intTypePromotion=3

Thông báo Số: 117/TB-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Thông báo Số: 117/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 117/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 117/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 117/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ Ngày 24/3/2010 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp rà soát các Trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học công nghệ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi nghe Vụ Tài chính báo cáo kết quả rà soát các Trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ và báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 972/CĐBVN-TC ngày 24/3/2010; ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: 1. Bộ trưởng hoan nghênh Vụ Tài chính và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tích cực chuẩn bị báo cáo đầy đủ, chi tiết. 2. Trong thời gian vừa qua, chủ trương thu phí hoàn vốn đã có tác động tích cực, thu hút được nhiều lao động và tạo nguồn kinh phí cho công tác đầu tư, duy tu bảo dưỡng cầu đường bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước đối với các trạm thu phí trong thời gian vừa qua còn có một số bất cập như: việc triển khai một số trạm thu phí không tuân thủ quy hoạch ban đầu, khoảng cách một số trạm chưa hợp lý,... Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các trạm thu phí để vừa bảo đảm cho các phương tiện lưu thông thuận tiện đồng thời hạn chế các hiện tượng tiêu cực. 3. Về cơ bản, đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Tài chính về việc thành lập mới 5 trạm thu phí: Trạm Đức Phổ, trạm Tuy Phong, trạm Trảng Bom, trạm Trung Lương, trạm Cần Thơ; tạm dừng 4 trạm thu phí: Trạm Yên Thành - Quốc lộ 7, Trạm Hồng Lĩnh - Quốc lộ 8, Trạm Sóc Sơn - Quốc lộ 3, Trạm số 3 - Quốc lộ 14; xóa bỏ 3 trạm thu phí: Trạm Việt Trì - Quốc lộ 2, Trạm Cầu Hồ - Quốc lộ 37, Trạm Km 58 - Quốc lộ 18. - Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định về việc xóa bỏ, tạm dừng các trạm thu phí; đề xuất phương án giải quyết lao động cụ thể đối với từng trạm, và làm việc với các địa
  2. 2 phương để có sự đồng thuận khi thực hiện. Trên cơ sở đề xuất cụ thể của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Tài chính tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính thỏa thuận trước khi Bộ GTVT quyết định việc xóa bỏ và tạm dừng các trạm thu phí theo quy định. - Giao Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát trong giai đoạn chuyển đổi. - Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với thành phố Hà Nội về thời điểm tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Chương Mỹ - Quốc lộ 6; có thông báo chính thức cho các cơ quan, báo chí về các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: -BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Các đơn vị dự họp (t/h); -Lưu VT, TH (B). Nguyễn Văn Công
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản