Thông báo số 1146/TB-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 1146/TB-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1146/TB-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1146/TB-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1146/TB-BKHCN Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C PHÂN CÔNG CÔNG VI C GI A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Th c hi n quy t nh c a Lãnh o B Khoa h c và Công ngh (KH&CN), Văn phòng xin thông báo v vi c phân công công vi c gi a B trư ng và các Th trư ng B KH&CN như sau: 1. B trư ng Hoàng Văn Phong: Lãnh o, qu n lý chung m i ho t ng và nhi m v công tác c a B KH&CN. Tr c ti p ch o các ơn v và lĩnh v c công tác sau: a. Lĩnh v c ph trách: - Xây d ng và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. - Phát tri n thông tin, th ng kê, ti m l c KH&CN. b. Các ơn v ph trách: 1. V T ch c cán b và Văn phòng ăng ký ho t ng KH&CN. 2. V K ho ch – Tài chính và Trung tâm H tr ánh giá KH&CN . 3. V Công ngh cao và Văn phòng Công ngh thông tin. 4. Thanh tra B . 5. Vi n chi n lư c và Chính sách KH&CN. 2. Th trư ng Tr n Qu c Th ng: Làm nhi m v Th trư ng Thư ng tr c, ch trì và i u ph i ho t ng chung c a B khi B trư ng i v ng ho c ư c B trư ng y quy n. Giúp B trư ng ph trách và ch u trách nhi m i u hành, qu n lý các ơn v và lĩnh v c công tác sau: a. Lĩnh v c ph trách: - Nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh . - Ho t ng tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng. - H p tác và h i nh p qu c t . b. Các ơn v ph trách: 1. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 2. V KH&CN các ngành kinh t - k thu t. 3. V H p tác qu c t .
  2. 4. Văn phòng B . 5. Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh. 6. Văn phòng các Chương trình tr ng i m c p nhà nư c (cùng Th trư ng Lê ình Ti n). 7. Ban KH&CN a phương. 8. Vi n ng d ng công ngh . 9. Trung tâm Nghiên c u Phát tri n vùng. 3. Th trư ng Lê ình Ti n: Giúp B trư ng ph trách và ch u trách nhi m i u hành, qu n lý các ơn v và lĩnh v c công tác sau: a. Lĩnh v c ph trách: - Xây d ng, t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, cơ ch , chính sách KH&CN. - Khoa h c t nhiên, khoa h c xã h i và nhân văn. - Nghiên c u, ng d ng và phát tri n năng lư ng nguyên t , an toàn b c x , h t nhân. b. Các ơn v ph trách: 1. V Khoa h c Xã h i và T nhiên. 2. V Pháp ch . 3. C c Năng lư ng nguyên t . 4. C c An toàn b c x và h t nhân. 5. Văn phòng các Chương trình tr ng i m c p nhà nư c (cùng Th trư ng Tr n Qu c Th ng). 6. Qu Phát tri n KH&CN Qu c gia. 7. Báo Khoa h c và Phát tri n. 8. T p chí Ho t ng khoa h c. 9. T p chí Tia sáng. 4. Th trư ng Nguy n Văn L ng: Giúp B trư ng ph trách và ch u trách nhi m i u hành, qu n lý các ơn v và lĩnh v c công tác sau: a. Lĩnh v c ph trách: - Qu n lý, i u hành Khu Công ngh cao Hòa L c. - nh hư ng, chính sách phát tri n các khu công ngh cao. - Chính sách phát tri n thông tin KH&CN. b. Các ơn v ph trách:
  3. 1. Ban Qu n lý Khu công nghi p cao Hòa L c 2. C c Thông tin KH&CN Qu c gia. 3. V Công ngh cao (chính sách phát tri n các khu công ngh cao). 4. V KH&CN các ngành kinh t - k thu t (phát tri n công ngh kh i doanh nghi p công ngh cao). 5. V ánh giá, ThNm nh và Giám nh công ngh ( ánh giá, th m nh công ngh u tư vào khu công ngh cao). 6. Ban KH&CN a phương (chính sách phát tri n KH&CN a phương). 7. Trư ng Qu n lý KH&CN. 5. Th trư ng Nguy n Quân: Giúp B trư ng ph trách và ch u trách nhi m i u hành, qu n lý các ơn v và lĩnh v c công tác sau: a. Lĩnh v c ph trách: - Phát tri n t ch c và i ngũ cán b KH&CN. - Ho t ng s h u trí tu và chuy n giao công ngh . - Phát tri n th trư ng công ngh . b. Các ơn v ph trách: 1. C c S h u trí tu . 2. C c ng d ng và Phát tri n công ngh . 3. V ánh giá, ThNm nh và Giám nh công ngh . 4. V K ho ch – Tài chính (giúp B trư ng). 5. Thanh tra B (giúp B trư ng) 6. Trung tâm Tin h c. 7. Vi n Khoa h c S h u trí tu . 8. Văn phòng Ph i h p phát tri n môi trư ng KH&CN . 9. Nhà Xu t b n KHKT và các doanh nghi p thu c B . B Khoa h c và Công ngh xin trân tr ng thông báo các cơ quan, ơn v bi t và ph i h p công tác./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph ;
  4. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - V KH&CN các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Tr n Vi t Thanh - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, VP. PHÂN CÔNG LÃNH O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH THEO DÕI, PH TRÁCH HO T NG KH&CN T I NA PHƯƠNG 1. Th trư ng Tr n Qu c Th ng: Theo dõi, ph trách các a phương thu c vùng ng b ng sông C u Long (Tây Nam B ). Bao g m các t nh, thành ph sau: Vùng ng b ng sông C u Long (Tây Nam b ) 1. T nh An Giang 2. T nh B c Liêu 3. T nh B n Tre 4. T nh Cà Mau 5. T nh C n Thơ 6. T nh ng Tháp 7. T nh H u Giang 8. T nh Kiên Giang 9. T nh Long An 10. T nh SócTrăng 11. T nh Ti n Giang 12. T nh Trà Vinh 13. T nh Vĩnh Long 2. Th trư ng Lê ình Hi u Theo dõi, ph trách các a phương vùng ng b ng sông H ng và vùng ông B c. Bao g m các t nh, thành ph sau: Vùng ng b ng sông H ng 1. T nh B c Ninh 2. T nh Hà Nam
  5. 3. Thành ph Hà N i 4. T nh Hà Tây 5. T nh H i Dương 6. Thành ph H i Phòng 7. T nh Hưng Yên 8. T nh Nam nh 9. T nh Ninh Bình 10. T nh Qu ng Ninh 11. T nh Thái Bình 12. T nh Vĩnh Phúc Vùng ông B c 1. T nh B c C n 2. T nh B c Giang 3. T nh Cao B ng 4. T nh Hà Giang 5. T nh L ng Sơn 6. T nh Lào Cai 7. T nh Phú Th 8. T nh Thái Nguyên 9. T nh Tuyên Quang 10. T nh Yên Bái 3. Th trư ng Nguy n Văn L ng Theo dõi, ph trách các a phương vùng Duyên h i Nam Trung B và Tây Nguyên. Bao g m các t nh, thành ph sau: Vùng Duyên h i Nam Trung b 1. T nh Bình Thu n 2. T nh Bình nh 3. Thành ph à N ng
  6. 4. T nh Khánh Hòa 5. T nh Ninh Thu n 6. T nh Phú Yên 7. T nh Qu ng Nam 8. T nh Quãng Ngãi Vùng Tây Nguyên 1. T nh kL k 2. T nh k Nông 3. T nh Gia Lai 4. T nh Kon Tum 5. T nh Lâm ng 4. Th trư ng Nguy n Quân: Theo dõi, ph trách các a phương vùng Tây B c, B c Trung b và ông Nam b . Bao g m các t nh, thành ph sau: Vùng Tây B c 1. T nh i n Biên 2. T nh Hòa Bình 3. T nh Lai Châu 4. T nh Sơn La Vùng B c Trung b 1. T nh Hà Tĩnh 2. T nh Ngh An 3. T nh Qu ng Bình 4. T nh Qu ng Tr 5. T nh Thanh Hóa 6. T nh Th a Thiên Hu Vùng ông Nam b 1. T nh Bà R a – Vũng Tàu
  7. 2. T nh Bình Dương 3. T nh Bình Phư c 4. T nh ng Nai 5. Thành ph H Chí Minh 6. T nh Tây Ninh PHÂN CÔNG LÃNH O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH THAM GIA CÁC BAN CH O, H I NG, Y BAN 1. B trư ng Hoàng Văn Phong: - Ban ch o c i cách ti n lương c a Chính ph . - Ban ch o th c hi n Ngh quy t s 27-NQ/TW ngày 16/6/2003 c a B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng (Khóa IX) v xây d ng và phát tri n công nghi p qu c phòng n năm 2010. -H i ng Giáo d c Qu c gia. - Ti u ban ch o xây d ng Chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i giai o n 2011-2020. 2. Th trư ng Tr n Qu c Th ng: - Ban ch o v công tác ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i toàn qu c (Ban ch o 127). - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m. - Ban ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m. - Ban ch o án ào t o cán b khoa h c nư c ngoài. - Ban ch o xây d ng Báo cáo tình hình giáo d c. -H i ng ch o liên B D án giáo d c i h c. -H i ng ThNm nh nhà nư c các d án u tư. - T công tác xây d ng án phát tri n i n h t nhân Vi t Nam. 3. Th trư ng Lê ình Ti n: - Ban ch o qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hóa h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam (Ban ch o 33). - Ban ch o Cu c thi sáng t o dành cho thanh, thi u niên, nhi ng toàn qu c. - Ti u ban Biên t p xây d ng Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2011 – 2020.
  8. -H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia. -H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng. -H i ng b o tr Qu VIFOTEC. - y ban qu c gia v H p tác kinh t qu c t - y qu c gia UNESCO - y ban qu c gia v Th p k giáo d c vì s phát tri n b n v ng c a Vi t Nam. - y ban biên gi i và h i o. 4. Th trư ng Nguy n Văn L ng: - Ban ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. - Ban ch o C m khí – i n – m Cà Mau. - Ban ch o D án Nhà máy l c d u Dung Qu t. - Ban ch o D án Nhà máy th y i n Lai Châu. - Ban i u ph i 3 d án do Chính ph Nh t B n tài tr . - Ban ch o th c hi n quy ho ch di d i các c ng trên sông Sài Gòn và Nhà máy óng tàu Ba Son. - Ban ch o qu c gia v cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng. - Ban ch o nhà nư c v i u tra cơ b n tài nguyên môi trư ng bi n. -H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n. -H i ng qu c gia v Tài nguyên nư c. - y ban sông Mê Kông Vi t Nam. - y ban b o v môi trư ng lưu v c sông C u. 5. Th trư ng Nguy n Quân: - Ban ch o ki m kê trung ương. - Ban ch o t ng k t Ngh quy t Trung ương 2 (khóa VIII). - Ban ch o Chương trình Qu c gia phòng ch ng t i ph m (BC 138). - Ban ch o qu c gia v dinh dư ng. - y ban phòng ch ng l t bão Trung ương. - y ban qu c gia v s ti n b c a ph n .
  9. - y ban gi i thư ng Kovalepskaia. - y ban qu c gia v thanh niên Vi t Nam. -H i ng qu c gia v An toàn lao ng. -H i ng Thương hi u qu c gia. - Ban t ch c H i ch qu c t hàng công nghi p Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản