Thông báo số 09/CT-KK-Đ4

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Thông báo số 09/CT-KK-Đ4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/CT-KK-Đ4 về việc mẫu chứng từ kế toán mới do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/CT-KK-Đ4

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU TP.H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 09/CT-KK-Đ4 TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO M U CH NG T K TOÁN M I Ngày 24 tháng 12 năm 2008 B Tài Chính ban hành thông tư s 128/2008/TT-BTC v vi c hư ng d n thu và qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c (NSNN) qua Kho b c Nhà nư c; Thông tư này so v i thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13-08-2003 và thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14-06-2007 hi n hành có m t s thay đ i như sau: 1/ Ch ng t n p ngân sách nhà nư c: là ch ng t thu NSNN do B Tài chính quy đ nh m u th ng nh t . - Gi y n p ti n vào NSNN đư c phát hành theo các hình th c : + Đ i tư ng n p NSNN t in ; + KBNN in và c p cho ngư i n p thu khi đ n n p ti n t i KBNN ; + Ngân hàng, cơ quan đư c u nhi m thu in và c p cho ngư i n p thu ; - Gi y n p ti n vào NSNN g m các lo i : + Gi p n p ti n vào NSNN (m u C1-02/NS thay th cho ph l c s 01,02 c a thông tư 80/2003/TT-BTC) ; + Gi y n p ti n vào NSNN b ng ngo i t (m u C1-03/NS thay th cho ph l c s 03,04 c a thông tư 80/2003/TT-BTC) . 2/ Gi y đ ngh hoàn thu /phí : Gi y đ ngh hoàn tr kho n thu NSNN s d ng m u 05/ĐNHT theo thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008, thay th m u 01/HTBT ban hành kèm theo thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14-06-2007 c a B Tài chính . 3/ Gi y đ ngh đi u ch nh thu ngân sách nhà nư c: th c hi n theo m u C1-07/NS c a thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008 . Tuy nhiên, m u ch ng t thu NSNN cũ v n ti p t c th c hi n song song v i ch ng t thu NSNN m i đ n h t quý 01/2009 ( theo công văn s 2737/KBNN-KT ngày 31-12-2008 c a Kho b c Nhà nư c v vi c hư ng d n s d ng m u ch ng t k toán) ./. KT.C C TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ C C TRƯ NG - Đăng trên website CT ; - CCT qu n huy n ; - Các phòng Ki m Tra ; - Lưu Tr n Ng c Tâm FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. Bieu mau
Đồng bộ tài khoản