Thông báo số 06/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Thông báo số 06/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 06/TB-BYT về dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 06/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 06/TB-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 6 V DNCH CÚM A(H1N1) Th a y quy n B trư ng B Y t , Trư ng Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i. Ông Nguy n Huy Nga - C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng - Ngư i phát ngôn c a B Y t v lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng thông báo: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 01 ngày 5 năm 2009, theo thông báo c a T ch c Y t th gi i ã có 11 nư c chính th c thông báo ghi nh n 331 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): t i M 109 trư ng h p m c, trong ó 1 trư ng h p t vong; Mexico 156 trư ng h p m c, trong ó 9 trư ng h p t vong; Canada (34); Tây Ban Nha (13); Anh (8); c (3); New Zealand (3); Israel (2); Áo (1); Hà Lan (01), Th y s (01). Theo các ngu n tin t i s quán, B Y t các nư c và các ngu n tin khác, n 01/5/2009, 16 nư c khác ti p t c ghi nh n các trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1): Australia (91), Colombia (42), Chile (24), Pháp (20), Costa rica (18), Hàn Qu c (17), an M ch (5), H ng Kông – Trung Qu c (4), Ireland (3), Czech (3), Italia (1), Brasil (2), Scotland (2), Peru (1), Thái Lan (01), Ba Lan, Ph n Lan (1). T i Mexico có kho ng 2.547 trư ng h p m c, ít nh t 159 trư ng h p t vong. T ch c Y t th gi i ti p t c c nh báo i d ch m c 5 (t c là d ch ã x y ra trong ph m vi c ng ng t 2 nư c tr lên c a m t khu v c) và vi rút lây lan r t nhanh, có th t i m i qu c gia trên th gi i, i d ch ã c n k và khuy n cáo t t c các qu c gia trên th gi i ngay l p t c ho t hóa các hành ng phòng ch ng i d ch và c nh giác v i các d ch cúm và viêm ph i n ng. 2.T ngày 30/4/2009, T ch c Y t th gi i th ng nh t s d ng thu t ng cúm A(H1N1) thay “cúm l n A(H1N1)” mô t d ch hi n nay. T ch c Y t th gi i, T ch c Nông lương th gi i và T ch c S c kh e ng v t th gi i cùng ra thông báo th t l n ã ư c n u chín nhi t trên 70oC không là ngu n truy n b nh. Tuy nhiên, l n b m ho c ch t không ư c ch bi n s d ng làm th c ăn cho ngư i v i b t kỳ lý do nào. 3.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, th c hi n Công i n s 639/C -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng chính ph , B trư ng B Y t - Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i ã h p Ban ch o cùng v i các B /ngành, thành viên Ban ch o, ã ch o các B /ngành,
  2. UBND các t nh/thành ph xây d ng k ho ch c a B /ngành, a phương s n sàng phòng ch ng i d ch cúm ngư i; tăng cư ng các ho t ng ki m d ch y t biên gi i, giám sát ch t ch các trư ng h p cúm, viêm ph i n ng, c th n t ng ca b nh; thông báo k p th i di n bi n d ch trên th gi i và các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng; s n sàng cơ s v t ch t, trang thi t b , thu c i u tr phòng trư ng h p d ch l n x y ra. B Yt ngh các Giám c S Y t t nh/thành ph ph i có ư ng dây nóng, thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng ti p nh n thông tin v tình hình d ch cúm, ngư i dân ư c tư v n tránh hoang mang; các Trung tâm Y t d phòng c ngư i tr c, giám sát 24/24 các b nh vi n, các cơ s i u tr trên a bàn phát hi n s m ngay trư ng h p u tiên và x lý k p th i không d ch lây lan; các Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t g i danh sách nh ng trư ng h p v t vùng có d ch cho y t a phương theo dõi, ng th i g i v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng). B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Th c hi n t t 04 bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì cách ly v i m i ngư i và không n nơi t t p ông ngư i, t t nh t là nhà phòng cho ngư i khác không b m c b nh. 2.Ngư i dân không nên i n các vùng ang có d ch. N u b t bu c i n các khu v c này, ph i áp d ng các bi n pháp phòng h nghiêm ng t theo hư ng d n c a cán b y t nơi n. 3.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com. B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam./. TUQ. B TRƯ NG C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B Y T
  3. Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản