intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo số 0796/TM-XNK về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng áo len, áo nỉ (Cat 5) sang thị trường EU năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

65
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 0796/tm-xnk về việc ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng áo len, áo nỉ (cat 5) sang thị trường eu năm 2002 do bộ trưởng bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0796/TM-XNK về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng áo len, áo nỉ (Cat 5) sang thị trường EU năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0796/TM-XNK Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2002 THÔNG BÁO C A B THƯƠNG M I S 0796/TM-XNK NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C NG NG C P GI Y PHÉP XU T KH U T Đ NG Đ I V I M T HÀNG ÁO LEN, ÁO N (CAT.5) SANG TH TRƯ NG EU NĂM 2002 Th c hi n Thông tư Liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p s 25/2001/TTLT/BTN/BKHĐT/BCN ngày 09-11-2001 và s 02/2002/TTLT/BTN/BKHĐT/BCN ngày 28-2-2002, B thương m i thông báo: K t ngày 22-5-2002, các phòng qu n lý Xu t nh p kh u thu c B thương m i ng ng c p gi y phép xu t kh u t đ ng đ v i m t hàng áo len, áo n (cat.5) xu t kh u sang th trư ng EU năm 2002. Trư ng h p các lô hàng đã xu t kh u trư c ngày 22-5-2002 (ngày ký ch ng t v n t i) nhưng chưa làm th t c xin gi y phép xu t kh u s đư c c p gi y phép xu t kh u cho t i h t ngày 27-5-2002. Đ có cơ s giao s lư ng h n ng ch còn l i cho các doanh nghi p th c hi n, đ ngh các doanh nghi p đã ký h p đ ng xu t kh u m t hàng nêu trên sang th trư ng EU năm 2002 báo cáo (b ng văn b n) v B thương m i (V Xu t nh p kh u), 21 Ngô quy n, Hà N i ho c các S Thương m i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng và Đà N ng (đ i v i các doanh nghi p tr c thu c các thành ph trên) ch m nh t là ngày 27-5-2002 theo n i dung sau: Cat S lư ng đã xu t kh u S lư ng đã ký h p đ ng và k ho ch giao hàng t ngày 22-5-2002 đ n 31-12- Ghi sang EU t ngày 2002 chú 01/01/2001 đ n h t ngày 21-5-2002 Đã s n xu t ch giao Đã mua nguyên ph li u, Chưa mua nguyên ph hàng chưa s n xu t li u T ngày T ngày S Ngày Đơn S Ngày Đơngia S Ngày Đơngia HĐ 01/01/2001 01/01/02 lư ng giao giá lư ng giao theo lư ng giao theo bán ... ... hàng theo hàng h p hàng h p FOB h p đ ng đ ng hay đ ng HĐ 31/12/2001 21/5/02 gia công, khách hàng công nghi p TS (Giá h p đ ng: ghi rõ giá gia công hay giá bán FOB). Báo cáo trên g i kèm theo h p đ ng và ph l c (có ch rõ mã hàng, th i gian giao hàng và nư c nh p kh u).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Thương m i thông báo đ các doanh nghi p bi t và th c hi n. Mai Văn Dâu (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2