Thông báo số 09/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 09/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/BC-TLĐ về báo cáo tháng 02 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/BC-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/BC-TL Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2005 BÁO CÁO THÁNG 02 NĂM 2005 1. Tình hình ti n lương, ti n thư ng cho CNVCL trong d p T t Th i i m cu i năm 2004, v n tr ti n lương, ti n thư ng t t âm l ch ư c ngư i lao ng doanh nghi p r t quan tâm. H u h t các L L t nh, thành ph ã t p trung ch o công oàn c p cơ s ch ng tham gia v i ngư i s d ng lao ng xác nh m c thư ng cho CNVCL m b o công b ng, chính xác; k p th i gi i quy t khó khăn, vư ng m c liên quan n ch lương, thư ng khi DN có khó khăn v tài chính, nh m h n ch các tranh ch p có th x y ra. Ph n l n các DN ã c g ng trích ti n thư ng t t t o i u ki n cho ngư i lao ng ón t t vui v . Năm 2004, s n xu t kinh doanh c a i a s các DN tương i n nh và có bư c tăng trư ng, vì v y thu nh p bình quân c a ngư i lao ng tăng, nên thư ng trong d p t t cũng cao hơn so v i năm 2003. Do vi c chi tr lương m i trư c T t Nguyên án trên toàn qu c theo ch trương c a Chính ph chưa th c hi n ư c, d ki n ph i n gi a tháng 3/2005 m i hoàn t t nhưng nhi u a phương ã t m ng trư c ti n lương m i cho cán b , công ch c. oàn Ch t ch T ng Liên oàn ã ch o các c p công oàn th c hi n t m ng 1 tháng ti n lương hi n hư ng cho cán b công oàn. các ơn v hành chính, s nghi p ti n thư ng t t c a cán b , công ch c thư ng b ng 1 tháng lương. H u h t các DNNN u xây d ng quy ch tr lương và có k ho ch chi ti n thư ng trong d p t t. T i các DN, m c ti n thư ng có s chênh l ch khá l n gi a các DN, ngành, ngh và gi a các ch c v c a ngư i lao ng trong cùng m t DN, c bi t kh i DN NQD. Có DN thư ng cho cán b , nhân viên t i hàng ch c tri u ng/ngư i, nhưng cũng có DN lo m c thư ng vài trăm nghìn ng cho ngư i lao ng ã khá v t v . Ví d : Các DN thu c khu ch xu t, khu công nghi p c a TP. HCM: cán b qu n lý có m c thư ng bình quân t kho ng 5,8 tri u ng/ngư i, c a công nhân là 1,1 tri u ng/ngư i, v i nh ng ch c danh cao và k t qu công tác t t có ngư i ã ư c thư ng vài ch c tri u ng. Theo báo cáo c a ngành Công nghi p, thu nh p bình quân c a CNVCL t kho ng 1,8 tri u ng/ngư i/tháng, m c thư ng cao nh t kho ng 3 tri u ng/ngư i, th p nh t kho ng 100.000 ng/ngư i. Trong năm 2004, thu nh p bình quân c a công nhân ngành Cao su ã tăng 400.000 ng/ngư i/tháng, m c thư ng t t bình quân kho ng 8- 10 tri u ng/ngư i. Ngành Giao thông – V n t i, h u h t các ơn v u thư ng tháng lương th 13 và t m ng lương tháng 1/2005 cho ngư i lao ng, m c thư ng th p nh t là 500.000 ng, cao nh t là 5 tri u ng/ngư i. T i Hà N i, ti n thư ng T t cho ngư i lao ng bình quân 500.000 – 700.000 ng/ngư i, th p nh t kho ng 200.000 ng/ngư i. T i TP. HCM, m c thư ng bình quân kho ng 2,6 tri u ng/ngư i. T i ng Nai, m c thư ng cao nh t kho ng 14 tri u ng/ngư i, m c th p nh t là 300.000 ng/ngư i. Bình Dương, m c thư ng cao nh t là 2,5 tri u ng/ngư i và th p nh t là 100.000 ng/ngư i…
  2. Ngoài thư ng b ng ti n m t, nhi u DN có nh ng hình th c chăm lo khác r t phong phú như t ng quà t t b ng hi n v t, t o i u ki n cho công nhân ngh t t dài ngày hơn so v i quy nh c a pháp lu t lao ng; h tr vé tàu, xe ho c thuê phương ti n cho công nhân xa v ăn t t cùng gia ình, t ch c ti c h p m t cu i năm, t ch c vui chơi và t ng quà cho ngư i lao ng. Cùng v i ti n thư ng c a chính quy n, công oàn nhi u cơ quan, ơn v ã s d ng ngu n qu công oàn t ng quà t t cho oàn viên, thăm t ng quà các gia ình CNVCL nghèo… Lương, thư ng t t cao ã t o không khí ph n kh i ón xuân trong CNVCL c nư c, khuy n khích ư c ngư i lao ng n l c ph n u, song do th trư ng giá c sinh ho t tăng hơn 20% trư c khi Chính ph chi tr m c lương m i nên nh hư ng không nh n tư tư ng c a ngư i lao ng. Tuy nhiên, v n còn nhi u CNL không có ti n thư ng t t ho c m c thư ng r t th p, t p trung ch y u các nông lâm trư ng, DN ngoài qu c doanh, DN kinh doanh thua l , thi u vi c làm cho ngư i lao ng, các ơn v chuyên gia công s n phNm, khai khác khoáng s n, da giày… Tình tr ng DN vi ph m các quy nh c a pháp lu t, l i d ng vi c không ký H L sa th i CNL vào th i i m cu i năm v n ti p di n, gây nhi u b c xúc trong CNL như Công ty Thanh Bình A, Cty Golden Start Sài gòn (100% v n nư c ngoài), Cty TNHH i Sơn (TP. H Chí Minh)… Tình hình trên cho th y, các ngành ch c năng c n tăng cư ng ki m tra, x lý i v i các DN vi ph m pháp lu t lao ng và có bi n pháp ngăn ch n t trư c quy n l i c a ngư i lao ng không b xâm ph m. 2. Ho t ng xã h i c a các c p công oàn trong d p T t t D u Nhân d p T t t D u, các c p công oàn ã ch ng ph i h p v i chính quy n t ch c nhi u ho t ng xã h i thi t th c như t ch c các oàn i thăm, t ng quà và g p m t CNVCL có hoàn c nh khó khăn, CNL do yêu c u nhi m v ph i làm vi c trong nh ng ngày T t, gia ình CNL b tai n n lao ng… T ng Liên oàn ã t ch c các oàn i thăm, chúc T t công nhân các ơn v tr c ca trong êm 30 T t, ơn v quân i, CNL nghèo. H u h t các L L a phương, công oàn ngành TW u t ch c các oàn i thăm, t ng quà T t cho CNL . L L Bà R a - Vũng Tàu trao 200 su t quà cho CNL có hoàn c nh khó khăn, ph i h p v i các L L huy n, th xã, công oàn ngành a phương t ng 303 su t quà cho n n nhân ch t c da cam v i t ng s ti n 166 tri u ng. L L ng Nai t ng quà 140 gia ình CNVCL là n n nhân ch t c da cam, m i su t quà tr giá t 200 n 300 nghìn ng và cùng v i các L L huy n, C CS t ch c các oàn i thăm, chúc T t CNL làm vi c t i các KCN không v quê ón T t. L L Qu ng Ninh thành l p 7 oàn công tác i thăm, t ng quà cho gia ình CNL có hoàn c nh khó khăn, các ơn v làm nhi m v s n xu t, kinh doanh ph c v trong d p T t v i t ng s ti n 61 tri u ng. L L Bình Dương t ng trên 2.500 su t quà cho CNL v i t ng s ti n 150 tri u ng. Các c p công oàn t nh B c K n t ch c i thăm và t ng quà 189 CNVCL nghèo v i t ng s ti n 109 tri u ng; Phú Yên ph i h p v i chính quy n h tr thêm t 200.000 n 500.000 ng/ngư i cho CNVCL ón T t. Công oàn ngành Giao thông - V n t i trao 12 su t quà cho t p th CNL ang thi công ư ng H Chí Minh… Cũng trong d p này, các ho t ng g p m t, chúc T t và t ng quà cho ngư i nghèo, b nh nhân nghèo, gia ình thu c di n chính sách, gia ình có công v i cách m ng, Bà m Vi t Nam Anh hùng, tr em m côi, cán b lão thành cách m ng, cán b C ã ngh hưu, các ơn v quân i, các cơ s mi n núi, vùng sâu, vùng xa; trao nhà tình
  3. nghĩa, tình thương t ngu n óng góp c a CNVCL … ư c công oàn quan tâm th c hi n. Qu T m lòng vàng Lao ng t ch c “Chương trình 10.000 bánh chưng giúp b nh nhân nghèo ăn T t”. L L thành ph H Chí Minh trao 1000 su t quà v i t ng s ti n 150 tri u ng cho ngư i nghèo và bàn giao 191 căn nhà tình thương, 2 căn nhà tình nghĩa và 1 l p h c tình thương. L L k L k t ch c các oàn i thăm, chúc t t các n biên phòng, l c lư ng công an, b i và v n ng các ơn v , cá nhân ng h quà t t cho chi n s . L L Hà Nam trao 600 su t quà v i t ng tr giá 90 tri u ng cho gia ình chính sách, gia ình thương binh - li t s , Bà m Vi t Nam Anh hùng, cán b lão thành cách m ng, cán b C ã ngh hưu. L L Long An trao 79 su t quà v i t ng tr giá 20 tri u ng cho n n nhân b nh hư ng ch t c da cam. L L Hà Tây trao 200 su t quà v i t ng tr giá 20 tri u ng cho gia ình CNVCL b nhi m ch t c da cam. L L à N ng t ch c g p m t, trao 125 su t quà v i t ng s ti n 125 tri u ng cho n n nhân b nhi m ch t c da cam và CNL có hoàn c nh khó khăn. L L i n Biên t ch c i thăm và t ng quà các ơn v vùng sâu, vùng xa, ơn v quân i v i t ng s ti n 30 tri u ng. Các c p công oàn t nh Vĩnh Long v n ng CNVCL ng h xây d ng 4 căn nhà tình thương và t ng quà v i t ng s ti n 188 tri u ng cho nh ng h gia ình có hoàn c nh khó khăn; Phú Th ph i h p v i chính quy n i chúc T t và trao quà cho gia ình chính sách, gia ình n n nhân b nh hư ng ch t c da cam v i t ng s ti n 165 tri u ng; ng Tháp trao 841 su t quà cho gia ình chính sách, cán b hưu trí, ngư i nghèo, tr em b nhi m ch t c da cam v i t ng s ti n 107 tri u ng; Cà Mau cùng v i chính quy n v n ng CNVCL óng góp ti n xây d ng 101 căn nhà cho ngư i nghèo trư c T t Nguyên án và t ch c i thăm, t ng quà CNL nghèo, gia ình chính sách, n n nhân ch t c da cam v i t ng s ti n trên 1 t ng… 3. M t s ho t ng chăm lo, b o v quy n, l i ích h p pháp chính áng ngư i lao ng T ng Liên oàn ã t ch c h i th o góp ý ki n vào n i dung d th o Ngh nh c a Chính ph qui nh v t ch c và ho t ng c a thanh tra nhân dân, t p trung vào nh ng v n : T ch c, nhi m v , quy n h n và n i dung, phương th c ho t ng c a ban thanh tra nhân dân cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p và DNNN; trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v i v i ho t ng c a thanh tra nhân dân và v n m b o kinh phí, phương ti n ho t ng; vai trò c a công oàn trong t ch c, ch o ho t ng c a thanh tra nhân dân t i cơ s … ng th i ch o vi c t ch c l y ý ki n CNVCL góp ý d th o B lu t dân s s a i theo b n cương g i ý th o lu n do U ban Thư ng v Qu c h i ban hành và t p trung vào nh ng n i dung liên quan t i công oàn và CNVCL . ChuNn b cho Tu n l Qu c gia v An toàn v sinh lao ng - Phòng ch ng cháy n l n th 7 s di n ra t ngày 20 - 26/3/2005 t i Qu ng Ninh, T ng Liên oàn ã t ch c h i ngh th o lu n k ho ch tri n khai th c hi n Tu n l g n v i vi c Ny m nh th c hi n công tác tuyên truy n m c ích, ý nghĩa c a ATVSL và gương các i n hình tiên ti n v BHL ; tuyên truy n ho t ng c a Tu n l n CNL , qu n chúng nhân dân; t ch c các h i th o v ATVSL , ng th i quan tâm chăm lo n CNL b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. Trong tháng, trên a bàn c nư c ã x y ra 4 cu c ình công, gi m 12 cu c so v i cùng kỳ năm 2004. Trong ó, thành ph H Chí Minh x y ra 2 cu c, Vĩnh Phúc 2 cu c. Có 3 cu c x y ra t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (Hàn Qu c 2
  4. cu c, ài Loan 1) 1 cu c t i doanh nghi p NQD. Nh s ch ng tham gia tích c c c a công oàn cùng các c p chính quy n trong vi c ôn c, ki m tra, giám sát ch t ch tình hình gi i quy t lương, thư ng T t, tr c p khó khăn cho CNL nên so v i năm 2004, các cu c ình công, tranh ch p lao ng v lương, thư ng trong d p T t gi m nhi u (d p T t Giáp Thân x y ra 9 cu c ình công liên quan n lương, thư ng). Nguyên nhân x y ra ình công ch y u là do ngư i s d ng lao ng tăng th i gian làm thêm gi vư t quá qui nh, ch m tr lương; ngư i lao ng không ư c tham gia BHXH, BHYT… Ngay sau khi x y ra s vi c, công oàn ã ch ng ph i h p v i chính quy n, cơ quan ch c năng yêu c u ngư i s d ng lao ng gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo úng qui nh c a pháp lu t, v n ng CNL tr l i làm vi c. 4. K t qu 10 năm th c hi n Ngh quy t liên t ch s 187/NQ- CT- TL ngày 30 tháng 4 năm 1994 gi a T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam (1994-2004). Qua 10 năm, ư c s ch o thư ng xuyên c a lãnh o T ng Liên oàn, T ng c c Chính tr ; s năng ng, sáng t o c a các c p công oàn và các ơn v quân i, vi c th c hi n Ngh quy t liên t ch ph i h p ho t ng gi a T ng Liên oàn và T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam ã thu ư c nhi u k t qu góp ph n tuyên truy n, v n ng CNVCL , cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang th c hi n t t ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, nâng cao nh n th c v nhi m v xây d ng và b o v T qu c, h tr phát tri n s n xu t, m b o vi c làm cho ngư i lao ng, th c hi n chính sách h u phương quân i, cùng toàn dân th c hi n th ng l i Ngh quy t c a ng v “Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i”. Tuy nhiên, trong lãnh o, ch o và t ch c th c hi n chương trình ph i h p ho t ng m t s ơn v quân i v i các c p công oàn còn m t s t n t i: N i dung, phương th c ho t ng m t s cơ s chưa phong phú, sáng t o, có nơi còn mang tính hình th c, chưa c th hoá chương trình ph i h p ho t ng thành k ho ch, bi n pháp cho t ng ơn v , a phương. Vi c duy trì ph i h p ho t ng chưa thư ng xuyên, thi u quan tâm u tư chi u sâu tìm bi n pháp nâng cao ch t lư ng hi u qu c a công tác ph i h p; vi c trao i thông tin, sơ t ng k t rút kinh nghi m xây d ng và nhân r ng i n hình tiên ti n chưa k p th i. Cơ quan quân s a phương m t s nơi chưa th c hi n t t vai trò trung tâm ph i h p hi p ng v i các ơn v óng quân trên a bàn th c hi n chương trình ph i h p ho t ng; chưa phát huy ư c s c m nh t ng h p c a các ban ngành oàn th a phương cùng tham gia; ho t ng công oàn m t s nơi còn g p khó khăn, hi u qu th p. Nguyên nhân ch y u là do vi c ph i h p ho t ng tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c cho CNVCL , cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang chưa thư ng xuyên; nhi u nơi vi c ký k t và tri n khai ngh quy t còn mang tính hình th c; vai trò tham mưu c a cơ quan ch c năng giúp lãnh o chính quy n, c p u , ch huy m t s ơn v còn h n ch , chưa theo k p tình hình; công tác ôn c, ki m tra xây d ng mô hình ph i h p i m còn y u. góp ph n th c hi n th ng l i Ngh quy t TW 7, TW 8 khoá IX v “Phát huy s c m nh i oàn k t toàn dân t c” và “Chi n lư c b o v T qu c trong tình hình m i”, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và T ng c c Chính tr ti p t c ph i h p Ny
  5. m nh tuyên truy n, giáo d c nh m nâng cao nh n th c cho CNVCL , cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang v ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n nhi m v qu c phòng - an ninh trong tình hình m i; Ny m nh phát tri n kinh t – xã h i, b o m vi c làm cho ngư i lao ng, th c hi n chính sách xã h i c a ng và Nhà nư c. T p trung vào các n i dung: - Quán tri t sâu s c các quan i m, ch trương ư ng l i, chính sách c a ng, Nhà nư c v xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n chi n tranh nhân dân; th c hi n hai nhi m v chi n lư c xây d ng và b o v T qu c; k t h p phát tri n kinh t v i tăng cư ng qu c phòng an ninh. Quán tri t quan i m c a ng, Nhà nư c v xây d ng giai c p công nhân, t ch c công oàn v ng m nh, áp ng yêu c u s nghi p CNH – H H t nư c; chính sách i oàn k t toàn dân, phát huy tinh th n ch ng, tích c c c a m i bên trong xây d ng và t ch c th c hi n chương trình ph i h p. - Phát huy vai trò tham mưu, n m ch c tình hình, xây d ng n i dung, bi n pháp chương trình ph i h p úng, k p th i hi u qu . Quá trình ph i h p c n l ng ghép v i nh ng n i dung chương trình ư c ký k t v i các t ch c chính tr – xã h i khác, giúp cho chương trình ph i h p phong phú v n i dung, g n v i vi c th c hi n nhi m v chính tr c a ơn v , a phương. - Ch ng u tranh ch ng nh ng quan i m, nh n th c sai trái, nh ng m t tiêu c c trư c h t ngay trong t ng cơ quan, ơn v c a m i bên; tích c c ph i h p gi i quy t d t i m nh ng v n phát sinh trong t ch c ho t ng th c ti n. Th c hi n t t ch thông tin, ki m tra rút kinh nghi m; bi u dương khen thư ng k p th i nh ng ơn v cá nhân th c hi n t t chương trình ph i h p. T/L. OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN L VN CHÁNH VĂN PHÒNG Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản