Thông báo số 104/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện các dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, đường Vành Đai III - thành phố Hà Nội và cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
3
download

Thông báo số 104/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện các dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, đường Vành Đai III - thành phố Hà Nội và cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 104/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện các dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, đường Vành Đai III - thành phố Hà Nội và cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 104/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện các dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, đường Vành Đai III - thành phố Hà Nội và cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 104/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I T I CU C H P KI M I M VI C TH C HI N CÁC D ÁN M R NG VÀ HOÀN THI N Ư NG LÁNG - HÒA L C, Ư NG VÀNH AI III - THÀNH PH HÀ N I VÀ C U THANH TRÌ Ngày 13/3/2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m vi c ti n th c hi n, gi i quy t, tháo g các vư ng m c trong quá trình tri n khai nh m m b o ti n hoàn thành các d án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c, ư ng Vành ai III - Thành ph Hà N i và c u Thanh Trì. Cùng d có Th trư ng Nguy n H ng Trư ng. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : C c Giám nh & QLCL CTGT, V KH T, TC, Ban QLDA Thăng Long, TCT Tư v n thi t k GTVT - TEDI (TVTK), TCT Vinaconex (T ng th u xây l p), các TCT XDCTGT 1, 4, 8 và Thăng Long. Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long, T ng th u xây l p - Vinaconex báo cáo v tình hình GPMB, ti n th c hi n cũng như các vư ng m c c a d án và ý ki n c a các cơ quan ơn v liên quan, B trư ng k t lu n như sau: I. PH N CHUNG ây là các d án c bi t và có t m quan tr ng i v i s phát tri n kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng c a Thành ph Hà N i, t nh Hà Tây và c nư c nói chung. Ngoài ra, các d án này n m trong danh m c các d án chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long ư c Nhà nư c, Chính ph r t quan tâm. Vi c xây d ng và hoàn thành d án úng ti n yêu c u theo ch o c a Th tư ng Chính ph là nhi m v chính tr và trách nhi m c a B GTVT cũng như các ơn v nhà th u xây l p trong và ngoài ngành GTVT. II. CÁC N I DUNG C TH 1. D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c: V i m c tiêu hoàn thành ti n ra c a d án ( n cu i 2009), B GTVT yêu c u các ơn v liên quan th c hi n các n i dung sau: a. Công tác GPMB: ây là m u ch t quy t nh ti n hoàn thành c a toàn d án, Ban QLDA Thăng Long, TCT Vinaconex c n ph i h p ch t ch v i UBND thành ph Hà N i và t nh Hà Tây gi i quy t d t i m các vư ng m c trong công tác GPMB
  2. m b o bàn giao m t b ng cho các ơn v thi công trong tháng 5/2008 ( c bi t là khu v c nút giao Hòa L c). b. V ngu n v n: Hi n t i ph n v n c a d án cho năm 2008 không thi u (kho ng 2000 t ), B GTVT ti p t c làm vi c v i Chính ph và các B , ngành liên quan gi i quy t ph n v n c a t nh Hà Tây và ngu n v n còn l i c a d án. c. V h sơ thi t k : Trong tháng 5/2008, TEDI hoàn ch nh toàn b h sơ thi t k BVTC các h ng m c công trình c a d án, trình Ban QLDA Thăng Long thNm nh, phê duy t và bàn giao cho T ng th u xây l p tri n khai th c hi n. d. V các nhà th u xây l p: - TCT Vinaconex ch u trách nhi m th c hi n theo các n i dung quy nh v ch c năng, nhi m v c a T ng th u xây l p theo Quy t nh s 3072/Q -BGTVT ngày 11/10/2007 c a B GTVT v vi c i u ch nh d án u tư xây d ng D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c. - Do tính ch t quan tr ng và yêu c u ti n c a d án, B trư ng B GTVT giao nhi m v cho các TCT XDCTGT c a B GTVT tham gia h tr TCT Vinaconex xây d ng m t s h ng m c c a d án, c th như sau: + TCT XDCTGT 1: Nút giao Hòa L c (Km30 + 180); + TCT XDCTGT 4: C u vư t Hoàng Xá (Km17 + 800) và c u vư t B c Phú Cát (Km28 + 695); + TCT XDCTGT 8: Nút giao t nh l 80 (Km19 + 524); + TCT xây d ng Thăng Long: Nút giao t nh l 70 (Km6 + 600) và c u V c Giang (Km26 + 344). e. V th t c: - m b o ti n tri n khai d án, gi m th t c gi i quy t, x lý m t s n i dung trong quá trình th c hi n d án, ch p thu n v nguyên t c ch trương trên cơ s th a thu n gi a các bên (Ban QLDA Thăng Long, TCT Vinaconex và các TCT XDCTGT c a B GTVT), các TCT XDCTGT c a B GTVT ư c làm vi c tr c ti p v i i di n Ch u tư (Ban QLDA Thăng Long) v m t s n i dung liên quan n công tác x lý k thu t, thanh toán v.v… th hi n như m t i u kho n y quy n trong h p ng kinh t ký k t gi a các bên. ng th i, trong quá trình th c hi n các ơn v nêu trên ph i tuân th các n i dung quy nh trách nhi m i v i T ng th u xây l p theo quy nh c a các ngh nh, thông tư, văn b n hư ng d n v qu n lý u tư xây d ng. - V d toán: Th tư ng Chính ph ã có ý ki n v vi c áp d ng qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo các quy nh c a Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph i v i các d án xây d ng CTGT do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư (Văn b n s 339/TTg-CN ngày 07/3/2008) và B GTVT ã ch p thu n ch trương cho phép áp d ng các quy nh c a Ngh nh 99/2007/N -CP i v i kh i lư ng còn l i c a d án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c. Ban
  3. QLDA Thăng Long ch o các ơn v liên quan căn c các ngh nh, thông tư, văn b n hư ng d n th c hi n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo Ngh nh 99/2007/N -CP và Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/2/2008 c a B Xây d ng v hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng l p d toán h ng m c công trình, trình B GTVT xem xét, quy t nh. f. V ti n : - Ti n ký k t h p ng gi a TCT Vinaconex v i các nhà th u b sung c a B GTVT: ch m nh t ngày 10/4/2008; - Trong tháng 5/2008 ph i tri n khai th c hi n t t c các gói th u còn l i c a d án. g. Các v n khác: - Trong quá trình thi công, các nhà th u c n c bi t chú ý các v n v mb o giao thông trên tuy n ư ng hi n t i cũng như an toàn giao thông và v sinh môi trư ng. - B GTVT s t ch c giao ban thư ng kỳ ki m i m ti n th c hi n d án hàng tháng. 2. D án ư ng Vành ai III - Thành ph Hà N i và d án c u Thanh Trì: - Hi n nay ã m b o i u ki n tri n khai i v i các n i dung còn vư ng m c, B GTVT yêu c u các ơn v khNn trương tri n khai các n i dung và ti n thi công ã nêu trong Thông báo s 75/TB-BGTVT ngày 29/02/2008 c a B GTVT. - Ban QLDA Thăng Long ch u trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n các nhi m v c th sau: + ôn c các nhà th u t p trung huy ng nhân l c, v t tư, thi t b , ti n hành thi công ngay t i nh ng v trí ã có m t b ng thi công theo n i dung ti n t i Thông báo nêu trên, c bi t lưu ý ti n thi công t i các nút giao QL5, nút giao Pháp Vân, o n qua h Linh àm. Riêng i v i nút giao QL5, hoàn thành trư c ngày 30/6/2008; + Ch o Tư v n, nhà th u thư ng xuyên ki m tra, th c hi n nghiêm túc vi c m b o úng trình t công ngh thi công, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng trong quá trình thi công; + Ph i h p v i UBND a phương, có bi n pháp gi i quy t d t i m các v trí còn vư ng v m t b ng thi công s m bàn giao cho các nhà th u tri n khai thi công m b o ti n hoàn thành c a d án; + Ch o TVTK, TVGS khNn trương nghiên c u, x lý và gi i quy t các v n t n t i, vư ng m c v k thu t, trong ó có v n chênh l ch cao gi a m t ư ng và m t v a hè cũng như các công trình lân c n khác.
  4. - C c Giám nh và QLCL CTGT: Ưu tiên t p trung x lý và gi i quy t các th t c v L nh thay i ho c các v n vư ng m c khác i v i d án ư ng Vành ai III và d án c u Thanh Trì; Tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c Ban QLDA Thăng Long và các ơn v Tư v n, Nhà th u tri n khai ti n th c hi n. ng th i, tham mưu, xu t và báo cáo k p th i nh ng v n thu c thNm quy n c a B xem xét, gi i quy t. - Các ơn v t p trung Ny m nh ti n công tác gi i ngân i v i các D án c bi t là d án s d ng v n TPCP. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản