Thông báo số 113/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 113/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 113/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 113/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 113/TB-VPCP Hà N i, ngày 2 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I BU I LÀM VI C V I CƠ QUAN THƯ NG TR C BAN CH O TÂY B C Ngày 10 tháng 3 năm 2009, t i thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Trư ng ban Ban Ch o Tây B c ã làm vi c v i Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c v tình hình công tác 3 tháng u năm và nhi m v ch o tr ng tâm năm 2009. Tham d có i di n Văn phòng Chính ph ; i di n lãnh o các V và Văn phòng Ban Ch o Tây B c. Sau khi nghe báo cáo c a Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã có ý ki n như sau: 1. Th i gian qua, các a phương ã tích c c tri n khai nhi m v công tác năm 2009. Trong ó, công tác ch o s n xu t ư c quan tâm, ti n gieo tr ng các lo i cây v ông-Xuân năm 2009 nhanh hơn so v i cùng kỳ năm 2008; qu c phòng-an ninh, tr t t an toàn xã h i ư c m b o; tình hình chung trong vùng cơ b n n nh. Tuy nhiên, ti n tri n khai m t s chương trình, d án tr ng i m trong vùng còn ch m; Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c c n ph i h p ch t ch v i các a phương theo dõi n m b t tình hình t p h p và k p th i xu t v i Ban Ch o theo ch c năng nhi m v ư c giao; ng th i, các a phương c n tăng cư ng ch o ki m tra ôn c th c hi n các gi i pháp Ny m nh phát tri n s n xu t kinh doanh, ngăn ch n suy gi m kinh t và m b o an sinh xã h i trên a bàn. 2. Giao Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c: a) KhNn trương ph i h p v i các a phương tri n khai các nhi m v , gi i pháp c n thi t nh m giúp 43 huy n nghèo trong vùng th c hi n t t Ngh quy t 30a/2008/NQ- CP, ngày 27/12/2008 c a Chính ph v chương trình gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. b) Ph i h p v i các B , ngành, a phương ôn c các T p oàn, T ng Công ty, doanh nghi p ư c phân công xây d ng chương trình c th giúp 43 huy n nghèo trong vùng; ph i k t h p v i các a phương t ch c cu c v n ng thành l p Qu An sinh xã h i vùng Tây B c nh m gây qu h tr , giúp nhân dân huy n nghèo trong vùng n nh i s ng, ào t o phát tri n ngu n nhân l c nhanh chóng thoát nghèo b n v ng; v n ng các b nh vi n l n c a Trung ương, quân i t ch c khám ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo thu c các xã biên gi i.
  2. 3. ChuNn b các i u ki n c n thi t t ch c H i ngh ánh giá tình hình và bàn gi i pháp Ny nhanh ti n xây d ng ư ng tu n tra biên gi i t li n giai o n 2006- 2010 theo Quy t nh s 313/Q -TTg, ngày 14/3/2007 c a Th tư ng Chính ph . T ch c g p m t, bi u dương ngư i có uy tín, tiêu bi u trong ng bào dân t c thi u s vùng Tây B c. 4. Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o Tây B c và Ban Ch o phát tri n biên gi i Lào -Vi t Nam ph i h p t ch c h i ngh ánh giá, h p tác xây d ng các c m, b n kinh t v tuy n biên gi i Vi t Nam- Lào trong th i gian s m nh t. Văn phòng Chính ph xin thông báo Ban Ch o Tây B c, các B , ngành, cơ quan có liên quan và các t nh vùng Tây B c bi t và t ch c th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công an, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, N i v , Giáo d c và ào t o, Y t , Ngo i giao; - Ban Ch o Tây B c; Ph m Văn Phư ng - T nh y, H ND, UBND các t nh vùng Tây B c; - Các thành viên Ban Ch o Tây B c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX; - Lưu: VT, P (5)
Đồng bộ tài khoản