Thông báo số 1039/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Thông báo số 1039/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1039/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1039/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 1039/TB-DPMT Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n ngày 22/6/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo m i nh t c a T ch c Y t th gi i, n ngày 19/6/2009 ã có 44.287 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 94 qu c gia, vùng lãnh th , trong ó có 180 trư ng h p t vong. S ngư i m c cúm A(H1N1) v n ang ti p t c tăng t i nhi u nư c trên th gi i và trong khu v c. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 22/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 3 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), c th như sau: -Trư ng h p th nh t: nam, 16 tu i, qu c t ch Úc, là khách du l ch, n Vi t Nam ngày 20/6/2009 t i SB N i Bài trên chuy n bay KA295, quá c nh t i H ng Kông. -Trư ng h p th hai: n , 40 tu i, qu c t ch Úc, n Vi t Nam ngày 19/6/2009 t i SB Tân Sơn Nh t trên chuy n bay VN780. -Trư ng h p th ba: n , 30 tu i, qu c t ch Vi t Nam, là lưu h c sinh v nư c ngày 18/6/2009 t i SB Tân Sơn Nh t trên chuy n bay VN780. Tính n ngày 22/6/2009, Vi t Nam ã có 52 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). Trong ó có 7 trư ng h p nhi m do ti p xúc g n v i ngư i b b nh t nư c ngoài v , 45 trư ng h p khác là các ca b nh n t các nư c: M (29), Úc (12), Anh (1), Canada (2), Thái Lan (1). Các b nh nhân hi n lưu trú t i 10 t nh/thành ph g m: TP H Chí Minh (27), ng Nai (6), Ti n Giang (3), B n Tre (4), Bà R a - Vũng Tàu (3), Vĩnh Long (2), C n Thơ (1), Sóc Trăng (1), Khánh Hòa (1) và Hà N i (4). 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i i trên chuy n bay có ngư i dương tính v i cúm A(H1N1) v a ư c thông báo trên ph i t ch ng cách ly, theo dõi s c kh e, th c hi n các bi n pháp
  2. phòng h cá nhân, n u th y có bi u hi n b nh như s t, ho, au h ng thì n ngay cơ s y t ho c g i i n tho i theo ư ng dây nóng trên a bàn ư c hư ng d n, x trí k p th i. 2.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì ph i i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 4.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. KT C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Vũ Sinh
Đồng bộ tài khoản