Thông báo số 119/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 119/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 119/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 119/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 119/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I, CH TNCH Y BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH THANH HÓA Ngày 26/03/2008, t i Văn phòng B GTVT; B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Thanh Hóa v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Thanh Hóa có các ng chí: Nguy n Văn L i – Bí thư T nh y, Mai Văn Ninh – Phó Bí thư T nh y – Ch t ch UBND t nh; Giám c S GTVT t nh Thanh Hóa. V phía B GTVT có ng chí Nguy n H ng Trư ng – Th trư ng; i di n lãnh o: V K ho ch u tư, Văn phòng B GTVT, C c Giám nh và QLCLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban phòng ch ng l t bão B GTVT, Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh, T ng công ty Tư v n Thi t k giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo v tình hình giao thông v n t i và vi c tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n c a B GTVT trên a bàn t nh Thanh Hóa, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Thanh Hóa k t lu n như sau: 1. i v i các d án ang tri n khai ngh UBND t nh Thanh Hóa ti p t c ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i th c hi n theo các k t lu n t i các bu i làm vi c trư c ây gi a lãnh o B GTVT và t nh Thanh Hóa s m bàn giao m t b ng cho ơn v thi công. - D án u tư xây d ng ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành: Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o các nhà th u Ny nhanh ti n thi công hoàn thành theo úng k ho ch. - D án tuy n trách Qu c l 1A o n qua Thành ph Thanh Hóa ( u tư theo hình th c BOT): UBND t nh Thanh Hóa c n Ny m nh công tác gi i phóng m t b ng, C c ư ng b Vi t Nam ch o nhà u tư Ny m nh ti n hoàn thành d án theo úng k ho ch. - D án nâng c p Qu c l 47 o n Km 31 – Km 51 và D án nâng c p Qu c l 45 o n KM 80 – Km 111: ngh UBND t nh Thanh Hóa ch o công tác gi i phóng m t b ng, Ban qu n lý các d án 18 và S GTVT t nh Thanh Hóa ch o các nhà th u huy ng l c Ny m nh nhanh ti n thi công hoàn thành d án theo úng k ho ch.
  2. 2. V công tác t ch c giao thông gi m b t lưu lư ng giao thông trên tuy n Qu c l 1A: Giao C c ư ng b Vi t Nam ch trì, ph i h p v i Ban QLDA ư ng H Chí Minh l p phương án phân lu ng giao thông trên cơ s s d ng t i a ư ng H Chí Minh gi m t i cho Qu c l 1A, ng th i m t tuyên truy n, qu ng cáo sâu r ng m i ngư i bi t, hư ng ng tham gia; nghiên c u vi c c ng c các tuy n ư ng ngang n i Qu c l 1A và ư ng H Chí Minh. ngh a phương ph i h p, ng h t o i u ki n thu n l i th c hi n. 3. i v i các d a án m i - D án nâng c p Qu c l 10 o n Ninh Bình – C u Ghép: giao V k ho ch u tư rà soát l i d án, ăng ký v n trái phi u Chính ph báo cáo Th tư ng Chính ph . - D án nâng c p Qu c l 47 o n Thanh Hóa – S m Sơn: B GTVT ng h nhà u tư th c hi n d án theo hình th c BT. Tuy nhiên, B GTVT không cam k t th i i m hoàn tr v n BT cho nhà u tư. ngh UBND t nh Thanh Hóa ph i h p v i B GTVT báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trư c khi th c hi n. - V vi c nâng c p Qu c l 15A n i Qu c l 6 t i t nh Hòa Bình v i ư ng H Chí Minh: B GTVT ng ý cho phép th c hi n công tác chuNn b u tư, l p d án. UBND t nh Thanh Hóa ph i h p v i B GTVT trình Chính ph u tư d án b ng ngu n v n trái phi u Chính ph . - V vi c nâng c p tuy n ư ng Cành Nàng – Phú l : UBND t nh Thanh Hóa ã có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào d án ư ng Tây Thanh Hóa th c hi n u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph , hi n ang ch ý ki n góp ý c a các B , ngành. B GTVT ng h và ã có văn b n g i Văn phòng Chính ph . ngh UBND t nh Thanh Hóa ch o Ny nhanh ti n th c hi n d án sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. - V vi c b sung 05 tuy n ư ng n trung tâm và các chưa có ư ng ô tô: B GTVT ng h b sung vào danh m c d án ngu n v n trái phi u Chính ph . ngh UBND t nh Thanh Hóa tr c ti p làm vi c v i B K ho ch và u tư b sung v n. - V vi c nâng c p Qu c l 217: S th c hi n d án b ng ngu n v n ODA c a ADB. - ư ng n i H i Xuân – Tén T m: ng h ưa vào danh m c d án u tư s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph . ngh UBND t nh Thanh Hóa trình Chính ph gi i quy t. 4. V h tr các c u hư h ng do cơn bão s 5 năm 2007 gây ra. B GTVT ng h v nguyên t c. Giao Ban ch o phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n B GTVT nghiên c u xu t c th theo quy nh hi n hành. 5. V công tác b o m an toàn giao thông
  3. Năm 2007, t nh Thanh Hóa là m t trong nh ng a phương có nhi u sáng ki n v gi m thi u tai n n giao thông, c bi t mô hình công an xã tham gia công tác b o m tr t t an toàn giao thông ã ư c nhân r ng trên c nư c. ngh UBND t nh Thanh Hóa ti p t c ch o quy t li t ki m ch tai n n giao thông trong năm 2008. - ngh UBND t nh Thanh Hóa ti p t c ch o tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ- CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , c bi t chú ý tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và i mũ b o hi m, kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m nh m tăng cư ng ý th c cho ngư i tham gia giao thông. Th c hi n nghiêm túc vi c c m các lo i xe cơ gi i ba bánh t ch , xe công nông lưu thông trên các tuy n qu c l và t i trung tâm ô th . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Thanh Hóa tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (nt); - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Thanh Hóa; - S GTVT t nh Thanh Hóa; - V : KH T; - Các C c: G &QLCLCTGT, ư ng b Vi t Nam; Nguy n Văn Công - Ban QLDA ư ng H Chí Minh; - Ban phòng ch ng l t bão B GTVT; - Lưu VT, TH (B).
Đồng bộ tài khoản