Thông báo số 110/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Thông báo số 110/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 110/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 110/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 67) Ti p theo báo cáo s 66 ngày 14/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong ngày 15/02/2006, không ghi nh n trư ng h p m i m c cúm A(H5N1). - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 169 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 91 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 25, ch t 18), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 12, ch t 8), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 4). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 15/02/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB . 2. H p Ban ch o qu c gia phòng ch ng SARS, cúm ngư i vào 16h00 ngày 15/02/2006.
  2. 3. ChuNn b "Báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i t i Vi t Nam và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng" tháp tùng Th tư ng Chính ph i công tác t i Indonesia (t 22/02 - 24/02/2006). 4. Ti p t c xây d ng k ho ch phân b các trang thi t b , v t tư hóa ch t, phương ti n phòng h phòng ch ng i d ch cúm A(H5N1) t I cho các t nh/thành ph và các B ,ngành. 5. Làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i tìm hi u h th ng giám sát b nh truy n nhi m gây d ch t i các tuy n t nh, huy n, xã c a t nh Hà Tây trong chương trình phát tri n h th ng c nh báo d ch s m t i Vi t Nam. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản