Thông báo số 1028/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Thông báo số 1028/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1028/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1028/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 1028/TB-DPMT Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n ngày 20/6/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo m i nh t c a T ch c Y t th gi i, n ngày 20/6/2009 ã có 44.287 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 94 qu c gia, vùng lãnh th , trong ó có 180 trư ng h p t vong. S ngư i m c cúm A(H1N1) v n ang ti p t c tăng t i nhi u nư c trên th gi i và trong khu v c. Theo Trung tâm d phòng và ki m soát b nh t t Hoa Kỳ, trong tu n t 13-19/6/2009, t i M ã ghi nh n thêm 3.594 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), 43 trư ng h p t vong, nâng t ng s m c cúm A(H1N1) t i M là 21.449 trư ng h p, 87 trư ng h p t vong. S t vong t i M ghi nh n trong tu n, b ng s t vong t u v d ch n tu n trư c và tích lũy s t vong b ng s t vong c a các nư c khác trên th gi i. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 20/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 03 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), c th như sau: - Trư ng h p th nh t là m t n lưu h c sinh Vi t Nam t i Anh, 21 tu i v Vi t Nam t i sân bay N i Bài lúc 19h45 phút ngày 15/6/2009 trên chuy n bay TG 684 c a hãng hàng không Thái Lan. - Trư ng h p th hai là m t ph n 37 tu i, qu c t ch Úc, v Vi t Nam t i sân bay Tân Sơn Nh t t M quá c nh Hàn Qu c trên chuy n bay OZ 731 ngày 18/6/2009. - Trư ng h p th ba là m t cháu gái 9 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam t i sân bay Tân Sơn Nh t t Úc trên chuy n bay VN 780 ngày 18/6/2009. Các trư ng h p trên hi n ang ư c cách ly và i u tr t i b nh vi n, s c kh e n nh. Cơ quan y t ã th c hi n x lý y t t i nhà gia ình b nh nhân và i u tra d ch t nh ng ngư i ti p xúc. Như v y, tính n ngày 20/6/2009, Vi t Nam ã có 38 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó 25 trư ng h p qu c t ch M , 9 trư ng h p qu c t ch Vi t
  2. Nam, 3 trư ng h p qu c t ch Úc, 1 trư ng h p qu c t ch Canada, lưu trú t i 8 t nh/thành ph g m: TP H Chí Minh: 20, ng Nai: 5, Ti n Giang: 3, B n Tre: 4, Vũng Tàu: 2, C n Thơ: 1, Khánh Hòa: 1 và Hà N i: 2 trư ng h p. Trong ó có 20 trư ng h p ã ư c xu t vi n (19 trư ng h p TP. H Chí Minh và 01 trư ng h p Hà N i), không có t vong, các trư ng h p còn l i u ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i i trên chuy n bay có ngư i dương tính v i cúm A(H1N1) v a ư c thông báo trên ph i t ch ng cách ly, theo dõi s c kh e, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân, n u th y có bi u hi n b nh như s t, ho, au h ng thì n ngay cơ s y t ho c g i i n tho i theo ư ng dây nóng trên a bàn ư c hư ng d n, x trí k p th i. 2.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì ph i i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 4.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản