Thông báo số 1010/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Thông báo số 1010/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1010/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1010/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 1010/TB-DPMT Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, n ngày 17/6/2009 ã có 35.928 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 76 qu c gia, trong ó có 163 trư ng h p t vong (Mexico: 108, M : 45, Canada: 4, Chile: 2 và các nư c Costa Rica, Dominica, Guatemala, Colombia: m i nư c có 1 ngư i). S ngư i m c cúm A(H1N1) v n ang ti p t c tăng t i nhi u nư c trên th gi i và trong khu v c. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 17/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 01 ca dương tính v i cúm A(H1N1), là trư ng h p nam 18 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam ngày 11/6/2009 trên chuy n bay NW1 t i sân bay Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Nh t B n. Sau khi v nư c b nh nhân cư trú t i Châu Thành, Ti n Giang và ang ư c cách ly, i u tr t i b nh vi n a khoa t nh Ti n Giang. Tính n ngày 17/6/2009, Vi t Nam ã có 27 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó có 15 trư ng h p ã ư c xu t vi n (14 trư ng h p TP. H Chí Minh và 01 trư ng h p Hà N i), không có t vong, các trư ng h p còn l i u ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i ch ng cách ly, tránh m i ti p xúc g n (dư i 1 mét) v i ngư i khác, c g ng h n ch ti p xúc v i ngư i xung quanh, áp d ng các bi n pháp phòng h theo hư ng d n. Khi có các tri u ch ng c a b nh như s t, ho, au h ng... thì ph i i khám và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. 2.Trong th i gian d ch ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t.
  2. 3.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng... thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 4.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: eo khNu trang, thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản