Thông báo số 119/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 119/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 119/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 119/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 119/TB-VPCP Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH HÒA BÌNH Ngày 28 tháng 3 năm 2009, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Hoà Bình. Cùng i v i Phó Th tư ng có i di n lãnh o B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i và Văn phòng Chính ph . T i bu i làm vi c v i lãnh o t nh Hoà Bình, sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh báo cáo k t qu th c hi n phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 và nhi m v , gi i pháp c a năm 2009; ý ki n c a các B , cơ quan; Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. ánh giá cao và bi u dương s c g ng, n l c c a ng b , Chính quy n, M t tr n T qu c, các oàn th và ng bào các dân t c t nh Hoà Bình v nh ng thành tích ã t ư c trong nh ng năm qua. Năm 2008, t nh Hoà Bình ã t ư c nh ng thành t u tương i toàn di n trên nhi u lĩnh v c: t c tăng trư ng kinh t (GDP) t 11,8%, thu ngân sách trên a bàn vư t d toán ư c giao; cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng, nhi u ch tiêu vư t k ho ch ra, công tác xây d ng cơ b n ã Ny nhanh ti n gi i ngân t khá; các lĩnh v c xã h i có nhi u ti n b , gi m t l h nghèo xu ng còn 19,13%, i s ng ng bào ư c c i thi n; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c m b o. Tuy nhiên, Hoà Bình còn nhi u khó khăn, thách th c; kinh t phát tri n chưa v ng ch c, quy mô kinh t nh bé, thu hút u tư còn r t h n ch ; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 2. V nhi m v trong th i gian t i a) T p trung, ch o t ch c th c hi n t t Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương khoá X v nông nghi p, nông dân và nông thôn; trư c h t là ph i gi di n tích t lúa, b o m an ninh lương th c và Ny m nh xu t khNu; Ny m nh thâm canh, tăng năng su t cây tr ng, v t nuôi; t p trung vào nh ng s n phNm có giá tr gia tăng cao; phát tri n lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n; g n s n xu t, phát tri n vùng nguyên li u t p trung v i công nghi p ch bi n; s n phNm không ch áp ng nhu c u tiêu dùng trong T nh mà c n tính toán áp ng m t ph n cho xu t khNu; m b o an toàn v sinh th c phNm.
  2. c bi t chú tr ng n công tác ào t o ngu n nhân l c cho nông nghi p, nông thôn; ph n u n năm 2020, t l lao ng nông thôn qua ào t o t trên 50%, lao ng nông nghi p còn kho ng 30% lao ng xã h i. b) Năm 2009, s suy gi m kinh t toàn c u chưa có d u hi u ph c h i, n n kinh t còn nhi u khó khăn, òi h i ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng c a T nh, nh t là v t ai, tài nguyên r ng, khoáng s n, thu i n. Trư c m t, T nh c n th c hi n t t Ngh quy t 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i và Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 6 1 huy n nghèo. c) Quan tâm tháo g khó khăn vư ng m c, b o m v n cho phát tri n s n xu t kinh doanh c a các thành ph n kinh t ; Ny nhanh thi công nh ng công trình, d án c p bách, s m phát huy hi u qu ; t ch c tri n khai t t các chương trình c a Chính ph như: kích c u s n xu t, tiêu dùng, h tr lãi xu t… KhNn trương hoàn thành chương trình kiên c hoá trư ng l p h c và nhà công v giáo viên, không tình tr ng nhà tranh vách n a, h c sinh b h c; chương trình nâng c p b nh vi n a khoa tuy n huy n. d) T ch c ch o th c hi n t t các chính sách v an sinh xã h i, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai d ch b nh, c bi t chú ý làm t t công tác h u di dân tái nh cư thu i n Hoà Bình; chú tr ng công tác tr ng r ng, b o v r ng, ph xanh t tr ng i, núi tr c; tăng cư ng công tác phòng, ch ng cháy r ng nh t là trong mùa khô t i. ) Ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, d ch b nh trong th i gian t i; c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo m b o an ninh, tr t t xã h i. e) th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006 - 2010, trong th i gian t i T nh c n ti n hành rà soát m c tiêu, nhi m v ra, xác nh nguyên nhân k t qu t ư c ti p t c phát huy; ng th i ch ra nh ng y u kém, t n t i, phân tích nguyên nhân, ra bi n pháp th c hi n. Bên c nh ó, ph i chuNn b t t m i i u ki n c n thi t ti n t i t ch c i h i ng các c p vào th i gian t i. 3.V m ts ngh c a T nh a) V tăng m c thu thu t Công ty Thu i n Hoà Bình: trư c m t, T nh th c hi n theo quy nh hi n hành; giao B Tài chính ti p t c xem xét, x lý chung. b) V v n chênh l ch giá i v i các d án ODA: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, gi i quy t t ng d án c th . c) V n h n ch s d ng t tr ng lúa nư c: th c hi n úng theo Quy t nh s 391/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v rà soát, ki m tra th c tr ng vi c qu n lý quy ho ch, k ho ch và s d ng t 5 năm 2006 - 2010 trên a bàn c nư c, trong ó rà soát, ki m tra th c tr ng công tác qu n lý quy ho ch, k
  3. ho ch, s d ng t nông nghi p 5 năm 2006 - 2010 nói chung và t tr ng lúa nói riêng. d) V h tr vay v n tín d ng u tư các d án xi măng: giao B Tài chính hư ng d n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam xem xét, i u ch nh lãi xu t i v i các h p ng vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c (ký h p ng nhưng chưa gi i ngân trư c ngày 12 tháng 02 năm 2009) cho phù h p v i m t b ng lãi su t c a th trư ng và phù h p v i ch trương kích c u, khuy n khích s n xu t kinh doanh phát tri n. )V u tư d án vùng Chương trình 229: T nh ph i h p v i B Qu c phòng khNn trương hoàn t t th t c u tư và trình duy t theo quy nh, tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 08/TTg-NC ngày 16 tháng 3 năm 2009; B K ho ch và u tư, B Tài chính cho T nh ư c ng v n th c hi n như cơ ch gi i quy t v n c a Chương trình 135. e) V án t ng th n nh dân cư, phát tri n kinh t - xã h i vùng chuy n dân sông à: th c hi n theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 8551/VPCP- KTN ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . B Tài chính c p ng b sung 40 t ng t ngu n ngân sách Trung ương cho T nh thanh toán d t i m giai o n II. g) V D án Vùng h du p thu i n Hoà Bình: ng ý v ch trương, giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư ng v n theo ti n D án. h) V u tư tuy n ư ng Hoà L c - thành ph Hoà Bình: t nh Hòa Bình ch trì, ph i h p v i thành ph Hà N i, B Giao thông v n t i và các B , ngành có liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . i) V u tư Qu c l 6 o n thành ph Hà ông - thành ph Hoà Bình: giao B Giao thông v n t i s m tri n khai th c hi n hoàn thành trong năm 2010. k) V D án B nh vi n a khoa T nh: ng ý v ch trương, giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư ng v n theo ti n D án, hoàn thành trong năm 2009. l) V u tư khu công nghi p c a T nh: . - V b sung v n cho Khu công nghi p Lương Sơn: giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét c p s v n còn l i theo quy nh hi n hành. - i v i Khu công nghi p b trái sông à: giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . m) V D án di dân 2 xã Tân Mai, Phúc S n huy n Mai Châu ra kh i vùng s t l lòng h sông à: ng ý v ch trương, T nh ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông và các B , ngành liên quan khNn trương l p d án và trình duy t theo quy nh. Trư c m t c p 50 t ng T nh th c hi n vi c di d i nh ng h dân ra kh i vùng nguy hi m trư c mùa mưa bão năm 2009.
  4. Văn phòng Chính ph xin thông báo U ban nhân dân t nh Hoà Bình và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Y t ; - Ban Ch o Tây B c; - UBND t nh Hòa Bình; - UBND TP Hà N i; Ph m Văn Phư ng - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản