Thông báo số 105/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 105/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 105/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 105/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 105/TB-VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH H U GIANG Ngày 28 tháng 4 năm 2007, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh H u Giang. Cùng d làm vi c có i di n lãnh o các B , cơ quan: Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o, Y t , Xây d ng, Công nghi p, Ban ch o Tây Nam B , Văn phòng Chính ph và T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam (VINASHIN). Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang báo cáo tình hình kinh t -xã h i sau 3 năm thành l p t nh và tình hình 4 tháng u năm 2007, ý ki n c a ng chí Bí thư T nh y và ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG: Sau 3 năm chia tách t nh, tuy g p nhi u khó khăn như ng b , Chính quy n và nhân dân t nh H u Giang ã n l c ph n u t ư c k t qu tương i toàn di n trên nhi u m t kinh t -xã h i. Tăng trư ng GDP t m c bình quân chung 11% năm sau cao hơn năm trư c, cơ c u kinh t chuy n bi n tích c c, trong s n xu t nông nghi p có nhi u mô hình m i áp d ng ti n b khoa h c k thu t nâng cao hi u qu và thu nh p trên di n tích canh tác; s m hình thành các khu, c m công nghi p m ra tri n v ng thu hút u tư phát tri n công nghi p. T nh ã chú tr ng u tư cơ s h t ng, c bi t trong lĩnh v c giao thông, b m t ô th , th xã V Thanh có nhi u kh i s c. Tình hình an ninh-chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c b o m, công tác xóa ói gi m nghèo ư c quan tâm, i s ng nhân dân ư c c i thi n. Phát huy k t qu t ư c trong 3 năm qua, tình hình kinh t -xã h i 4 tháng u năm 2007 c a t nh H u Giang ti p t c n nh và phát tri n, s n xu t nông nghi p, công nghi p và thu ngân sách tăng khá, lĩnh v c giáo d c, y t có nhi u ti n b ,... Tuy v y, do i m xu t phát th p nên t nh H u Giang còn nhi u khó khăn thách th c. n nay, trong cơ c u kinh t , s n xu t nông nghi p v n là ch y u, nhi u ch tiêu kinh t -xã h i m c th p hơn bình quân chung c a toàn vùng và c nư c, cơ s h t ng còn nhi u y u kém chưa áp ng yêu c u phát tri n; tr s các cơ quan ng, Chính quy n và oàn th c a t nh chưa ư c xây d ng; cơ s y t ph c v yêu c u khám ch a b nh cho nhân dân còn thi u th n; ngu n nhân l c và công tác ào t o
  2. chưa áp ng yêu c u nâng cao năng l c qu n lý và s nghi p công nghi p hóa-hi n i hóa. Phát huy k t qu t ư c trong 3 năm qua, ng b , Chính quy n và nhân dân t nh H u Giang c n t p trung ch o quy t li t th c hi n ng b các gi i pháp s m ưa t nh H u Giang tr thành t nh phát tri n, góp ph n cùng c nư c th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006-2010 theo Ngh quy t i h i l n th X c a ng. II. V PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V TRONG TH I GIAN T I: T p trung s c t o ư c s chuy n bi n m nh m trên các lĩnh v c kinh t -xã h i, ph n u t ư c m c tăng trư ng cao hơn so v i k ho ch, Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , c i thi n i s ng nhân dân, tăng cư ng an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh, trong ó lưu ý m t s n i dung: - V phát tri n kinh t : + Ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , c bi t coi tr ng chuy n d ch cơ c u trong n i b ngành nông nghi p, th y s n, chú tr ng phát tri n cây tr ng, v t nuôi và ngành ngh có giá tr kinh t cao nh m tăng thêm thu nh p ngư i dân. Trong phát tri n công nghi p, c n chú ý công nghi p ch bi n và công nghi p cơ khí. Chú tr ng phát tri n h t ng các khu, c m công nghi p và có chính sách phù h p thu hút u tư. Trư c m t, ph i h p v i T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam xây d ng Nhà máy ng tàu th y t i c m công nghi p Sông H u, nhà máy công nghi p ph tr , nhà máy s n xu t container... Phát tri n công nghi p ph i chú ý các gi i pháp b o v môi trư ng nh t là môi trư ng nư c (do c i m c a Vùng ng b ng sông C u Long). + T p trung u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông và các công trình th y l i. Trong ó, B Giao thông v n t i khNn trương hoàn thành qu c l 61, ư ng Nam sông H u; T nh Ny nhanh vi c th c hi n u tư ư ng n i th xã V Thanh-C n Thơ, các t nh k t n i v i các a phương trong Vùng và h th ng giao thông nông thôn, hình thành h th ng giao thông hoàn ch nh V Thanh s m tr thành trung tâm phát tri n c a Vùng Tây sông H u và bán o Cà Mau. Trong công tác u tư xây d ng: t nh ph i tăng cư ng các Ban qu n lý d án, l a ch n cán b có phNm ch t, tài, năng l c qu n lý u tư xây d ng úng quy nh, có hi u qu các ngu n v n u tư, tránh th t thoát, lãng phí. - V công tác quy ho ch: do t nh H u Giang m i thành l p, nên công tác quy ho ch và tri n khai th c hi n quy ho ch c n ư c quan tâm và ph i i trư c m t bư c. Công tác qu n lý quy ho ch c n ư c tăng cư ng nh m m b o phát tri n úng nh hư ng. Quy ho ch phát tri n ô th t nh l V Thanh c n lưu ý: v a ph i m b o yêu c u hi n i, v a mang c trưng c a vùng ng b ng sông C u Long; ng th i làm ti n cho phát tri n h t ng giao thông và trung tâm kinh t , văn hóa c a t nh. - V các v n văn hóa-xã h i:
  3. + S m hoàn thành vi c xây d ng B nh vi n t nh quy mô 500 giư ng, Trư ng cao ng c ng ng ph c v yêu c u khám ch a b nh cho nhân dân và ào t o cán b . + Chú tr ng công tác giáo d c và phát tri n ngu n nhân l c áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i a phương trong tương lai. - Ny m nh c i cách hành chính, t o m i thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p tham gia phát tri n kinh t , huy ng t i a m i ngu n l c cho phát tri n. T nh c n nh n th c ây là m t nhi m v tr ng tâm trong năm và các năm ti p theo. - Chú tr ng xây d ng h th ng chính tr v ng m nh, c bi t lưu ý xây d ng i ngũ cán b ch ch t các c p áp ng yêu c u, tăng cư ng oàn k t nh t trí, cao trách nhi m t ch c và cá nhân, t o nên s c m nh t ng h p hoàn thành t t các nhi m v chính tr . III. V M T S NGHN C A T NH: - ng ý ngh c a t nh H u Giang v làm ư ng xã chưa có ư ng ô tô n trung tâm xã; giao UBND t nh làm vi c v i B K ho ch và u tư t ng h p chung, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - ng ý v nguyên t c ngh h tr u tư, nâng c p cơ s h t ng c a 2 th xã: V Thanh và Ngã B y trên cơ s quy ho ch và d án c th . Giao B K ho ch và u tư xem xét, b trí v n chương trình m c tiêu năm 2008. -V ngh m r ng Khu công nghi p Sông H u giai o n 2: trư c m t, B K ho ch và u tư xem xét, b trí ti p v n h tr theo quy nh còn l i trong năm 2007 T nh Ny nhanh ti n xây d ng h t ng Khu công nghi p Sông H u giai o n I nh m thu hút u tư; ng th i, T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư v m r ng Khu công nghi p Sông H u giai o n 2, trình duy t theo quy nh hi n hành. - ng ý v nguyên t c ngh c a t nh th c hi n ch nh th u Tư v n thi t k k thu t tri n khai nhanh 2 d án tr ng i m: tr s T nh y và ư ng n i th xã V Thanh- C n Thơ. Vi c ch nh th u Tư v n thi t k k thu t 2 d án trên th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. -V ngh b sung v n th c hi n án nâng c p b nh vi n tuy n huy n và b nh vi n a khoa khu v c giai o n 2006-2008 c n ư c quan tâm gi i quy t: giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính, B Y t xem xét, h tr trong chương trình chung. - ng ý t nh H u Giang ti p t c tri n khai Chương trình th c hi n Quy t nh s 134 giai o n 2 v h tr t s n xu t, t và nư c s ch cho các h ng bào dân t c Khmer nghèo., T nh làm vi c v i các B , ngành liên quan x lý. -V ngh h tr v n công trình kè Xà No giai o n 2: ng ý và giao B k ho ch và u tư ph i h p B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xem xét, h tr T nh th c hi n t v n trái phi u Chính ph ho c ngu n v n khác.
  4. - Các ngh khác c a T nh: ti p t c th c hi n theo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng t i Thông báo s 47/TB-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph , T nh ti p t c làm vi c v i các B , ngành liên quan gi i quy t và t ch c th c hi n. -V u tư Nhà máy i n c a Pháp t i c m công nghi p tàu th y H u Giang theo xu t c a t nh H u Giang và T p oàn Công nghi p tàu th y Vi t Nam: giao T p oàn Công nghi p tàu th y Vi t Nam làm vi c c th v i B Công nghi p theo hư ng c n b o m i n năng cho khu v c này phát tri n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan có liên quan và UBND t nh H u Giang bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng , các Phó TTg CP; - Văn phòng TW; - Các B : KH và T, TC, CN, GTVT, XD, NN và PTNT, Th y s n, GD và T, Y t , N i v , Lao ng-Thương binh và Xã h i; - T nh y, H ND, UBND t nh H u Giang; - Ban ch o Tây Nam B ; - T p oàn CNTT Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : P, KTTH, NN, KG, VX, NC, Nguy n Xuân Phúc TH, IV, TTBC, Website Chính ph ; - Lưu VT, CN (3)
Đồng bộ tài khoản