Thông báo số 1069/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 1069/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1069/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1069/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------ ---------- S : 1069/TB-DPMT Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n ngày 25/6/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo m i nh t c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 24/6/2009 ã có 55.867 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 108 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 238 trư ng h p t vong. T ngày 22 n 24 tháng 6 năm 2009 ã có thêm 9 qu c gia/vùng lãnh th ghi nh n cúm A(H1N1), có thêm 3.707 trư ng h p m c và 7 trư ng h p t vong. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 25/6/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 13 ca dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 10 ca TP H Chí Minh và 3 ca Th a Thiên Hu . 3 ca t i Th a Thiên Hu g m: - N 21 tu i, qu c t ch Úc, là Vi t ki u v nư c t Úc ngày 18/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t, sau ó v lưu trú t i Th a Thiên Hu . - N 21 tu i, qu c t ch Vi t Nam, lưu trú t i Th a Thiên Hu , là ngư i nhà và ti p xúc g n v i trư ng h p n 21 tu i nói trên. - Nam 27 tu i, qu c t ch Vi t Nam, lưu trú t i Th a Thiên Hu , là ngư i nhà và ti p xúc g n v i trư ng h p n 21 tu i nói trên. 10 ca t i TP H Chí Minh g m: - Nam 11 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam t M ngày 22/6/2009 trên chuy n bay CX767 t i SB Tân Sơn Nh t, ăng ký lưu trú t i Bình Dương. - N 41 tu i, qu c t ch Úc, v Vi t Nam t Úc ngày 23/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t, ăng ký lưu trú t i Nha Trang. - N 17 tu i, qu c t ch Vi t Nam, v nư c t Úc ngày 23/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t, ăng ký lưu trú t i H i Phòng.
  2. - N 11 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam t M ngày 21/6/2009 trên chuy n bay UA869 t i SB Tân Sơn Nh t, quá c nh t i H ng Kông. - Nam 21 tu i, qu c t ch Vi t Nam, v nư c t Thái Lan ngày 20/6/2009 trên chuy n bay TG686 t i SB Tân Sơn Nh t. - N 43 tu i, qu c t ch Vi t Nam, v nư c t Úc ngày 23/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t. - Nam 9 tu i, qu c t ch Úc, v Vi t Nam t Úc ngày 24/6/2009 trên chuy n bay VN782 t i SB Tân Sơn Nh t. - Hai anh em g m bé trai 4 tu i và bé gái 1 tu i, qu c t ch Úc, v Vi t Nam t Úc ngày 23/6/2009 trên chuy n bay VN780 t i SB Tân Sơn Nh t. - Nam 5 tu i, qu c t ch Úc, v Vi t Nam t Úc ngày 24/6/2009 trên chuy n bay ETHIANA t i SB Tân Sơn Nh t. Như v y, tính n ngày 25/6/2009, Vi t Nam ã có 76 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). Mi n B c: 07 trư ng h p; Mi n Nam: 64 trư ng h p; Mi n Trung: 05 trư ng h p. a ch ăng ký lưu trú c a các trư ng h p nhi m cúm A/H1N1 t i 10 t nh/thành ph , g m: TP H Chí Minh (44), ng Nai (5), Ti n Giang (3), B n Tre (4), Bà R a - Vũng Tàu (3), Vĩnh Long (2), C n Thơ (1), Sóc Trăng (1), Bình Dương (1), Khánh Hòa (2), Hà N i (6), H i Phòng (1) và Hu (3). Các ca b nh ch y u là v Vi t Nam t vùng có d ch, có m t s ca lây do ti p xúc g n v i ngư i b b nh. n nay Vi t Nam không có lây lan trong c ng ng, không có t vong, các b nh nhân u ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i i trên chuy n bay: VN780 ngày 18/6/2009 và 23/6/2009, CX767 ngày 22/6/2009, UA869 ngày 21/6/2009, TG686 ngày 20/6/2009, VN782 ngày 24/6/2009 và ETHIANA ngày 24/6/2009, ch ng cách ly, theo dõi s c kh e, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân, n u th y có bi u hi n b nh như s t, ho, au h ng thì n ngay cơ s y t ho c g i i n tho i theo ư ng dây nóng trên a bàn ư c hư ng d n, x trí k p th i. 2.Nh ng ngư i v nư c t vùng ang có d ch ph i t ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì ph i i khám ngay và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng và khám phát hi n b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.Trong th i gian d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t.
  3. 4.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 5.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản