Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10 về Danh mục các văn bản đã bị huỷ bỏ, thay thế trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1034/1999/TB-NHNN10 Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1999 THÔNG BÁO C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 1034/TB-NHNN10 NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1999 V DANH M C CÁC VĂN B N Ã BN HU B , THAY TH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Th c hi n "K ho ch T ng rà soát và h th ng hoá văn b n QPPL trong hai năm 1997 - 1998" ban hành kèm theo Quy t nh s 355/TTg ngày 28/5/1997 c a Th tư ng Chính ph và K ho ch th c hi n T ng rà soát và h th ng hoá văn b n QPPL do Ngân hàng nhà nư c ban hành, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c thông báo "Danh m c các văn b n ã b hu b ho c thay th trong ngành ngân hàng" ( ính kèm), bao g m: + 5 văn b n UBTVQH và Chính ph (2 Pháp l nh, 3 Ngh nh); + 69 văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c (61 Quy t nh, 1 Ch th , 3 Thông tư, 4 Công văn). DANH M C CÁC VĂN B N Ã BN HU B , THAY TH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (theo Thông báo s 1034/TB-NHNN10 ngày 27 tháng 10 năm 1999c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) I. VĂN B N C A UBTVQH VÀ CHÍNH PH : 1) Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 25/4/1990 ( ã ư c thay th b ng Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997). 2) Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty tài chính ngày 23/5/1990 ( ã ư c thay th b ng lu t Các T ch c tín d ng ngày 12/12/1997) 3) Ngh nh 20/CP ngày 1/3/1995 v t ch c và b máy c a Ngân hàng Nhà nư c ( ã ư c thay th b ng N 88/1998/N -CP ngày 2/11/1998 c a Chính ph quy nh v ch c năng, quy n h n và t ch c b máy c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam). 4) Ngh nh 58/CP ngày 24/9/1993 ban hành Quy ch vay và tr n nư c ngoài ( ã thay th b ng Ngh nh 90/1998/N -CP ngày 7/11/1998 ban hành Quy ch vay và tr n nư c ngoài).
  2. 5) Ngh nh 161/H BT ngày 18/10/1988 c a H i ng B trư ng ban hành i u l qu n lý ngo i h i c a nư c CHXHCN Vi t Nam ( ã ư c thay th b ng N 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i). II. VĂN B N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C: I. QUY T NNH: 1) Quy t nh s 77/NH-Q ngày 13/6/1991 ban hành th l tín d ng u tư xây d ng cơ b n trong k ho ch nhà nư c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q - NHNN1 ngày 30/9/1998). 2) Quy t nh 198/Q -NH1 ngày 16/9/1994 quy nh v th l tín d ng ng n h n i v i các t ch c kinh t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30/9/1998). 3) Quy t nh 270/Q -NH1 ngày 25/9/1995 ban hành th l cho vay ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q - NHNN1 ngày 30/9/1998). 4) Quy t nh 367/Q -NH1 ngày 21/12/1995 quy nh v th l tín d ng trung và dài h n i v i các t ch c kinh t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q - NHNN1 ngày 30/9/1998). 5) Quy t nh 199/Q -NH1 ngày 28/6/1997 s a i, b sung m t s i u c a th l tín d ng ng n h n ban hành kèm theo Quy t nh 198/Q -NH1 ngày 16/9/1994 ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30/9/1998). 6) Quy t nh 200/Q -NH1 ngày 28/6/1997 s a i, b sung m t s i u c a th l tín d ng trung và dài h n ban hành theo Quy t nh 367/Q -NH1 ngày 21/12/1995 ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30/9/1998). 7) Quy t nh 396/1997/Q -NHNN1 ngày 1/12/1997 ban hành Quy ch D tr b t bu c i v i ngân hàng và các t ch c tín d ng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh s 51/Q -NHNN1 ngày 10/2/1999). 8) Quy t nh 135/Q -NHNN1 ngày 11/4/1998 Quy nh t l và cơ c u d tr b t bu c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 52/Q -NHNN1 ngày 10/2/1999). 9) Quy t nh 52/Q -NHNN1 ngày 10/2/1999 v t l d tr b t bu c i v i các t ch c tín d ng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 191/Q -NHNN1 ngày 31/5/1999). 10) Quy t nh 02/NH-Q ngày 8/1/1991 v huy ng v n cho vay m b o giá tr b ng vàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 285/Q -NH14 ngày 10/11/1994). 11) Quy t nh s 59/Q -NH4 ngày 2/3/1995 v vi c tiêu hu s n phNm c bi t, các lo i gi y t có giá in h ng t i nhà in Ngân hàng I (ch có hi u l c t i m t th i i m nh t nh).
  3. 12) Quy t nh 18/Q -NH5 ngày 16/2/1994 ban hành th l cho vay v n phát tri n cho vay kinh t gia ình và cho vay tiêu dùng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30/9/1998). 13) Quy t nh s 185/Q -NH5 ngày 6/4/1994 ban hành quy ch d ch v c m c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30 tháng 9 năm 1998). 14) Quy t nh s 79/Q -NH5 ngày 21/3/1995 v xác nh n và cho phép áp d ng i u l NH T&PT Vi t Nam ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 349/Q -NH9 ngày 16/10/1997). 15) Quy t nh s 423/Q -NH5 ngày 23/12/1997 ban hành quy nh t m th i v t ch c th c hi n ki m toán i v i các ngân hàng thương m i c ph n ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 322/1999/Q -NHNN5 ngày 14/9/1999). 16) Quy t nh 272/1998//Q -NHNN5 ngày 12/8/1998 v vi c th c hi n ki m toán i v i các ngân hàng thương m i ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 322/1999/Q - NHNN5 ngày 14/9/1999). 17) Quy t nh s 39/ NH-Q ngày 5/5/1983 quy nh v i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 84/Q -NH6 ngày 25/3/1995). 18) Quy t nh 129/NH-Q ngày 21/9/1989 ban hành quy nh qu n lý qu nghi p v trong ngành Ngân hàng c a T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 19) Quy t nh s 113/Q -NH ngày 24/8/1991 ban hành quy nh v qu n lý, b o qu n, i u chuy n và giao nh n các lo i qu ti n trong ngành Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 20) Quy t nh 184/Q -NH ngày 10/10/1991 v ch qu n lý kho, qu trong ngành Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 21) Quy t nh 49/Q -NH ngày 12/3/1992 v quy nh thu nh n ti n m t b ng túi niêm phong c a khách hàng n p vào Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 22) Quy t nh 83/Q -NH6 ngày 23/4/1993 quy nh v qu n lý ti n gi y m u, và Ngân phi u thanh toán m u trong ngành Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 179/1999/Q -NH6 ngày 22/5/1999). 23) Quy t nh 69/Q -NH6 ngày 16/3/1994 Quy nh vi c thu h i và i ti n gi y, Ngân phi u thanh toán không tiêu chuNn lưu thông ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 249/1999/Q -NHNN6 ngày 15/7/1999). 24) Quy t nh s 99/Q -NH ngày 8/8/1994 quy nh v vi c v n chuy n hàng c bi t trong ngành NH ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 82/Q -NH6 ngày 23/3/1995).
  4. 25) Quy t nh 259/Q -NH6 ngày 22/10/1994 ban hành quy ch v nh n b o qu n tài s n quý hi m ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 26) Quy t nh 319/Q -NH ngày 21/12/1994 quy nh tiêu chuNn kho ti n và các phương ti n chuyên dùng m b o an toàn kho qu ( ã ư c thay th b ng Quy t nh s 15/Q -NHNN6.m ngày 9/9/1999). 27) Quy t nh 82/Q -NH6 ngày 23/3/1995 ban hành quy nh v n chuy n hàng c bi t trong ngành Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 28) Quy t nh 135/Q -NH6 ngày 6/5/1995 ban hành Quy ch tiêu hu ti n gi y rách nát, hư h ng và ti n ình ch lưu hành ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 81/1999/Q -NH6 ngày 10/3/1999). 29) Quy t nh s 84/Q -NH6 ngày 25/3/1995 ban hành quy nh v i u hoà ti n m t trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 46/1999/Q -NHNN6 ngày 5/2/1999). 30) Quy t nh 308/Q -NH ngày 31/10/1995 ban hành quy nh v qu n lý nghi p v và i u hoà ti n m t th c hi n trên máy vi tính ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 247/Q -NH6 ngày 14/7/1999). 31) Quy t nh 133/Q -NH8 ngày 13/7/1993 Quy nh v qu n lý và ho t ng i ngo i c a NHNNVN ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 237/1999/Q -NHNN8 ngày 8/7/1999). 32) Quy t nh s 203/Q -NH3 ngày 20/9/1994 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a th trư ng liên ngân hàng ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh s 101/1999/Q -NHNN13 ngày 26/3/1999). 33) Quy t nh 161/Q -NH7 ngày 8/6/1996 b sung, s a i m t s i m c a Thông tư 07 ngày 26/3/1994 hư ng d n vi c qu n lý vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p ( ã ư c thay th b ng Thông tư s 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999). 34) Quy t nh 186/NH7-Q ngày 16/12/1992 thành l p trung tâm mua bán á quý nguyên li u Hà N i ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 279/1999/Q -NHNN9 ngày 7/8/1999). 35) Quy t nh 234/NH7-Q ngày 16/12/1992 thành l p trung tâm mua bán á quý nguyên li u Thành ph H Chí Minh ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 280/1999/Q -NHNN9 ngày 7/8/1999). 36) Quy t nh 204/Q -NH7 ngày 20/9/1994 ban hành quy ch t m th i v tr ng thái ngo i h i i v i T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i h i ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 18/1998/Q -NHNN7 ngày 10/1/1998). 37) Quy t nh 205/Q -NH7 ngày 20/9/1994 v công b t giá h i oái c a ng Vi t Nam v i m t s ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 64/1999/Q - NHNN7 ngày 25/2/1999).
  5. 38) Quy t nh 206/Q -NH7 ngày 20/9/1994 ban hành quy ch xác nh, i u ch nh và công b t giá h i oái c a ng Vi t Nam v i m t s ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 64/1999/Q -NHNN7 ngày 25/2/1999). 39) Quy t nh 245/Q -NH7 ngày 3/10/1994 quy nh nguyên t c n nh t giá mua ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 311 ngày 21/11/1996). 40) Quy t nh 257/Q -NH7 ngày 21/10/1994 v mang ngo i t ti n m t khi xu t nh p c nh ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 382/Q -NH7 ngày 28/12/1995). 41) Quy t nh 382/Q -NH7 ngày 28/12/1995 v mang ngo i t ti n m t và séc du l ch khi xu t nh p c nh ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 337/1999/Q -NHNN7 ngày 10/10/1998). 42) Quy t nh 311/Q -NH7 ngày 21/11/1996 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 45/Q -NH7 ngày 27/2/1997). 43) Quy t nh 45/Q -NH7 ngày 27/2/1997 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 342 ngày 13/10/1997). 44) Quy t nh 342/Q -NH7 ngày 13/10/1997 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 267/Q -NH7 ngày 10/1/1998). 45) Quy t nh 88/1998/Q -NHNN7 ngày 28/2/1998 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t kỳ h n, hoán i c a T ch c tín d ng ư c phép giao d ch ngo i h i kỳ h n, hoán i ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 267/Q -NH7 ngày 10/1/1998). 46) i u 2 Quy t nh 267/1998/Q -NH7 ngày 6/8/1998, i u 8 Quy t nh 17 ngày 10/1/1998 ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 289/1998/Q -NHNN7 ngày 26/8/1998). 47) Quy t nh 289/1998/Q -NHNN7 ngày 26/8/1998 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 65/1999/Q -NHNN7 ngày 25/2/1999). 48) Quy t nh 289/1998/Q -NHNN7 ngày 26/8/1998 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 65/1999/Q -NHNN7 ngày 25/2/2999). 49) Quy t nh s 267/1998/Q -NHNN7 ngày 6/8/1998 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 65/1999/Q -NHNN7 ngày 25/2/1999). 50) Quy t nh 16/1998/Q -NHNN7 ngày 10/10/1998 quy nh nguyên t c n nh t giá mua bán ngo i t kỳ h n, hoán i c a T ch c tín d ng ư c phép giao d ch
  6. ngo i h i kỳ h n, hoán i ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 267/Q -NH7 ngày 10/1/1998). 51) Quy t nh 271/1998/Q -NHNN9 ngày 9/8/1997 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a V PH&KQ ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 380/1998/Q -NH9 ngày 14/11/1998). 52) Quy t nh 71/Q -NH ngày 1/9/1990 ban hành quy ch TC&H c a V Phát hành và Kho qu , C c Qu n tr , V K toán, V t ng ki m soát. ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 136/1999/Q -NH9 ngày 16/4/1999; Q 380/1998/Q -NHNN9 ngày 14/11/1998; Q 95/1999/Q -NHNN9 ngày 23/3/1999; Q 431/1998/Q - NHNN9 ngày 23/12/1998). 53) Quy t nh 446/Q -NH9 ngày 5/11/1992 Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thu c b máy NHTW ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 120/1999/Q -NHNN9 ngày 6/4/1999; Q 112/1999/Q -NHNN9 ngày 2/4/1999; Q 127/1999/Q -NHNN9 ngày 10/4/1999; Q 38/1999/Q -NHNN9 ngày 21/1/1999). 54) Quy t nh 210/Q -NH9 ngày 3/7/1997 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a V TCCB& T ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 128/1999/Q -NHNN9 ngày 10/4/1999). 55) Quy t nh 183/Q -NH9 ngày 12/9/1992 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a V Nghiên c u kinh t , Văn phòng Th ng c, V Tín d ng, V Pháp ch ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 70/1999/Q -NHNN9 ngày 1/3/1999; Q 119/1999/Q -NHNN9 ngày 6/4/1999; Q 23/1999/Q -NHNN9 ngày 11/1/1999). 56) Quy t nh 242/Q -NH9 ngày 30/9/1994 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c t i 17 B n Chương Dương ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 410/1998/Q -NHNN9 ngày 3/12/1998). 57) Quy t nh s 73/Q -NH9 ngày 17/3/1995 ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a h th ng ki m soát Ngân hàng Nhà nư c ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 431/1998/Q -NHNN9 ngày 23/12/1998). 58) Quy t nh 120/Q -NH14 ngày 24/4/1995 Ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Thông tin tín d ng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 162/1999/Q -NHNN9 ngày 8/5/1999). 59) Quy t nh 269/Q -NH9 ngày 23/9/1995 v thành l p Ban Qu n lý d án Ngân hàng ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 75/1999/Q -NHNN9 ngày 3/3/1999). 60) Quy t nh 361/Q -NH9 ngày 31/12/1996 Ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh, Thành ph ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 25/1999/Q -NHNN9 ngày 11/1/1999). 61) Quy t nh 179/Q -NH9 ngày 17/6/1997 ban hành quy ch TC&H c a V qu n lý các T ch c tín d ng ND ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 22/1999/Q - NHNN9 ngày 8/1/1999).
  7. II. CH THN: 1) Ch th 02/CT-NH14 ngày 2/3/1993 v cho vay c a Ngân hàng Nhà nư c v i T ch c tín d ng trong th i gian trư c m t ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 285/Q - NH14 ngày 10/11/1994). III. THÔNG TƯ 1) Thông tư 33/TT-NH ngày 15/3/1989 hư ng d n thi hành i u l QLNH ban hành kèm theo N 161/H BT ngày 18/10/1988 ( ã ư c thay th b ng Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999) 2) Thông tư 07/TT-NH7 ngày 26/3/1994 Hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài ( ã ư c thay th b ng Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999). 3) Thông tư 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993 hư ng d n thi hành chương 10 N 18/CP ngày 16/4/1993 ( ã ư c thay th b ng Thông tư 02/TT-NH7 ngày 28/6/1997). IV. CÔNG VĂN: 1) Công văn 142/CV-NH6 ngày 15/3/1996 v x lý ti n, NPTT không tiêu chuNn lưu thông ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 249/1999/Q -NHNN6 ngày 15/7/1999). 2) Công văn 58/CV-NH6 ngày 26/1/1996 v vi c x lý ngân phi u thanh toán quá th i h n lưu hành ( ã ư c thay th b ng Quy t nh 324/1999/Q -NHNN6 ngày 15/9/1999). 3) Công văn 560/CV-NHNN6 ngày 25/9/1999 c a T Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy trình ghi chép seri ti n, NFTT m i in ( ã ư c thay th b ng Quy t nh s 332/1999/Q -NHNN6 ngày 25/9/1999). 4) Công văn 515/CV-NH7 ngày 1/7/1997 v h n m c vay ng n h n c a Ngân hàng thương m i và m c ký qu t i thi u m L/C tr ch m ( ã ư c thay th b ng Công văn 931/1997/CV-NHNN7 ngày 17/11/1997). Tr n Minh Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản