 1 t i Thông báo s 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 v h sơ xin c p phép xu t kh u: 1.9. Trư ng h p yêu c u thương nhân xu t trình m t ho c nhi u gi y t dư i đây đư c nêu c th t i các thông báo phân giao h n ng ch/văn b n tương ng cho t ng ch ng lo i hàng, cho t ng thương nhân. Các gi y t đó đư c quy đ nh như sau: a) T khai nh p kh u nguyên li u chính đã làm th t c H i quan và/ ho c hoá đơn tài chính mua nguyên li u chính do nhà s n xu t ho c nhà phân ph i c p (b n sao có d u “Sao y b n chính” do ngư i đ ng đ u c a thương nhân ký); Nguyên li u chính đư c hi u là m t ho c nhi u v t li u chính đ s n xu t ra ch ng lo i s n ph m đó như: v i chính, s i, bông, nh a, v.v... b) Báo cáo quá trình s n xu t gia công c a nhà s n xu t theo m u đính kèm thông báo này. c) H sơ quá trình c t may (b n sao y c a thương nhân) g m: s sách mà thương nhân đang th c hi n v các công đo n c t may, trong đó có các chi ti t như: b n giao th c hi n k ho ch c t, b n giao th c hi n k ho ch may trên các chuy n có lô hàng c n ki m tra.
  2. Trư ng h p nguyên li u chính c a lô hàng có ngu n g c chuy n s h i quan: Thương nhân b t bu c ph i xu t trình kèm theo H sơ quá trình c t may ch ng minh thương nhân tr c ti p s n xu t lô hàng liên quan; Trư ng h p hoá đơn tài chính mua nguyên li u chính không ph i do nhà s n xu t nguyên li u chính đó c p và không kh p th i gian s n xu t và xu t kh u thì thương nhân ph i g i kèm b n sao y hoá đơn tài chính c a nhà cung c p/s n xu t cho lô hàng liên quan, ch ng minh tính h p lý v s lư ng, ch ng lo i, th i gian và thương nhân trung gian; Trư ng h p c n thi t, Phòng QLXNK báo cáo Ban ĐHHHN D t may ti n hành ki m tra xác minh v i h i quan/nhà s n xu t/nhà cung c p liên quan; 2. Đi u ch nh, b sung đi m 2 t i Thông báo s 0200/BTM-DM ngày 19/5/2006: Thay th kh th 2: “B toàn b kh “ đ i v i các lô hàng giao máy bay, ...hàng d t may xu t kh u tiêp theo”” b ng kh : “Đ i v i các lô hàng giao b ng đư ng hàng không, thương nhân đư c n p ch m b n sao T Khai h i quan hàng xu t kh u đã hoàn thành th t c H i quan trong vòng 5 ngày k t ngày đư c c p Visa/Export Licence. Sau th i h n trên, n u thương nhân không n p b n sao T khai H i quan hàng xu t kh u đã hoàn thành th t c H i quan do ngư i đ ng đ u thương nhân ho c ngư i đư c u quy n h p pháp ký tên, đóng d u, phòng Qu n lý Xu t nh p kh u khu v c s không c p visa//Export Licence cho các lô hàng d t may ti p theo.”. 3. Các quy đ nh các nêu t i Thông báo s 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 và 0200/TM- DM ngày 19/5/2006 không thay đ i và gi nguyên giá tr hi u l c. 4. Thông báo có hi u l c th c hi n k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Phan Th Ru
  3. Tên thương nhân: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ a ch giao d ch: Đ c l p - T do - H nh phúc Đ a ch cơ s s n xu t chính: Mã s XNK (Mã s H i quan): S Công văn: ..., ngày tháng năm 2006 Gi y ĐKKD s : C p ngày: Đi n tho i: Fax: Email: T ng thi t b : Phòng QLXNKKV: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH S N XU T, GIA CÔNG HÀNG D T MAY XU T KH U SANG HOA KỲ 1. Mô t v lô hàng: - Ch ng lo i hàng (Cat.): Mô t hàng hoá: (m t hàng, ch t li u v i....) - S lư ng: - S hi u đơn đ t hàng: Mã hàng: - S và ngày c a V n t i đơn: Ngày xu t kh u: 2. Mô t nguyên li u chính và quá trình s n xu t, gia công: a) Nguyên li u chính: Mô t Nư c T khai NK S Đ nh S S xu t lư ng m c lư ng lư ng nguyên li u chính kh u ho c hoá đơn c a c a Nhu SP đã s còn l i (nguyên tài chính mua TKHQ 1 sp c u d ng t c a li u trong nư c ho c cho 1/1/2006 TKHQ NK), HĐTC ... đ n ho c tên sp ngày.... HĐTC ngư i S Ngày c p tháng (ngày báo cáo) hoá đơn TC - Nguyên li u chính (v i/s i/bông/nh a....) - Bán thành ph m C ng
  4. b) Quá trình s n xu t/gia công: Mô t quá trình s n Th i gian Tên nhà s n xu t Đ a ch xu t/ gia công QTSX/GC -C t - May - Đóng gói Thương nhân cam k t và ch u trách nhi m v s li u báo cáo trên. NGƯ I Đ NG Đ U THƯƠNG NHÂN (Ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản