Thông báo số 09/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Thông báo số 09/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với Ngân hàng thế giới về tính minh bạch và kế hoạch phòng chống tham nhũng đối với dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 09/TB-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I NGÂN HÀNG TH GI I V TÍNH MINH B CH VÀ K HO CH PHÒNG CH NG THAM NHŨNG I V I D ÁN PHÁT TRI N GTVT NG B NG B C B Ngày 03 tháng 01 năm 2008, t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v i Ngân hàng Th gi i (WB) v tính minh b ch và k ho ch phòng ch ng tham nhũng cho d án Phát tri n GTVT ng b ng B c B do WB tài tr . Tham d bu i h p g m có lãnh o V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , Thanh tra B , C c ư ng sông Vi t Nam và Ban Qu n lý các d án ư ng th y. Sau khi nghe ý ki n c a i di n WB và các ơn v tham d cu c h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. B GTVT cơ b n nh t trí v i các yêu c u v tính minh b ch và k ho ch phòng ch ng tham nhũng cho d án Phát tri n GTVT ng b ng B c B do WB xu t và cam k t s ph i h p ch t ch v i WB trong vi c chuNn b và th c hi n chương trình, k ho ch hành ng ch ng tham nhũng cho các d án s d ng v n ODA, trong ó có các d án v n WB. 2. B GTVT s thành l p Nhóm công tác chuNn b K ho ch hành ng ch ng tham nhũng cho các d án s d ng v n ODA mà B GTVT là cơ quan ch qu n và K ho ch hành ng ch ng tham nhũng c th cho d án Phát tri n GTVT khu v c ng b ng B c B . Thành ph n Nhóm công tác bao g m i di n c a V K ho ch u tư, V Tài chính, V H p tác qu c t , Thanh tra B , C c ư ng sông Vi t Nam và i di n c a WB, do lãnh o c a V K ho ch u tư làm trư ng nhóm. 3. Nhóm công tác s hoàn thành d th o k ho ch hành ng ch ng tham nhũng cho d án phát tri n GTVT khu v c ng b ng B c B trư c ngày 21 tháng 01 năm 2008 và hoàn ch nh xong trư c ngày 02 tháng 05 năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG
  2. Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Ngân hàng Th gi i t i Hà N i; - Các ơn v tham d h p; - Lưu VP. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản