Thông báo số 04-BNV-C26

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Thông báo số 04-BNV-C26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 04-BNV-C26 về việc sửa đổ việc đổi bằng lái xe đối với người nước ngoài trong Thông tư 09-TT/BNV ngày 3/9/1988 của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 04-BNV-C26

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04-BNV-C26 Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1989 THÔNG BÁO C A B N I V S 04-BNV-C26 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1989 S A I VI C I L Y B NG LÁI XE I V I NGƯ I NƯ C NGOÀI TRONG THÔNG TƯ 09-TT/BNV NGÀY 3-9-1998 C A B N I V Thông tư 09-TT/BNV (C26) ngày 3 tháng 9 năm 1988 quy nh vi c c p b ng lái xe cơ gi i ư ng b và phi u ki m soát lái xe cho công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú, làm vi c trên lãnh th Vi t Nam. T i i m II m c A c a Thông tư quy nh: "Riêng i v i nh ng ngư i ã có b ng lái xe qu c t hay qu c gia còn giá tr thì không ph i d thi và ư c i ngay l y b ng lái xe cơ gi i ư ng b Vi t Nam sau khi ã qua l p b i dư ng theo quy nh i m4 trên". Công văn s 525 ngày 03-10-1988 c a T ng c c II, t i i m II, m c 3 hư ng d n th c hi n v n này ghi: " i v i ngư i có b ng ư c phép i ngay ph i qua l p b i dư ng: - 1 ngày gi i thi u, b i dư ng v lu t l giao thông. - 1 ngày hư ng d n th c hành lái xe trên ư ng". Sau mư i tháng th c hi n th y r ng nh ng quy nh trên ây, không c n thi t, trái v i t p quán Qu c t . Nay quy nh l i như sau: "Riêng i v i ngư i nư c ngoài ã có b ng lái xe qu c t hay Qu c gia còn giá tr thì không ph i d thi và ư c i ngay l y b ng lái xe Vi t Nam". Ngư i nư c ngoài mu n i b ng lái xe Qu c t hay qu c gia l y b ng lái xe Vi t Nam ph i có nh ng gi y t sau: 1. B n sao b ng lái xe kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t. 2. ơn xin i b ng lái xe theo m u quy nh: - i v i nhân viên c a các cơ quan i di n ngo i giao ph i có xác nh n c a cơ quan i di n ngo i giao và ơn ho c gi y gi i thi u c a C c ph c v ngo i giao oàn - B Ngo i giao.
  2. - i v i các chuyên gia ph i có gi y gi i thi u c a ơn v qu n lý chuyên gia. - i v i ngư i nư c ngoài không ph thu c hai di n trên thì ph i có gi y gi i thi u c a S ngo i v các t nh, thành ph , c khu. 3. Ba nh c 3 x 4 cm. B N i v thông báo các a phương bi t và th c hi n. Thông báo này có hi u l c t ngày ký. Ph m Tâm Long ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản