Thông báo số 1035/TB/BVTV-KD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
5
download

Thông báo số 1035/TB/BVTV-KD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1035/TB/BVTV-KD về việc nhập khẩu khoai tây do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1035/TB/BVTV-KD

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM C C B O V TH C V T Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1035/TB/BVTV-KD Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 THÔNG BÁO V VI C NH P KH U KHOAI TÂY Trong tháng 10 năm 1999, C c B o v th c v t đã phát hi n m t s lô khoai tây nh p kh u t Trung Qu c b nhi m b nh gh b t do n m Spongospora subterranea. Đ ngăn ch n d ch h i này xâm nh p và gây h i khoai tây và các cây tr ng khác thu c h Cà c a Vi t Nam, C c B o v th c v t thông báo và đ ngh : 1. T t c các t ch c, cá nhân khi nh p khoai tây (k c gi ng và thương ph m) vào Vi t Nam ph i th c hi n đ y đ và nghiêm túc các th t c KDTV t i c a kh u biên gi i; khoai tây ch đư c phép nh p kh u khi cơ quan KDTV ch ng nh n r ng không có d ch h i KDTV c a Vi t Nam, đ c bi t là b nh gh b t Spongospora subterranea. Ch sau khi hoàn thành th t c KDTV và đư c ch ng nh n không có d ch h i KDTV thì lô hàng đó m i đư c đưa sâu vào n i đ a đ lưu thông trên đ a bàn theo quy đ nh trong công văn cho phép nh p kh u gi ng c a B Nông nghi p & PTNT, Gi y phép KDTV nh p kh u do C c BVTV c p, Gi y ch ng nh n KDTV nh p kh u c a cơ quan KDTV t i c a kh u. 2. Nh ng t ch c, cá nhân nh p kh u khoai tây trái phép, sai th t c KDTV, khi phát hi n s b x lý theo Pháp l nh B o v & KDTV và pháp lu t hi n hành; 3. Cơ quan KDTV c a kh u biên gi i ph i th c hi n đ y đ các th t c KDTV, ki m tra, giám sát ch t ch và ch u trách nhi m khi c p Gi y ch ng nh n KDTV nh p kh u. C C TRƯ NG C C B O V TH C V T Tr n Qúy Hùng
Đồng bộ tài khoản