Thông báo số 09/1999/TM-XNK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
5
download

Thông báo số 09/1999/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/1999/TM-XNK về việc tái xuất gỗ nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành, để bãi bỏ Thông tư số 02/1999/TT-BTM ngày 12/10/1999 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/1999/TM-XNK

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1999/TM-XNK Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1999 THÔNG BÁO C A B THƯƠNG M I S 09/1999/TM-XNK NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C BÃI B THÔNG TƯ S 02/1999/TT-BTM NGÀY 12/01/1999C A B THƯƠNG M I Căn c văn b n s 364/CP-KTTH ngày 10/4/1999 c a Chính ph v viêc tái xu t g nh p kh u ; B Thương m i thông báo Thông tư s 02/1999/TT-BTM ngày 12/01/1999 c a B Thương m i hư ng d n vi c tái xu t kh u g tròn có ngu n g c nh p kh u h p pháp t Campuchia không còn giá tr hi u l c k t ngày 10/4/1999. Vi c tái xu t g nh p kh u h p pháp t nay đư c th c hi n theo văn b n s 364/CP-KTTH ngày 10/4/1999. Lương Văn T (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản